Асистентська практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні є етапом практичної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до науково-педагогічної діяльності. Вона є обов’язковим компонентом освітньої складової освітньо-наукової програми, за якою навчається здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії.

Асистентська практика здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії передбачає набуття ними майстерності викладацької діяльності в закладах вищої освіти, як одного з результатів впровадження новітніх знань та власних наукових напрацювань у процесі підготовки здобувачів за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти.

У процесі проходження асистентської практики здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії повинні оволодіти:

  • аспектами організації і здійснення освітнього процесу в сучасних умовах;
  • основами навчально-методичної роботи;
  • навиками структурування наукових знань та інтегрування їх в навчальний матеріал з дисципліни;
  • навичками опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці до навчальних занять;
  • різноманітними освітніми технологіями та методиками викладання навчальних дисциплін фахового спрямування.

Мета, завдання та заплановані результати визначаються робочою програмою асистентської практики.

Базою проходження асистентської практики є кафедра, за якою закріплений здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії та на якій працює його науковий керівник.

У процесі проходження асистентської практики аспіранти повинні оволодіти основами наукової та навчальної роботи: навиками структурування та перетворення наукових знань в навчальний матеріал, систематизації навчальних задач, методами та засобами складання задач, вправ, тестів з різних тем, усного та письмового переказу предметного матеріалу, різноманітними освітніми
технологіями.
Проходження асистентської практики передбачається на другому році навчання і включає навчальну роботу (підготовка до занять, відвідування та аналіз занять, які проводить науковий керівник і викладачі кафедри, підготовка і проведення лекцій, практичних семінарських, лабораторних занять).
Під час відвідування занять викладачів відповідних дисциплін, здобувачі повинні ознайомитися з різними способами структурування і представлення навчального матеріалу, способами активізації навчальної діяльності, особливостями професійної риторики, з різними способами та прийомами оцінювання навчальної діяльності.
Залік з асистентської практики передбачає диференційовану оцінку, яка виставляється науковим керівником.

Після закінчення асистентської практики аспірант здає підписаний науковим керівником звіт про її проходження завідувачу аспірантури і докторантури.

Форми звітної документації:

Індивідуальний план проходження асистентської практики  doc

Відгук керівника асистентської практики (наукового керівника) про проходження асистентської практики здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії  doc

Звіт з асистентської практики здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  doc