ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (М1)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Петриченко Сергій Володимирович

В курсі розглядають ефективність застосування різних методичних прийомів для вдосконалення системності викладання, шліфування почуття впевненості і навичок ділового спілкування, формування у студентів уміння обґрунтовувати свою точку зору, сприймати і оцінювати ситуацію.

Викладачеві відводиться роль організатора і помічника, а цьому передує ґрунтовна творча робота з підготовки методичного забезпечення.

Мета курсу: познайомити з основами навчально-виховного про­цесу у вищій школі і сформувати вміння подавати навчальний матеріал.

Курс допоможе слухачам оволодіти основами педагогічної майстерності, тобто дозволить розробляти, проектувати, викладати та оцінювати ефективність навчання студентів.

В результаті засвоєння курсу кожен випускник повинен:
Знати:

– Сутність поняття «педагогіка», її об’єкт і предмет, основні функції і задачі науки педагогіки.

– Основні категорії педагогіки. Сутність процесу навчання, його двобічний характер, рушійні сили та структуру.

– Характеристику закономірностей та принципів навчання.

– Сутність та індивідуальні риси видів навчання.

– Сутність технології модульного навчання, найважливіші положення і принципи модульності.

– Класифікацію методів навчання, їх сутність, структуру і зміст, причини, які впливають на вибір методів навчання.

– Методи навчання, оцінка їх результативності у відповідності із цілями і задачами навчання.

– Сутність поняття форми організації навчання; типи, структуру і стиль лекції.

– Форми організації лабораторних і практичних занять, їх позитивні і негативні боки; вимоги до проведення; роль викладача в організації та проведенні занять.
Вміти:

– Виділяти і формулювати об’єкт, предмет, цілі, задачі, функції, категорії педагогіки.

– Користуватися понятійним апаратом педагогіки

– Виділяти та розкривати функції навчання: освітню, виховну, розвиваючу.

– Аналізувати дії викладача та студента у рамках різних видів навчання.

– Співвідносити закономірність, принцип і правила навчання.

– Аналізувати наведений теоретичний матеріал. Виділяти причини, що впливають на вибір методів навчання.

– Співставляти призначення різних методів навчання, оцінювати їх результативність у відповідності із цілями і задачами навчального процесу.

– Обирати оптимальну форму організації занять з урахуванням цілей і задач навчання, вікових та індивідуальних особливостей студентів.

– Розробляти методичні вказівки, посібники до занять.

– Проводити аудиторні заняття з урахуванням критеріїв кількісної оцінки якості.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике: Учебное пособие.- СПб.:Питер, 2003.- 416 с.
 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія.- К.: Либідь,1998.- 497 с.
 3. Алексюк А.М., Помогайба В.І. Загальні методи навчання / /Педагогіка/ Під ред.М.Д.Ярмаченка.—К.: Вища школа, 1986.- 299 с.
 4. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе.-М., 1974.-480 с.
 5. Буланова М.В и др. Педагогика и психология высшей школы.-Ростов-на-Дону,2002.
 6. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. Видання перше.- К.: Українська видавнича спілка, 1997.- 41 с.
 7. Вітвицька С.С.Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульнорейтинговою системою навчання для студентів магістратури.-Київ:Центр навчальної літератури,2006.-384 с.
 8. Вопросы вузовской педагогики и методики: Труды / Казанский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет.- Вып.1,-Казань: КГУ,1971.- С. 51-80.
 9.  Галушко Т.Є. Лекція у вищій школі. К.: Вища школа, 1971.- 75 с.
 10. Журавель В.Ф., Ільїн В.В., Кузнєцов В.О. та ін. Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів.-К.: Аграрна освіта, 2000.- 38 с.
 11. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе.- М.: Высшая школа, 1975.- 316 с.
 12. Коган В.З. Человек в потоке информации.- Новосибирск, 1981.- 154 с.
 13. Лузан П.Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник.-К.:Аграрна освіта, 2003.-229 с.
 14. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т.1.М.:Педагогика, 1982.-656 с.
 15. Лернер И.Я. Методы обучения // Дидактика средней школы/ Под ред. М.Н.Скаткина.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1982.-240 с.
 16. Педагогіка / Под общ. ред. А.П. Кондратюка.- К.: Вища школа, 1982.- 382 с.
 17. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов.- Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 2001.- 200 с.
 18. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс.Учебник для студентов пед. Вузов: В 2-х кн.-М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.- Кн. 1.- 576 с.
 19. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. No 161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за N 173.
 20. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда (Пособие для начинающего преподавателя технического ВУЗа).-М.:Высш. шк.,1990.-112 с.10
 21. Рейнгард И.А. Фрмы и методы преподавания в высшей школе: Учебное пособие для слушателей ФПК.-Днепропетровск, 1973.- 75 с.
 22. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.М.,1998.- 128 с.Технические средства обучения и методика их использования / Д.А.Сметанин, К.А.Квасневский, В.В.Ильин и др..; Под общ. Ред. К.А.Квасневского.- М.: Колос, 1984.-223 с.
 23. ТрайнёвВ.А., Трайнёв И.В. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации): Учебное пособие.- М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков и К0», 2005.- 280 с.
 24. Трайнёв И.В. Оптимизация структуры учебной информации.- М., 2003.- 227 с. 26. Троян Г.М. Универсальные информационные и телекоммуникационные технологии в дистанционном образовании. М., 2002.- 132 с.
 25. Удалов Н.П. Методика преподавания специальных дисциплин (конспект лекций).-Москва, 1972.- 96 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 2. Література та електронні ресурси методичного кабінету кафедри ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика
 3. Сайт кафедри ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/pedahohichna-praktyka/
 4. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=822
 5. Бібліотека електронних ресурсів кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://ophv.tsatu.edu.ua/

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (на основі ОС «Бакалавр»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

ЛЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

ЛЕКЦІЯ 2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ.

ЛЕКЦІЯ 3. ПОНЯТТЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЇХ СУТНІСТЬ, ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИБІР ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

ЛЕКЦІЯ 4. ПОНЯТТЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ, ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ

ЛЕКЦІЯ 5. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

ЛЕКЦІЯ 6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ АГРАРНІЙ ШКОЛІ. ЛЕКЦІЯ

ЛЕКЦІЯ 7. ПРАКТИЧНЕ, ЛАБОРАТОРНЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ, ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ, ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ АГРАРНІЙ ШКОЛІ

ЛЕКЦІЯ 8. НАВЧАЛЬНА ДІЛОВА ГРА, ІМІТАЦІЙНІ ВПРАВИ, ЗАНЯТТЯ З АНАЛІЗ У ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ, ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ АГРАРНІЙ ШКОЛІ.

ПРЕДМЕТ, КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ.

ЛАБОРАТОРНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ АГРАРНІЙ ШКОЛІ

ЛЕКЦІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ

ТЕХНОЛОГІЯ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ