Спираючись на положення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки в Україні на 2011–2015 роки і план заходів щодо її реалізації по організації навчально-виховного процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті протягом 2014 навчального року основним завданням було забезпечення високої та об’єктивної якості знань студентів університету усіх напрямів підготовки і спеціальностей.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців відповідно до стандартів вищої освіти ректоратом Таврійського державного агротехнологічного університету проводиться значна робота з подальшого вдосконалення змісту та форм навчання.

Навчальний процес в університеті організовано згідно з Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Національними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.