АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ (ГМ, 3 к.+1с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Верхоланцева Валентина Олександрівна

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • види поновлюваних джерел енергії: сонця і вітру, біогазу,
 • основи державної політики в області енергозбереження,
 • методи і критерії оцінки ефективності використання енергії з врахуванням економічних і екологічних вимог в конкретних умовах,
 • основні види поновлюваних джерел енергії: океану, геотермальної і теплова енергія,
 • основи державної політики в області енергозбереження, методи і критерії оцінки ефективності використання енергії з врахуванням економічних і екологічних вимог в конкретних умовах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Вміти: виходячи з конкретних умов господарства або підприємства обирати необхідний вид споживання енергією: сонячну або вітру, розраховувати основні параметри обраного типу установок, обирати необхідний вид споживання енергією: океану, геотермальну і теплову енергія, біогаз, розраховувати основні параметри обраного типу установок.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Базова

 1. Корчемний, М. Енергозбереження в агропомисловому комплексі [Текст] / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 984 с.
 2. Рензо Д. Ветроэнергетика [Текст]/ Под ред. Д.Рензо.- М.: Энергоатомиздат, 1982.- 360с.
 3. Васильев Ю.С. Возобновляемые источники энергии: Учебное пособие. [Текст]/ Васильев Ю.С., Елистратов В.В., Мухаммадиев М.М., Претро Г.А. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1995.-102с.
 4. Кудря С.О. Атлас энергетического потенциала возобновляемых и нетрадиционных источников энергии Украины [Текст]/ Кудря С.О. и др.,- Київ, 2001. – 41с.
 5. Гидроэнергетика [Текст] / Под ред. Обрезкова В.И. – М.: Энергоиздат, 1981.-608с.
 6. Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов [Текст]/ Под ред. Непорожнего П.С. – М.: Энергоиздат, 1982.-559с.
 7. Дворов И.М. Геотермальная энергетика[Текст]. – М.: Наука, 1976.-158с.
 8. ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг [Текст] К.- 11с.
 9. Дэвинс Д. Энергия [Текст]/ Д. Дэвинс Пер. с англ.- М.: Энергоатомиздат, 1985. – 360 с.
 10. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії: підруч. / О. Адаменко [та ін.]. – Івано-Франківськ : Полум’я, 2000. – 255 с.
 11. Голицын М.В. Альтернативные энергоносители/М.В. Голицын, А.М. Голицын, Н.В. Пронина. – М.: Наука, 2004. – 159с.
 12. Жарков В.Я. Енергозбереження і енергоменеджмент в АПК/ В.Я. Жарков: Конспект лекцій [Текст].- Мелітополь: ТДАТА.- 2004.
 13. Жарков В.Я. Економія електроенергії в побуті/ В.Я.Жарков, К.О Самойчук.: Методичний посібник [Текст]. Мелітополь: ТДАТУ.- 2009.- 63 с.
 14. Корчемний М. та ін. Енергозбереження в агропромисловому комплексі/ М. Корчемний – Тернопіль [Текст]: Підручники і посібники, 2001 – 984 с.
 15. Левенберг В.Д. Аккумулирование тепла / В.Д. Левенберг [Текст]. – К.: Техника, 1991.- 208 с.
 16. Мхитарян Н.М. Гелиоэнергетика: системы, технологии, применение: [Монография] /Н.М Мхитарян. – К.: Наукова думка, 2002.-315 с.
 17. Мхитарян Н.М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. Опыт и перспективы: (Монография) [Текст]: Н.М. Мхитарян К : Наукова думка, 1999 – 317.
 18. Нетрадиционные источники энергии: Указатель литературы.-653 назв. [Текст]/Сост. В.И. Мартынов, ред. В.Я. Жарков.-Вып.2, 2004.- 38с.
 19. Про альтернаивні джерела енергії: Закон України [Текст]//ВВР.-2003.-№3. Ст. 155.

Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания/ П. Ревелль, Ч. Ревелль  Кн. 2: Энергетические проблемы человечества [Текст]. – М.: Мир, 1995.-291 с.

Допоміжна

 1. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. – Л.: Наука, 1990.- 214с.
 2. Биомасса как источник энергии / Под ред. Соуфера С, Заборски О.М. – М.: Наука, 1985.-217с.
 3. Росс Д. Энергия волн. – Л.: Гидрометиздат, 1981.-112 с.
 4. Семененко Н.А. Вторичные энергоресурсы промышленности и энерготехнологическое комбинирование. – М.: Энергия, 1968.-296 с.
 5. Скалкин Ф.В., Канаев А.А., Копп И.З. Энергетика и окружающая среда. – Л.: Энергоиздат, 1981.-280с.
 6. Твайделл Дж. Уэйр А. Возобновляемые источники энергии / Пер. с англ – М.: Энергоатомизлат, 1990.- 392 с.
 7. Тельдеши Ю., Лесны Ю. Мир ищет энергию. – М.: Мир, 1981.- 439с.
 8. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки.- М.: Энергоатомиздат 1991.- 208 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітний портал ТДАТУ імені Дмитра Моторного http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=794
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” (на базі повної загальної середньої освіти)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ»

Конспект лекций АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЖИВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ

ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ

ОБЛІК ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ

ТЕПЛОВІ АКУМУЛЯТОРИ ЕНЕРГІЇ

СОНЯЧНІ КОЛЛЕКТОРИ

РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ПОБУТІ

ВИВЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОЕНЕРГОУСТАНОВОК

Форма звіту з лабораторних робіт