НАУКОВА ШКОЛА

«РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Засновником наукової школи є Яворська Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ТДАТУ, директор НДІ соціально-економічного розвитку регіону. Фахівець із напрямів формування і розвитку форм малого бізнесу в сільському господарстві, ефективного виробництва продукції тваринництва.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • розвиток малого бізнесу в сільському господарстві;
 • методичні та практичні аспекти дослідження ефективності функціонування галузі тваринництва;
 • розробка класифікації суб’єктів малого бізнесу в сільському господарстві та обґрунтування критеріїв їх віднесення;
 • формування організаційно-правових форм ведення малого бізнесу в сільському господарстві;
 • оцінка ефективності сільськогосподарського виробництва у фермерських та особистих селянських господарствах та шляхи її підвищення;
 • вивчення господарств населення як основи становлення малих форм господарювання в сільському господарстві;
 • визначення перспективних сценаріїв підвищення прибутковості суб’єктів малого бізнесу;
 • дослідження впливу і напрямів державної підтримки організаційно-правових форм малого бізнесу в сільському господарстві.
ЗАСНОВНИК ШКОЛИ
яворская

Яворська Тетяна Іванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ТДАТУ, директор НДІ соціально-економічного розвитку регіону

Профіль Google Scholar

В 1985 році закінчила Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіка і організація сільського господарства.

Свою трудову діяльність розпочала з посади головного економіста одного з сільськогосподарських підприємств Чернівецької області. З 1994 році Тетяна Іванівна працює в Таврійському державному агротехнологічному університеті. В тому ж 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Соціально-економічні умови життя аграрних працівників та їх поліпшення».

Захист докторської дисертації «Розвиток малого бізнесу в сільському господарстві» відбувся у 2012 року. В 2014 році присвоєно звання професора.

Має понад 100 наукових праць та праць навчально-методичного характеру (в т. ч. автор та співавтор 4 монографій і 5 навчальних посібників). Підготувала 3 кандидатів економічних наук, керує підготовкою аспірантів зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Є членом Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Нагороджена нагрудними знаками «Відмінник аграрної освіти та науки» третього та другого ступенів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЯВОРСЬКОЇ Т. І.

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Петрига О. М. Економіка аграрного підприємства : навч. посібник / О. М. Петрига, Т. І. Яворська, Ю. О. Прус ; ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2016. – 498 с. : ил.
 2. Яворська Т. І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика : монографія / Т. І. Яворська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 382 с. : рис., табл.
 3. Структура і зміст засобів діагностики якості вищої освіти підготовки фахівців з напряму “Економіка підприємства” : навч. посібник : у 2-х ч. / Г. І. Грицаєнко [и др.] ; за ред. Г. І. Грицаєнко ; ТДАТУ. – Мелітополь. – 2008 Ч. 1 : Державна атестація бакалаврів : учебное пособие. – 2008. – 256 с. Ч. 2 : Державна атестація магістрів : учебное пособие. – 2008. – 152 с.

ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Яворська Т. І. Розвиток сільського зеленого туризму в регіоні / Т. І. Яворська // Стратегічі імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р.) / ЗНТУ. – Запоріжжя, 2017. – Т. 1. – С. 425-427.
 2. Яворская Т. И. Когнитивное моделирование прибыли малых предприятий / Т. И. Яворская, О. П. Назарова // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) : присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 193.
 3. Яворська Т. І. Малий бізнес в аграрному підприємництві та ососбливості класифікації його суб’єктів / Т. І. Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2016. – № 2 (31). – С. 99-104.
 4. Яворська Т. І. Удосконалення професійної підготовки фахівців спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Т. І. Яворська // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; гол. ред. В. М. Кюрчев. – Мелітополь, 2016. – Вип. 19. – С. 294-299.
 5. Яворська Т. І. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / Т. І. Яворська, Л. А. Загнітко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2015. – № 6. – С. 53-59.
 6. Яворська Т. І. Місце господарств населення у структурі агропромислового виробництва Запорізької області / Т. І. Яворська // Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика : тези міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, 28-29 травня 2015 р. / ТДАТУ. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2015. – С. 30-33.
 7. Яворська Т. І. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури / Т. І. Яворська, І. Б. Франчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2014. – № 3 (27). – С. 48-52.
 8. Яворська Т. І. Підвищення якості підготовки фахівців напряму “Економіка підприємства” / Т. І. Яворська // Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір : матеріали міжнародної науково-методичної конференції / ТДАТУ : Люкс, 2014. – С. 164-168.
 9. Яворська Т. І. Cпеціалізація у формуванні економічної ефективності виробництва молока у фермерських господарствах / Т. І. Яворська // Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал / ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 2. – С. 450-455.
 10. Яворська Т. І. Інституціональні проблеми розвитку малого бізнесу в сільському господарстві / Т. І. Яворська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: зб. наук. праць / ПДАА. – Полтава, 2013. – Вип. 1(6), т. 1. – С. 338-344. – (Економічні науки).
 11. Яворська Т. І. Когнітивне моделювання факторів впливу на збільшення прибутку суб’єктів малого бізнесу в сільському господарстві / Т. І. Яворська // Університетські наукові записки== University scientific notes : наук. часоп. / Хмельниц. ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т законодавства ВР України. – Хмельницький, 2012. – Вип. 2. – С. 151-153.
 12. Яворська Т. І. Обслуговуючі кооперативи: доцільність створення суб’єктами малого бізнесу в сільському господарстві / Т. І. Яворська // Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал / ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, № 1 : ч. 2. – С. 406-411.
 13. Яворська Т. І. Формування галузевої структури сільськогосподарських підприємств України / Т. І. Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмітра Моторного (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2019. – № 1 (39). – С. 286-294.
 14. Яворська Т. І. Розвиток сімейних ферм в умовах адміністративної децентралізації / Т. І. Яворська, І. В. Агєєва // Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (21 – 22 червня 2019 р.) : у 2-х ч. / ТДАТУ; за заг. ред. В. Т. Надикто. – Мелітополь : Однорог Т. В., 2019. – Ч. 2. – С. 285-287.
 15. Яворська Т. І. Моделювання факторів підвищення прибутковості фермерських господарств як суб’єктів малого бізнесу / Т. І. Яворська, Ю. О. Прус // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмітра Моторного (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2019. – № 1 (39). – С. 277-285.
 16. Problems and Prospects for Development of Family Households in Ukraine / T. Yavorska [et al.] // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 3. – С. 593-602.
 17. Analyses of Personnel Usage at Agricultural Enterprises / Yu. Prus, T. Yavorska, O. Voronianska [et al.] // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 3. – С. 527-545.
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ ЯВОРСЬКОЇ Т.І.

Яворська Тетяна Іванівна : біобібліографічний покажчик основ. публ. з 1992 по 2018 рр. / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладач: Н. В. Шульга. – Мелітополь, 2018. – 32 с. – (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ).( http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6250)

УЧНІ ТА ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

prus_02

Прус Юрій Олександрович – директор НДІ стратегії соціально-економічного розвитку АПВ півдня України, керівник НДЧ, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчив у 1988 році Дніпропетровський сільськогосподарський університет. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня – кандидат економічних наук. З 2014 року – доцент кафедри обліку і оподаткування.

Сфера наукових інтересів: земельні відносини, аналіз господарської діяльності.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
 1. Прус Ю.О. Оренда землі та напрямки її розвитку в сільськогоспо-дарських підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 – екон. та управл. підприємствами / Ю. О. Прус. – Харків: КП “Міська друкарня”, 2012.- 20 с.
 2. Прус Ю. О. Інвестиційна діяльність в АПК України / Ю. О. Прус // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 1.1(спецвипуск). – С. 68-72.
 3. Петрига О. М. Економіка аграрного підприємства : навч. посібник / О. М. Петрига, Т. І. Яворська, Ю. О. Прус ; ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2016. – 498 с. : ил.
 4. Прус Ю. О. Попит і пропозиція в інноваційній системі агропромислового виробництва / Ю. О. Прус, І. В. Агеєва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь : Люкс, 2016. – № 3 (32). – С. 98-110.
 5. Прус Ю. О. Стан та проблеми зрошення / Ю. О. Прус // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2016. – № 1 (30). – С. 30-35.
 6. Теслюк С. Р. Розвиток організаційно-економічних відносин у молокопродуктовому підкомплексі регіону : автореферат дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / С. Р. Теслюк ; ЛНАУ. – Львів, 2008. – 26 с.
 7. Брустінов В. М. Практикум організації та проведення ділових переговорів : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Брустінов, С. Р. Теслюк, Д. В. Брустінов. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 144 с.
 8. Теслюк С. Р. Організаційно-економічні зв’язки молочарського кооперативу із суб’єктами ринку / С. Р. Теслюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2010. – № 1. – С. 101-104
 9. Теслюк С. Р. Структурно-динамічні тенденції розвитку скотарства у Запорізькій області / С. Р. Теслюк // Держава та регіони : наук.-вироб. журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009. – № 4. – С. 184-186.
 10. Лукомська Т. В. Розвиток ефективного виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах : автореферат дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Лукомська; ЖНАУ. – Житомир, 2012. – 20 с.
 11. Лукомська Т. В. Регіональний кластер – один із напрямів розвитку аграрного виробництва / Т. В. Лукомська // Інтелект XXI. – 2013. – № 1-2. – С. 79-87.
 12. Лукомська Т. В. Аналіз ефективного виробництва свинини в господарствах регіону / Т. В. Лукомська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3. – С. 125-128.
 13. Яворська Т. І. Конкурентоспроможність виробництва м’яса свиней та напрями їх підвищення / Т. І. Яворська, Т. В. Лукомська // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матер. IV матер. Форуму молодих вчених ( 12 травня 2010 р., м. Харків): у 2-х т./ ХНТУСГ. – Харків, 2010. – Т. 1. – С. 306-308.
СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ

Розроблені фундаментальні положення щодо формування і розвитку організаційно-правових форм малого бізнесу та напрями їх державної підтримки. Яворська Т. І. керує підготовкою аспірантів зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Основні наукові напрямки роботи:

 • розвиток малого бізнесу в сільському господарстві;
 • методичні та практичні аспекти дослідження ефективності функціонування галузей сільського господарства