Практика – це вид навчальної роботи, основним змістом якої є виконання практичних навчальних, навчально-дослідницьких, науково-дослідних, виробничих, творчих завдань на підприємствах, в організаціях або установах, що відповідають характеру майбутньої професійної діяльності. Практика спрямована на набуття студентами вмінь і навичок по обраному напрямку або спеціальності. Практика студентів є складовою частиною основної освітньої програми вищого професійного утворення. Відповідно до вимог до організації практики профілюючі кафедри університету розробили робочі програми практик, які регламентують організацію практичного навчання студентів, з урахуванням специфіки підготовки. Основними видами практики студентів вищих навчальних закладів, що навчаються по основних освітніх програмах вищого професійного рівня, є: навчальна, виробнича, включаючи переддипломну практику.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і вмінь відповідно до різних освітніх і кваліфікаційних рівнів: бакалавр чи магістр.

Кафедра тісно співпрацює з Південним науково-дослідним центром Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Української академії аграрних наук, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка, Московським державним аграрним університетом ім. В.П. Горячкіна, Харківським тракторним заводом, навчально-дослідницьким господарством “Лазурне” Мелітопольського району Запорізької області, державним дослідницьким підприємством “Мелітопольське”, УкрНДІ зрошувального садівництва (м. Мелітополь), господарствами Мелітопольського, Якимівського, Пологівського, Гуляйпільського та інших районів Запорізької області.

Базами практичної підготовки є господарства Запорізької,  Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей.

Організація практичної підготовки студентів регламентується «Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету».

Робоча програма з переддипломної практики здобувачів ОС Бакалавр, 2021-2022 н.р.
Робоча програма науково-дослідної практики для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 – «Агроінженерія»за ОНП «Агроінженерія» (на основі ОС «Бакалавр» ) механіко-технологічний факультет

Робоча програма з переддипломної практики для здобувачів СВО “Бакалавр” зі спеціальності 208 Агроінженерія на основі ПЗСО

Робоча програма навчальної практики “Вступ до фаху” підготовки фахівців зі спеціальності 208 – Агроінженерія

Завдання на практику “Вступ до фаху” 2021

Робоча програма навчальної практики “Експлуатація машин і обладнання” підготовки фахівців зі спеціальності 208 – Агроінженерія

Робоча програма виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах АПК для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», механіко-технологічного факультету ТДАТУ

БАЗИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 208 – «Агроінженерія»

Наказ ТДАТУ «Про проведення виробничої практики студентів денної форми» № 378 – ПР від 28.03.2018 р. кафедри «Машиновикористання в землеробстві» факультету МТ

Робоча програма навчальної практики “Вступ до фаху” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 Агроінженерія за ОПП «Агроінженерія»