Зоря Михайло Віталійович

Посада: Доцент кафедри цивільної безпеки, науковий співробітник Головного галузевого науково-навчально-методичного центру з питань охорони праці

Базова вища освіта:
Закінчив у 1995 році Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства», присвоєно кваліфікацію спеціаліста «інженер-механік». Диплом з відзнакою КД №901442.
Закінчив у 2015 році факультет цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, присвоєно кваліфікацію спеціаліста «інженер з охорони праці». Диплом про перепідготовку НУЦЗУ №000073.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
У 2015 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. Спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Диплом кандидата наук ДК №033314

Email: mykhailo.zoria@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Удосконалення системи безперервного навчання керівників та посадових осіб підприємств, організацій і установ з питань охорони праці
  • Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах аграрного сектору економіки

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1998 року

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Зорі М.В. (2017-2021)

Основні наукові праці
Статті:

Яцух О.В., Зоря М.В., Мохнатко І.М. Ідентифікація потенційно-небезпечних об’єктів України на засадах ризик-орієнтованого підходу / О.В. Яцух, М.В. Зоря, І.М. Мохнатко // Всеукраїнський науково-практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії". – Спеціальний тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – № 2. – Кн. 3. – Том ІI (89). – К.: – Гнозис, 2020-2021, – 306 с. (Стор. 79-88) (All Ukrainian Scientific-Practical Magazine “Principal of School Liceum Gymnasium” – Special Thematic Issue “Higher Education of Ukraine in the Context of Integration into the European Educational Space”. – № 2. – Book 3. – Volume ІІ (89). – K.: Gnosis, 2020-2021. – 306 p.)

Рогач Ю.П., Зоря М.В. Дослідження закономірностей виникнення виробничих небезпек та травмонебезпечних ситуацій в аграрному секторі економіки України / Ю.П. Рогач, М.В. Зоря // Забезпечення цивільної безпеки в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26-30 квітня 2021 р., м. Мелітополь, Україна) / за заг. ред. О.В. Яцух. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – С. 79-83.

Практичні аспекти запобігання надзвичайним ситуаціям в ТДАТУ імені Дмитра Моторного / Ю.П. Рогач, О.В. Яцух, І.М. Мохнатко [та ін.] // Суб’єкти забезпечення цивільного захисту (регіонального та місцевого рівня) в реалізації завдань із запобігання та ліквідації наслідків НС: матеріали круглого столу (м. Харків, 26 лютого 2021 р.). – Харків: НУЦЗУ, 2021. – С. 121-122.

Гранкіна О.В., Зоря М.В. Застосування інтерактивних технологій у освітньому процесі при підготовці бакалаврів з цивільної безпеки / О.В. Гранкіна, М.В. Зоря // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика: Матеріали ІІІ Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 24-25 липня 2020 р.) / ГО "Інститут інноваційної освіти", Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Одеса: ГО "Інститут інноваційної освіти", 2020. - С. 98-100.

Яцух О.В. Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців з цивільної безпеки [Текст] / О.В. Яцух, І.М. Мохнатко, М.В. Зоря / Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – №2 – Кн. 2. – Том ІІ (87) – К.: Гнозис, 2020. – С. 183-190. ISSN 2309-7744.

Yatsukh O. Modern approaches to labor protection management in the enterprise / O. Yatsukh, M. Zoria, I. Mokhnatko // International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience». – №2 (6). – Ukraine (Dnipro), 2020. – P. 172-181. ISSN 2664-4819 (Online)

Яцух О.В. Сучасні підходи до системи управління охороною праці / О.В. Яцух, М.В. Зоря, І.М. Мохнатко // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Україна, Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 584-586.

Яцух О.В., Зоря М.В., Мохнатко І.М. Сучасні напрями реалізації дистанційного навчання для здобувачів вищої освіти / «Молодь у світі сучасних технологій» за тематикою : Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві : Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (4-5 червня 2020 року) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. – С. 249-252. – ISBN 978-617-7783-84-7 (електронне видання).

Яцух О.В. Самостійна робота здобувачів вищої освіти як форма підготовки фахівців з цивільної безпеки [Текст] / О.В. Яцух, М.В. Зоря, І.М. Мохнатко / Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – №4 – Кн. 2. – Том ІІІ (85) – К. : Гнозис, 2019. – С. 347-357.

Rohach Y., Yatsukh O., Zoria M. Determining the Risks of the Production Environment of an Agricultural Enterprise. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations / Ed. V. Nadykto. Cham, Switzerland : Springer, 2019. P. 777-785. ISBN 978-3-030-14917-8

Hrytsaienko M., Rogach Y., Zoria M. Location of Social Capital in the Labor Protection of the Enterprise. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations / Ed. V. Nadykto. Cham, Switzerland : Springer, 2019. P. 41-53. ISBN 978-3-030-14917-8

Войналович О.В. Заходи щодо реалізації концепції "нульового травматизму" на підприємствах сільського господарства / О.В. Войналович, М.В. Зоря, В.В. Петров, А.С. Рибак // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку", присвячена 90-й річниці з дня заснування механіко-технологічного факультету НУБіП України (7-8 листопада 2019 р.), Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2019. - С. 120-121.

Рогач Ю.П. Інноваційні засади управління ризиками при виробництві продукції сільського господарства / Ю.П. Рогач, М.В. Зоря, І.М. Мохнатко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.), Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н., професора Надикто В.Т. - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. - Частина 1. - С. 123-125.

Мохнатко І.М. Підвищення безпеки праці працівників в процесі професійної діяльності з урахуванням психологічних аспектів / І.М. Мохнатко, Ю.П. Рогач, М.В. Зоря // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.), Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н., професора Надикто В.Т. - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. - Частина 1. - С. 137-139.

Мазілін С.Д. Моделювання процесу руху пилоповітряного потоку в проточній частині ротаційного пиловідокремлювача / С.Д. Мазілін та ін. // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. - Дніпро: ИГТМ НАНУ, 2018. - Вип. 139. - С. 116-123.

Яцух О.В. Застосування новітніх засобів навчання та проблеми їх впровадження під час професійної підготовки магістрів з цивільної безпеки [Текст] / О.В. Яцух та ін. // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – №6. – Кн. 2. – Том ІІІ (81). – К. : Гнозис, 2018. – С. 382-392. – ISSN 2309-744.

Yatsukh O. Improving the system of labor protection management of an agrarian enterprise/ O. Yatsukh, M. Zoria, H. Yevtushenko, K. Prosina // The 6th International youth conference «Perspectives of science and education» (December 14, 2018) SLOVO\WORD, New York, USA, 2018. – P. 742-753.

Зоря М.В. Аналіз застосовуваних форм навчання з охорони праці посадовців АПК Запорізької області / М.В. Зоря, В.В. Петров // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.)

Зоря М.В. Управління охороною праці в сучасних умовах розвитку аграрного сектору економіки / М.В. Зоря, Г.О. Євтушенко // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.)

Рогач Ю.П. Аналіз умов праці операторів мобільної сільськогосподарської техніки як одного із параметрів при оцінці їх індивідуального професійного ризику / Ю.П. Рогач, М.В. Зоря // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: ХХХVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 37. – С. 412–414.

Зоря М.В. Динамика движения рабочего органа для образования борозды в грунте / М.В. Зоря // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2016. – №4. – С. 44–47.

Скляр О.Г. Порівняльна оцінка технологій вирощування кукурудзи в південній степовій зоні України / О.Г. Скляр, М.В. Зоря // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 5. Т. 1. – С. 114–118

Zorya M. A study of the movement dynamics of the working tool for the furrow formation / M. Zorya, S. Ivanovs // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. – Poznan, 2015. – Vol. 60 (2)

Зоря М.В. Шляхи удосконалення методів управління охороною праці на підприємствах аграрного сектору економіки / М.В. Зоря, С.В. Головін, Ю.А. Лисенко, І.М. Мохнатко // Безпека праці: освіта, наука, практика: Всеукраїнська науково-практична конференція, 20 листопада 2014 р.: тези доп. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – С. 50–52

Зоря М.В. Охорона праці в АПК: великі проблеми малих підприємств / М.В. Зоря // Охорона праці. – 2014. – №11. – С. 6–8

Касьянов М.А. Екологічні аспекти застосування борозенної технології вирощування кукурудзи на зерно на півдні України / М.А. Касьянов, М.В. Зоря // Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: міжнародна науково-практична конференція, 7–9 червня 2013 р.: тези доп. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 232–235

Зоря М.В. Комбіноване знаряддя для борозенно-смугового посіву кукурудзи / М.В. Зоря // Розвиток наукових досліджень 2012: 8 міжнародна науково-практична конференція, 19–21 листопада 2012 р.: тези доп. – Полтава, 2012. – С. 36–38

Зоря М.В. Установка для вимірювання тягового опору культиваторної лапи / М.В. Зоря // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 2. Т. 3. – С. 121–128

Зоря М.В. Визначення параметрів дефлекторних форсунок для підґрунтового смугового внесення рідини / М.В. Зоря // Праці ТДАТУ: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2011. – Вип. 11. Т. 2. – С. 216–225.

Войналович О.В. Підходи щодо поліпшення працеохоронного навчання в АПК / О.В. Войналович, В.В. Петров, М.В. Зоря // Праці ТДАТУ: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2011. – Вип. 11. Т. 4. – С. 307–314.

Зоря М.В. Порівняльна експлуатаційна оцінка комбінованих агрегатів для борозенного посіву / М.В. Зоря // Праці ТДАТУ: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2009. – Вип. 9. Т. 3. – С. 47–53.

Патенти:
1. Борозноутворювач. Патент України на корисну модель №20954, МПК (2007), А01С 5/00, бюл. №2, 2007.
2. Захисний коридор. Патент України на корисну модель №127630U, МПК (2018.01), Е04Н 15/00, бюл. №15, 2018.
3. Захисний пояс. Патент України на корисну модель №129266U, МПК (2018.01), А62В 35/00, бюл. №20, 2018.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність - доцент кафедри цивільної безпеки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність - науковий співробітник Головного галузевого науково-навчально-методичного центру з питань охорони праці ТДАТУ
Організаційна робота - член профспілкового комітету ТДАТУ (член комісії з охорони праці), головний тренер студентських команд ТДАТУ з футболу та футзалу.