МАШИНИ, АВТОМАТИ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ (ГМ, 4 к.+2с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Петриченко Сергій Володимирович
Метою дисципліни “Машини, автомати та робототехнічні комплекси” (МАРК) є підготовка студентів для виробничо-техніч­ної, проектно-конструкторської і дослідної діяльності, пов’язаної з розробкою і експлуатацією машин, автоматів, потокових ліній та робототехнічних комплексів переробних і харчових виробництв; навчити студентів вміло використовувати знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін для рішення інженерних задач, пов’язаних з виробничим процесом і комплексною автоматизацією технологічних процесів.
Завдання дисципліни:
Програма курсу побудована таким чином, щоб дати можливість ґрунтовно вивчити етапи пошуку, аналізу наукової інформації, видам та методам проведення теоретичних і експериментальних досліджень і оформлення результатів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості роботи технологічного обладнання  харчових та переробних підприємств, структурні елементи машин, апаратів та потокових ліній, параметри роботи технологічного обладнання, основні правила експлуатації обладнання, правила розміщення та умови безпечної експлуатації обладнання в виробничих приміщеннях, основні вимоги до технологічних машин і обладнання, показники якості технологічних машин і обладнання, класифікацію технологічних процесів та потокових ліній харчових та переробних виробництв, основні технологічні операції, на яких можлива автоматизація процесів, основні вимоги до систем автоматизації операцій технологічних процесів харчових та переробних виробництв, типові конструкції систем автоматизації, призначення, характеристики та структуру сучасних автоматизованих систем управління технологічними процесами, основні поняття сучасної робототехніки, будову і принцип роботи промислових роботів, об’єкти роботизації в харчовій промисловості, порядок організації робіт з роботизації виробництва.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: складати технологічні, кінематичні, структурні та конструктивні схеми машин, апаратів та потокових ліній, визначати основні параметри роботи технологічного обладнання, проводити компоновку потокової лінії, складати інструкції з правильної та безпечної експлуатації технологічного обладнання, визначати показники якості технологічних машин і обладнання, складати класифікацію технологічних процесів та потокових ліній для окремих видів харчових та переробних виробництв, визначати технологічні операції, на яких можлива автоматизація процесів, обирати потрібні конструкції систем автоматизації, використовувати автоматизовані системи управління технологічними процесами, визначати можливі об’єкти роботизації в харчовій та переробній промисловості, організовувати роботи з роботизації виробництва, програмувати промислові роботи на виконання заданих операцій.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА
1 Волчкевич, А. И. Комплексная автоматизация производства, А.И.Волчкевич, М.П.Ковалев, М.М.Кузнецов М.: Машиностроение, 1983. 270 с.
2 Гибкое автоматическое производство/Под ред. С. А. Майорова, Г. В. Орловского, С. Н. Халкиопова. Л.: Машиностроение, 1985. 454 с.
3 Автоматы и автоматические линии. Ч. I: Основы проектирования/Под ред.Г. А. Шаумяна. М.: Высшая школа, 1976. 230 с.
4 Автоматы и автоматические линии. Ч. II: Способы управления и целевыемеханизмы/Под ред. Г. А. Шаумяна. М.: Высшая школа, 1976. 366 с.
5 Машины-автоматы для упаковки пищевых продуктов: Справочник/В.А.Благодарский и др. – К.: Техника, 1985-229 с.
6 Xаритонов, Н.Ф. Автоматы и поточные линии розлива вин, Н.Ф.Xаритонов,Д.А.Ярмолинский – М.: Машиностроение, 1967. – 247 с.
7 Дикий, Б.Ф. Автоматизация процессов виноделия. Б.Ф.Дикий,В.Ф.Ломакин. М., «Пищевая промышленность», 1964, 564 с.
8 Xаритонов, Н.Ф. Автоматы и поточные линии розлива вин, коньяков ишампанского. Учебное пособие. М., изд. ВЗИПП, 1962, 131 с.
9 Дощенко, Д. И. Проектирование автоматических линий.М.: Высш. школа,1983. 328 с.
10 Воробьев, Е.И. и др. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа /Под общ. Ред. Е.П.Попова. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с.
11 Козырев, Ю.Г. Промышленные роботы: Справочник. – 2-е изд.. – М.: Машиностроение, 1988. 392 с.
12 Промышленная робототехника/Под ред. Я.И. Шифрина. М.: Машиностроение, 1982. – 416 с.
13 Промышленная робототехника и гибкие автоматизированные производства/Под ред. Е.И.Юревича. Л.: Машиностроение, 1985. – 224 с.
14 Современные промышленные роботы: Каталог/Под ред. Ю.Г.Козырева,Я.И. Шифрина. М.: Машиностроение, 1984. -148 с.
15 Устройство промышленных роботов/Под ред. Е.И.Юревича. Л.: Машиностроение, 1980. – 332 с.
16 Белянин, П. Н. Промышленные роботы и их применение. М.: Машиностроение, 1983.- 310 с.
17 Механика промышленных роботов: Учеб.пособие для ВТУЗов: в 3 кн./Под ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. – М.: Высшая школа, 1989
18 Фролов, К. В. Методы совершенствования машин и современные проблемымашиностроения. М.: Машиностроение, 1984. 224 с.
19 Соколов, В.И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств: Учебник для ВТУЗов. – М.: Машиностроение, 1983. –447 с.
ДОДАТКОВА
1 Шаумян, Г. А. Комплексная автоматизация производственных процессов.М.: Машиностроение, 1973. 395 с.
2 Шаумян, Г. А. Автоматизация производственных процессов, Г. А.Шаумян,М. М.Кузнецов, Л. И.Волчкевич. М.: Высш. школа, 1967. 367 с.
3 Цыпкин, Я.3. Адаптация и обучение в автоматических системах. М.: Наука,1978. 309 с.
4 Бакис, К. Е. Эффективность автоматизации производства. М.: Экономика,1982. – 104 с.
5 Періодична печать «Вісник аграрної науки», «Харчова та переробна промисловість», «Хранение и переработка зерна» та інші.
6 Дистанционно управляемые роботы-манипуляторы/Под ред. Е. П. Попова.М.: Мир, 1976. 443 с.
7 Козырев, Ю. Г. Промышленные роботы: Справочник. М.: Машиностроение,1988.- 392 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

  1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=793
  2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
  3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика.
  4. Науково-технічна бібліотека кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика https://ophv.000webhostapp.com
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАШИНИ, АВТОМАТИ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
СИЛАБУС дисципліни «МАШИНИ, АВТОМАТИ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ»

Мультимедія з дисципліни Машини, автомати та роботизовані комплекси

ФОРМА ЗВІТУ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ