МАШИНОБУДУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (аспірантура)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
доктор філософії
Курс:
Провідний викладач:
Олексієнко Вадим Олександрович

Мета. Полягає у підготовці здобувачів до виробничо-технічної, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної із створенням нових конструкцій машин та апаратів або модернізації існуючого обладнання, використання і систематизації знань, отриманих в результаті фундаментальної підготовки з природничо-наукових і загально професійних дисциплін для вирішення інженерних завдань, придбанні знань наукових принципів апаратно-технологічного оформлення процесів, оцінки основних техніко-економічних характеристик устаткування, освоєння сучасних методик розрахунку конкретного виду устаткування харчового підприємства.

Завдання: Вивчення методики проектування та інженерного розрахунку параметрів основних типів технологічного обладнання; вивчення принципових схем, будови, особливостей експлуатації і допустимих навантажень на технологічне устаткування; аналіз шляхів розробки конструкцій нового устаткування і перспективного напряму його удосконалення; рішення проблемних завдань і питань, пов’язаних з розрахунком і конструюванням машин та апаратів; аналіз стану і динаміці показників, що впливають на якість роботи технологічного устаткування.

В результаті вивчення дисципліни „Розрахунки і конструювання в машинобудуванні“ студенти мають бути підготовлені до вирішення професійних завдань в галузі конструювання обладнання.

а) виробничо-технологічна діяльність:

– організація і ефективне здійснення контролю параметрів технологічних процесів;

– ефективне використання устаткування, відповідних алгоритмів і програм розрахунків параметрів технологічного процесу;

– аналіз виробничих ситуацій, рішення проблемних завдань і питань.

б) організаційно-управлінська діяльність:

– організація роботи колективу виконавців, ухвалення управлінських рішень;

– знаходження компромісів між різними вимогами (вартість, якість, термін служби устаткування) при плануванні і  визначення оптимального рішення;

– оцінка виробничих і невиробничих витрат на придбання устаткування;

– здійснення технічного контролю по експлуатації машин і апаратів.

в) науково-дослідна діяльність:

– аналіз стану і динаміка показників надійності і довговічності устаткування;

– створення теоретичних моделей устаткування, що проектується, які дозволяють прогнозувати його продуктивність і витрати енергії;

– розробка планів, програм і методик проведення досліджень, експериментальних зразків устаткування;

– аналіз і оптимізація процесів точність, що забезпечують, і якість експериментальних досліджень;

– пошуки шляхів і розробка нових методів досліджень та випробувань.

г) проектно-конструкторська діяльність:

– формування цілей проекту, програми рішення конструкторських завдань, критеріїв і показників досягнення цілей, побудова структури їх взаємозв’язків, виявлення пріоритетів рішення конструкторських проблем;

– розробка узагальнених варіантів вирішення проблеми, аналіз цих варіантів, прогнозування наслідків;

– розробка конструкторської частини проекту машини або апарату і розрахунок найбільш навантажених елементів на міцність;

– використання інформаційних технологій при розрахунку і конструюванні нового або вдосконаленого устаткування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні проблеми науково-технічного розвитку техніки харчової промисловості;

– технологічне устаткування галузі (класифікація, пристрій, особливості експлуатації, шляху і перспективи вдосконалення устаткування, машин і апаратів);

– передові методи ремонту технологічного устаткування;

– проблеми раціонального використання сировинних, енергетичних і інших видів ресурсів;

– специфіку організації і проведення монтажних робіт устаткування харчових підприємств;

– проблеми поліпшення якості продукції;

– основи проектування технологічного устаткування і ліній;

– прогресивні методи експлуатації технологічного устаткування;

– методики по оцінки причин відмови машин, виникнення дефектів і браку продукції, що випускається;

– методи розрахунку і конструювання робочих органів і інших вузлів машин;

– методики розрахунку техніко-економічної ефективності машин і апаратів.

вміти:

– застосовувати теоретичні знання до рішення практичних інженерних завдань;

– розраховувати і конструювати окремі вузли і агрегати машин і апаратів;

– знаходити оптимальні і раціональні технічні режими роботи устаткування;

– вибирати технологічне устаткування за основними параметрами;

– оцінювати технічний стан машини, виконувати основні розрахунки і складати необхідну технічну документацію, проектувати і конструювати технологічне устаткування галузі;

– проводити теоретичні і експериментальні дослідження в області технологічного устаткування і машин з використанням сучасних методів планування експерименту, засобів обчислювальної техніки;

– удосконалювати і оптимізувати діюче технологічне устаткування на основі аналізу якості сировини і вимог до кінцевої продукції;

– створювати технологічне устаткування, що характеризується відсутністю шкідливих речовин, що викидаються в довкілля з поліпшеною системою очищення повітря і води від шкідливих домішок з використанням засобів автоматичного контролю за довкіллям;

– розробляти заходи по ліквідації виникаючих дефектів працюючих машин.

Студент повинен отримати навички:

– технічного контролю стану технологічного устаткування, розробки технічної документації по дотриманню режиму роботи обладнання;

– виконання стандартних випробувань за визначенням фізико-механічних показників матеріалів, які використовуються для виготовлення робочих органів;

– проведення розрахунків і конструювання типових вузлів технологічного устаткування, знаходження шляхів модернізації устаткування з метою підвищення якості продукції і зниження питомих витрат на виробництво.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Базова

 • Харламов С. В. Практикум по расчету и конструированию машин и апаратов пищевых производств./ С. В. Харламов – Ленинград: ВО Агропромиздат, 1991. – 256 с.
 • Практикум по основам расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств./ В.М. Зимняков, И.В. Назаров, А.И. Удовкин, С.В. Щербина – Пенза: Пензенская ГСХА, 2003. – 213 с.
 • Практикум по курсу “Технологическое оборудование”./А.Н. Остриков,М.Г. Парфенопуло, А.А.Шевцов – Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1999. – 424 с.
 • Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець, та інші. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288.
 • Ялпачик В.Ф. Розрахунки обладнання харчових виробництв. Навчальний посібник. / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв та ін. – Мелітополь. Видавницький будинок Мелітопольської міської друкарні. 2014. – 264 с.
 • Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов, та інші. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с.

Допоміжна

 1. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва [Текст] / О.В.Гвоздєв, Ф.Ю.Ялпачик, Ю.П.Рогач, Л.М.Кюрчева. – Суми.: Довкілля, 2004. – 420 с.
 • Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. посібник / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач; За ред.. О.В. Дацишина – К.: Мета, 2003. – 288 с.
 • Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв. / За ред О.В. Дацишина. Навч. Посібник.// О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Гвоздєв. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с.
 • Гвоздєв О.В. Машини та обладнання хлібопекарського виробництва: Підручник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.
 • Решетов Д.Н. Детали машин. -4-е узд. перераб. и дополн.,/ Д.Н. Решетов
  -М:, Машиностроение, 1989. -496 с.
 • Проектирование механических передач. Учебно-справочное пособие для вузов / авт. Чернавский С.А. Снесарев Г.А., Козинцев Б.С и другие. 5-е издание.- М.: Машиностроение,1985.- 496 с.
 • Расчет и проектирование деталей машин Ч.1. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. – 2-е изд. перераб. и доп. – Харьков: Высшая школа, 1987-136 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 2. Література та електронні ресурси методичного кабінету кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика
 3. Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/
 4. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 5. Інформаційно-пошукова правова система “Нормативні акти України(НАУ)” http://www.nau.ua
 6. Internet ресурси.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАШИНОБУДУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОНП «Галузеве машинобудування» (на основі освітнього ступеня «Магістр»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «МАШИНОБУДУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА:СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МАШИН, АПАРАТІВ І ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ

ЛЕКЦІЯ 2 ТЕМА: ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ І ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

ЛЕКЦІЯ 3 ТЕМА: СТАДІЇ КОНСТРУЮВАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ МАШИН

ЛЕКЦІЯ № 4 ТЕМА: НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОБЛАДНАННЯ ПОТОКОВО- ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинобудування харчової промисловості» спеціальність 133 Галузеве машинобудування Освітній ступень «доктор філософії»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Машинобудування харчової промисловості» спеціальність 133 Галузеве машинобудування Освітній ступень «доктор філософії»

Завдання діагностики з дисципліни «Машинобудування харчової промисловості» Варіант 1

Завдання діагностики з дисципліни «Машинобудування харчової промисловості» Варіант 2

Завдання діагностики з дисципліни «Машинобудування харчової промисловості» Варіант 3

Завдання діагностики з дисципліни «Машинобудування харчової промисловості» Варіант 4