asd asd

ЛАБОРАТОРІЯ
МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ
ҐРУНТІВ ТА ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА

Свідоцтво (1)-1

ПРОВЕДЕННЯ АГРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ҐРУНТУ

В лабораторії виконуються спектрометричні, потенціометричні, титрометричні, гравіметричні вимірювання, полуменева спектрофотометрія, що дозволяють здійснювати визначення широкого спектру показників, які характеризують родючість ґрунту. asd2Співробітниками лабораторії проводяться аналітичні визначення, що в подальшому є основою для складання картограм родючості ґрунту, надання рекомендацій з раціональногоasd2 використання земель господарства, заходів збереження та відтворення родючості ґрунту. Технічне оснащення лабораторії дозволяє визначати вміст загальних і рухомих форм макро- та мікроелементів в ґрунті, рН ґрунтового розчину, гідролітичну кислотність, вміст гумусу, сольовий склад водної витяжки, тип та ступінь засолення, вологість, гранулометричний склад, щільність складення, вміст обмінних катіонів та ємність катіонного обміну та інше.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

Органічні добрива, що вносяться на полях господарства, пожнивні рештки та солома які залишаються на полі після збору культури є джерелом органічної asd2речовини та вели
кої кількості макро- та мікроелементів. Визначення вмісту в органічних добривах та соломі азоту, фосфору, калію, органічної речовини, зольності, вологості, співвідношення вуглецю та азоту дозволяє раціоналізувати систему удобрення сільськогосподарських культур та забезпечити оптимальні умови мінералізації пожнивних решток.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

При надходженні до господарства мінеральних добрив, а нині і добрив з мікроелементами asd2проводиться вимірювання за основними показниками якості та їх відповідність характеристикам зазначеним у технічних умовах на продукцію та сертифікатах якості. Працівниками лабораторії виконується вхідний контроль якості мінеральних добрив на вміст азоту, фосфору та калію, вмісту гігроскопічної та вільної води, супутніх домішок і іншими показниками, які регламентуються нормативною документацією на добриво. За результатами аналізу оцінюються умови зберігання і транспортування агрохімікатів безпосередньо в господарстві.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Важливим аспектом аналітичного супроводу сільськогосподарського виробництва в господарстві є вхідний asd2та вихідний контроль якості рослинницької продукції. У вимірювальній агрохімічній лабораторії проводиться визначення характеристик насіння при закладці на зберігання та оцінка якості
посівного матеріалу перед початком польових робіт. Фізико-хімічні вимірювання якості рослинницької продукції на проміжних етапах технологій вирощування використовуються для оцінки ефективності агротехнічних операцій. У лабораторії виконується рослинна та листова діагностика живлення культур, визначення у рослинах азоту, фосфору, калію та встановлення рівня забезпечення рослин елементами живлення.

НАША АДРЕСА:

НДІ ATE, ТДАТУ,

72310 м. Мелітополь,

т Б.Хмельницького, 18, корпус 5,

кафедра рослинництва

тел.: (0619)44-81-01.

 

Агрохімічна лабораторія моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва

Лабораторія ТДАТУ (свідоцтво про атестацію №МФ РГ-009/2013) надає наступні додаткові послуги:

  1. Дослідження посівних якостей (енергія проростання, лабораторна схожість та сила росту) насіння різних сільськогосподарських культур;
  2. Визначення збудників хвороб, які є в насіннєвому матеріалі;
  3. Підбір оптимально ефективних протруйників для передпосівної обробки насіння;
  4. Рекомендує дози і форми мінеральних добрив при посіві різних сільськогосподарських культур, залежно від бонітету ґрунту;
  5. Проводить корегування доз азотних добрив для І та ІІ підживлення на основі рослинної діагностики (вміст азоту в листі) та стану кореневої системи;
  6. Підбирає оптимальні форми азотних добрив та способів їх внесення при кореневому та позокореневому підживленні.

Зав. лабораторії: к.с.-г.н. Золотухіна Зоя Володимирівна +38(098)914-27-98

Прайс-лист станом на 01.02.2017р.