ІННОВАЦІЙНИЙ ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (ХТ, М1)

Спеціальність:
Харчові технології
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Верхоланцева Валентина Олександрівна

Метою навчальної дисципліни «Інноваційний інженіринг харчових підприємств» є формування у майбутніх фахівців із спеціальності «Харчові технології» системи знань, умінь з теорії і практичного застосування нових та модернізації існуючих методів. Інженерне забезпечення технологічних процесів з консервування плодів та овочів допоможе у формуванні науково-практичного світогляду, взаємозв’язку природничих і технічних наук. Усвідомлення необхідності постійного підвищення ефективності виробництва, організації його на безвідходній основі, використання сучасних енергозберігаючих технологій, бережливого і економного відношення до використання матеріальних і трудових ресурсів, набуття навиків прийняття вірних рішень у різних виробничих ситуаціях.

Інноваційний інжиніринг відіграє важливу роль у підготовці студентів вищих навчальних закладів як нормативна дисципліна, що має фахове спрямування.

Завданнями вивчення дисципліни є

надання глибоких теоретичних та практичних знань з принципів побудови прогресивних, якісно нових і вдосконаленні існуючих інженерних систем; їх функціонування та особливості експлуатації; можливості застосування енергозберігаючих технологій та використання альтернативних джерел енергії; адаптації інженерних систем до нових сучасних конкурентноспроможних технологій в галузі переробки плодів та овочів.

Дисципліна базується та пов’язана з такими дисциплінами як вища математика, фізика, інженерна і комп’ютерна графіка, інформатика та інформаційні технології, прикладна механіка, електротехніка, теплотехніка, автоматизація виробничих процесів, процеси і апарати харчових виробництв, технології зберігання, консервування, висушування та заморожування плодів та овочів, безпека життєдіяльності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Основна

 1. Гончаренко Г. М. Технологічне обладнання консервних та овочепереробних виробництв / Гончаренко Г.М., Дуб В.В., Гончаренко В.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.
 2. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація / Кравченко В.С. – К.: Кондор, 2011. – 288 с.
 3. Лабораторный практикум по технологическому оборудованию пищевых производств: Учебное пособие для вузов: / С.Т. Антипов, А.М. Гавриленко, В.Е. Добромиров и др. Воронеж, гос. технол. акад. Воронеж, 1999. – 440 с.
 4. Ладанюк А.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб, І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224с.
 5. Малых С.В. Формирование инновационного процесса в машиностроении и пищевой промышленности: / С.В. Малых, С.В. Котлых; [монография]. – Одесса: Астропринт, 2010. – 280 с.
 6. Об инновационной деятельности: Закон Украины ст.266. № 40 – IV от 04.07.2002 г. / Ведомости Верховной Рады Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. из-во, 2003. – 46с.
 7. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості / [Мирончук В.Г., Гулий I.С, Пушанко М.М. та ін.]; за ред. В.Г. Мирончука. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 648 с.
 8. Сіромахіна Г.О. Інноваційні технології та продукти: оздоровче харчування / Г.О. Сіромахіна, А.І. Українець. – К.: НУХТ, 2010. – 294с.

Допоміжна

 1. Сиротюк С.В. Механізація переробки і зберігання продукції рослинництва: Курс лекцій. – Львів: ЛДАУ, 2000. – 249 с.
 2. Сухарев Э. А. Параметрическая оптимизация машин и оборудования / Э.А. Сухарев : Учебное пособие. – Ровно: НУВХП, 2007. – 179 с.
 3. Штокман Е.А. Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности / Штокман Е.А. – М.: АСВ. 2001. – 564 с.
 4. Шульга М.О., Деркач І.Л., Алексахін О.О. Інженерне обладнання населених місць: Підручник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 259 с.
 5. Гунько І.В. Надійність систем та обгрунтування інженерних рішень / І.В. Гунько, А.В. Спірін, О.В. Холоднюк. – Вінниця: ВДАУ, 2006. – 76с.
 6. ДБН В 2.5-67:2013. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. – К.: Укрархбудінформ, 2013. – 141 с.
 7. Котлик С.В. Формирование инновационного процесса в машиностроении и пищевой промышленности / С.В. Котлик , С.В. Малых. – О.: Астропринт, 2010. – 280 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім.професора Ф.Ю.Ялпачика .
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім.професора Ф.Ю.Ялпачика

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інноваційний інжиніринг харчових підприємств» для здобувачів ступеня вищої освіти „Магістр” зі спеціальності 181 – «Харчові технології» за ОПП «Харчові технології»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Інноваційний інжиніринг харчових підприємств»