Навчальний відділ є одним з головних структурних підрозділів університету, через який здійснюється планування і організація навчального процесу, поточного та підсумкового контролю, науково-методичної роботи факультетів і кафедр, а також контроль виконання заходів передбачених Регламентом університету з питань навчального процесу.

З 2019 року відділ очолює  БЕЛЯК Павло Олексійович

В складі навчального відділу працюють:

 • секретар: ЯРОШЕНКО Наталя Вікторівна;
 • диспетчери: ПЕРЦОВА Наталя Миколаївна, ЛИСЕНКО Ірина Анатоліївна, Сидоренко Олена Сергіївна
 • статист: ПОХИЛЬКО Тетяна Олексіївна;
 • завідувач практики: ЯКУНІЧЕВ Юрій Олександрович.

 

До функцій навчального відділу належать:

 • організаційне забезпечення розробки і впровадження науково-методичних заходів, що стосуються системи підготовки фахівців;
 • участь у формуванні кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців в розробці робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, програм загальноосвітньої, гуманітарної та професіональної підготовки фахівців;
 • планування занять і складання розкладу за всіма формами навчання, узгодження графіків контрольних заходів, залікових та екзаменаційних сесій;
 • контроль за виконанням навчальних планів і програм за напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями;
 • планування і контроль виконання педагогічної роботи;
 • підготовка проектів штатних розкладів і організаційне забезпечення комплектування професорсько-викладацького складу університету;
 • складання плану заходів щодо організації та проведення нового прийому студентів на всі форми навчання;
 • облік чисельності та руху контингенту студентів денної та заочної форми навчання;
 • контроль за трудовою дисципліною професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу; організація контрольних перевірок якості знань студентів;
 • узагальнення та аналіз матеріалів за підсумками сесії, контроль за ліквідацією академічної заборгованості;
 • контроль за організацією та проведенням практик студентів; здійснення зв’язків з навчально-дослідницьким господарством та підприємствами щодо питань проведення практик;
 • погодження складів і строків роботи Державних екзаменаційних комісій, та аналіз роботи ДЕК;
 • підготовка матеріалів щодо призначення іменних стипендій;
 • планування використання навчальних приміщень і покращення технічної забезпеченості аудиторій і лабораторій;
 • контроль за роботою лабораторій і кабінетів та за використанням аудиторного фонду;
 • планування транспортних перевезень студентів, пов’язаних із навчальним процесом;
 • контроль за своєчасною розробкою факультетами і кафедрами планової навчально-звітної документації та поданням звітності за встановленою формою;
 • складання статистичних звітів, підготовка довідок, відповідей на листи з питань навчальної роботи;
 • організація огляду готовності факультетів і кафедр до навчального року;
 • участь у підготовці матеріалів з навчальної і методичної роботи для розгляду на ректораті, вченій раді університету.
 • підготовка проектів, наказів і питань з навчальної роботи;
 • участь у плануванні підвищення кваліфікації викладачів;
 • інформування деканатів, завідуючих кафедрами про нові положення, нормативні документи і накази, що регламентують навчальний процес;
 • періодичне інформування ректорату про виконавчу дисципліну деканатів і кафедр з питань, що відносяться до компетенції навчального відділу.