ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ (аспірантура)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
доктор філософії
Курс:
Провідний викладач:
Самойчук Кирило Олегович

Мета навчальної дисципліни підготовка здобувачів до виробничо-технічної, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної із створенням і експлуатацією машин і апаратів харчових виробництв, використання ними знань, отриманих в результаті фундаментальної підготовки по загальних природничо-наукових і загально професійних дисциплінах для вирішення інженерних завдань, придбанні знань по наукових принципах апаратно-технологічного оформлення процесів галузевого машинобудування.

Завданнями дисципліни є:

 • вивчення основ теорії роботи машин і апаратів харчових виробництв і методи розрахунку їх основних параметрів.
 • вивчення принципових схем основних типів технологічного устаткування.
 • вивчення пристрою, особливості експлуатації і допустимі навантаження на технологічне устаткування.
 • аналіз шляхів розробки конструкцій нового устаткування і перспективного напряму його удосконалення.

Результати навчання

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні поняття теорії гідромеханічних теплових и масообмінних процесів;
 • основні технологічні процеси переробної галузі;
 • принципи дії машин і апаратів для виконання процесів переробки сільськогосподарської продукції;
 • принцип роботи обладнання і методи його інтенсифікації.
 • основні проблеми науково-технічного розвитку техніки харчової промисловості;
 • технологічне устаткування галузі (класифікація, пристрій, особливості експлуатації, шляху і перспективи вдосконалення устаткування, машин і апаратів);
 • проблеми раціонального використання сировинних, енергетичних і інших видів ресурсів;
 • напрями поліпшення якості переробляємої продукції;
 • основи розрахунку технологічних процесів і апаратів.

вміти:

 • використовувати на практиці відповідні апарати і машини;
 • застосовувати теоретичні знання до рішення практичних інженерних завдань;
 • знаходити оптимальні і раціональні технічні режими роботи устаткування;
 • вибирати технологічне устаткування по основних параметрах для застосування в переробній галузі;
 • проводити теоретичні і експериментальні дослідження в області технологічного устаткування і машин з використанням сучасних методів планування експерименту, засобів обчислювальної техніки;
 • удосконалювати і оптимізувати діюче технологічне устаткування на основі аналізу якості сировини і вимог до кінцевої продукції;
 • створювати технологічне устаткування, що характеризується відсутністю шкідливих речовин, що викидаються в довкілля з поліпшеною системою очищення повітря і води від шкідливих домішок;
 • знаходити оптимальні і раціональні технічні режими роботи устаткування;
 • вибирати технологічне устаткування по основних параметрах для застосування в переробній галузі;
 • проводити теоретичні і експериментальні дослідження в області технологічного устаткування і машин з використанням сучасних методів планування експерименту, засобів обчислювальної техніки.

отримати навички: застосування теоретичних положення гідромеханіки тепло-і масообміну до рішення практичних інженерних задач;  виконувати розрахунки пов’язані з вибором апаратів і машин для відповідних технологічних процесів;  оцінки виробничих можливостей технологічного устаткування; визначення сучасними способами стану технологічного устаткування, організації і проведення профілактичних робіт (очистки, мийки, сушки); виконання стандартних випробувань за визначенням фізико-механічних показників сировинних матеріалів (вологість, температура, тиск); проведення розрахунків і конструювання типових вузлів технологічного устаткування, знаходження шляхів модернізації устаткування з метою підвищення якості продукції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Базова:

 1.  Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии. / Г.Д. Кавецкий, Б.В. Васильев. – Книги. Москва «Колос», 2000, 551с. [Сердюк М.Э.]
 2. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.Д. Попов, М.В. Лысянский, Ф.А. Редько.– Учебник. Москва. Пищевая промышленность, 1976, 663с. [на кафедре].
 3. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. / Горбатюк В.И. – Учебник для средних специальных заведений. Москва. «Колос», 1999. – 335с. [664.002.5.075. Г 67 – бібліотека кафедри]
 4. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / С.В. Мельников – Учебное пособие, Ленинград. «Колос», 1978. – 560с. [631. ЗЖ. 075. М48. библиотеки академии].
 5. Даурский А.Н. Обработка пищевых продуктов резанием. / А.Н. Даурский, Ю.А. Мачихин, Р.И. Хамитов. – Москва. Пищевая промышленность, 1994. – 212с.
 6. Ялпачик Ф.Е. Методические указания для выполнения курсовой работы на тему: «Процесс измельчения продуктов сельскохозяйственного производства» по дисциплине «Процесссы и апараты» ТДАТУ / Ф.Е. Ялпачик, В.С.Бойко, В.Ф.Ялпачик. – Мелитополь, 2004.-58с.
 7. Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв. / А.М. Поперечний, О.І.Черевко. – Київ. Центр учбової літератури., 2007. – 304 с.
 8. Шалугін В.С. Процеси та апарати промислових технологій. / В.С. Шалугін, В.М. Шминдін. – Київ. Центр учбової літератури., 2008.-392 с.
 9. Бойко В.С. Методичесие указания для выполнения курсовой работы на тему: «Процесс сушки сельскохозяйственной продукции» по дисциплине «Процесссы и аппараты» ТДАТУ. / В.С. Бойко, Ф.Е. Ялпачик, В.Ф.Ялпачик, Мелитополь, 2004.-76с.
 10. Машины и аппараты пищевых производств. В. 2 кн. Кн.1: Учебник для вузов/ С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков [ и др.]; ред.. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш. шк., 2001.-703 с.: ил.
 11. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.И. Баринцев – Учебник для средних спец. заведений. Москва. Легкая и пищевая промышленность, 1983, 326с. [на кафедре].

Допоміжна:

 1. Харламов С. В. Практикум по расчёту и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. / С. В. Харламов – Ленинград: ВО Агропромиздат, 1991. – 256 с.
 2. Зимняков В.М. Практикум по основам расчёта и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. / В.М. Зимняков, И.В. Назаров, А.И. Удовкин, С.В. Щербина – Пенза: Пензенская ГСХА, 2003. – 213 с.
 3. Остриков А.Н. Практикум по курсу “Технологическое оборудование”. / А.Н. Остриков, М.Г. Парфенопуло, А.А. Шевцов. – Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1999. – 424 с.
 4. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець [ и др.]. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288
 5. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / С.В.Мельников. – Ленинград: Колос, 1978. – 560 с.
 6. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов [ и др.]. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с.
 7. Хромеенков В.М. Оборудование хлебопекарского производства. / В.М. Хромеенков – М.: Академия, 2007. – 320 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1807
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/
 5. Internet

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» на основі освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОНП «Галузеве машинобудування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ»

Практична робота 1 Дослідження гідродинаміки процесу псевдозрідження зер-нистих матеріалів

Практична робота 2 Дослідження процесу пресування на плунжерній гідравлічній установці

Практична робота 3 Дослідження процесу насичення води вуглекислим газом на абсорбційній установці

Практична робота 4 Дослідження процесу перемішування в рідкому середовищі

Практична робота 5 Вивчення складного руху моделі молотка дробарки

Практична робота 6 Дослідження процесу простої перегонки бінарних сумішей

Практична робота 7 Дослідження процесу конвективної сушки харчових матеріалів