Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітня програма розробляється закладом вищої освіти для кожної спеціальності, ухвалюється вченою радою університету та затверджується ректором.

Освітні програми

Ступінь бакалавра

бакалавр (зі скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»):

 

бакалавр на базі повної  середньої освіти:

 

Ступінь магістра