ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДМИТРА  МОТОРНОГО

оголошує прийом на конкурсній основі

 до аспірантури та докторантури на  2019-2020 навчальний рік:

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)

за наступними спеціальностями:

№ п/п Код
та найменування галузі знань
Шифр
та найменування спеціальності
Пропозиції МОН Ліцензійний обсяг:
очна (денна, вечірня);
заочна
Очна (денна) Очна (вечірня)
1 01 Освіта/ Педагогіка 015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
1 5
2 05 Соціальна та поведінкові науки 051 Економіка 10
3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 10
4 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 10
5 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 10
6 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 2 1 20
7 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1 20
8 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 1 10
9 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 2 5

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та фізичних (юридичних) осіб.

Форми і строк підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна – 4 роки.

Вступні випробування  складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою “відмінно”);
 • вступного іспиту з філософії.

Вартість контрактної підготовки – 14 000 грн за рік.

Вступник повинен надати, на ім’я ректора університету, до відділу
аспірантури, в період з 12 по 23 серпня 2019 року, наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений
  печаткою за місцем роботи (навчання);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та
  додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста),
  завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації,
  завірений вченим секретарем університету. Особи, які мають менше 3
  наукових праць з фаху дисертації, подають реферат обсягом 25-30 сторінок з
  обраної спеціальності (з обов’язковим письмовим висновком
  передбачуваного наукового керівника);
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до
  аспірантури з затвердженням теми та керівника дисертаційної роботи;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (оригінал);
 • довідку про проходження флюорографії;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.);
 • чотири фотокартки 3х4;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Під час подання документів вступник пред’являє:

 • документ (оригінал), що засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-
  кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

До докторантури на здобуття ступеня доктора наук
на 2019-2020 н. р. на конкурсній основі
за рахунок коштів державного бюджету та за контрактом
зі спеціальностей:

Галузь знань Спеціальність Пропозиції МОН
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 1
07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Форми і строк підготовки в докторантурі:

 • очна форма – 2 роки.

Вартість контрактної підготовки – 15 000 грн за рік.

Вступник до докторантури повинен надати, на ім’я ректора університету, до відділу аспірантури, в період 12 по 23 серпня 2019 року, наступні документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений
  печаткою за місцем роботи (навчання);
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та
  додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста),
  завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • список наукових праць і винаходів з фаху майбутньої дисертації,
  завірений вченим секретарем університету;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури з затвердженням теми та консультанта дисертаційної роботи;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії);
 • копію атестата доцента, ст.н.с.;
 • довідку про проходження флюорографії;
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду(два прим.);
 • чотири фотокартки 3х4;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи подаються у швидкозшивачі та папці із зав’язками.

Паспорт та дипломи вступником подаються особисто.

ДОВІДКИ: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, відділ аспірантури, тел. (0619) 44-03-24; 096-576-18-43.