ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ (ГМ, 4+2с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Бойко Валентин Семенович

Знати:

 •  основні поняття теорії гідромеханічних теплових и масообмінних процесів;
 •  основні технологічні процеси переробної галузі;
 •  конструкції машин і апаратів для виконання процесів переробки сільськогосподарської продукції;
 •  принцип роботи обладнання і методи інтенсифікації.
 •  основні проблеми науково-технічного розвитку техніки харчової промисловості;
 •  технологічне устаткування галузі (класифікація, пристрій, особливості експлуатації, шляху і перспективи вдосконалення устаткування, машин і апаратів);
 •  проблеми раціонального використання сировинних, енергетичних і інших видів ресурсів;
 •  проблеми поліпшення якості переробляємої продукції;
 •  основи розрахунку технологічного устаткування;
 •  методики по оцінки причин відмови машин, виникнення дефектів і браку продукції, що випускається;
 •  методи розрахунку параметрів  робочих органів апаратів і машин харчової галузі;
 •  методики розрахунку основних процесів які виконуються в апаратах і машинах.

Вміти:

 •  використовувати на практиці відповідні апарати і машини;
 •  застосовувати теоретичні знання до рішення практичних інженерних завдань;
 •  розраховувати окремі вузли і агрегати машин і апаратів;
 •  знаходити оптимальні і раціональні технічні режими роботи устаткування;
 •  вибирати технологічне устаткування по основних параметрах для застосування в переробній галузі;
 •  оцінювати технічний стан машин і апаратів, виконувати основні регулювання і налаштування;
 •  проводити теоретичні і експериментальні дослідження в області технологічного устаткування і машин з використанням сучасних методів планування експерименту, засобів обчислювальної техніки;
 •  удосконалювати і оптимізувати діюче технологічне устаткування на основі аналізу якості сировини і вимог до кінцевої продукції;
 •  створювати технологічне устаткування, що характеризується відсутністю шкідливих речовин, що викидаються в довкілля з поліпшеною системою очищення повітря і води від шкідливих домішок;
 •  розробляти заходи по ліквідації виникаючих дефектів працюючих машин і апаратів.

Рекомендована література
Основна література
1. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии. / Г.Д. Кавецкий, Б.В. Васильев. – Книги. Москва «Колос», 2000, 551с. [Сердюк М.Э.]
2. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.Д. Попов, М.В. Лысянский, Ф.А. Редько.– Учебник. Москва. Пищевая промышленность, 1976, 663с. [на кафедре].
3. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. / Горбатюк В.И. – Учебник для средних специальных заведений. Москва. «Колос», 1999. – 335с. [664.002.5.075. Г 67 – бібліотека кафедри]
4. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / С.В. Мельников – Учебное пособие, Ленинград. «Колос», 1978. – 560с. [631. ЗЖ. 075. М48. библиотеки академии].
5. Даурский А.Н. Обработка пищевых продуктов резанием. / А.Н. Даурский, Ю.А. Мачихин, Р.И. Хамитов. – Москва. Пищевая промышленность, 1994. – 212с.
6. Ялпачик Ф.Е. Методические указания для выполнения курсовой работы на тему: «Процесс измельчения продуктов сельскохозяйственного производства» по дисциплине «Процесссы и апараты» ТДАТУ / Ф.Е. Ялпачик, В.С.Бойко, В.Ф.Ялпачик. – Мелитополь, 2004.-58с.
7. Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв. / А.М. Поперечний, О.І.Черевко. – Київ. Центр учбової літератури., 2007. – 304 с.
8. Шалугін В.С. Процеси та апарати промислових технологій. / В.С. Шалугін, В.М. Шминдін. – Київ. Центр учбової літератури., 2008.-392 с.
9. Бойко В.С. Методичесие указания для выполнения курсовой работы на тему: «Процесс сушки сельскохозяйственной продукции» по дисциплине «Процесссы и аппараты» ТДАТУ. / В.С. Бойко, Ф.Е. Ялпачик, В.Ф.Ялпачик, Мелитополь, 2004.-76с.
10. Машины и аппараты пищевых производств. В. 2 кн. Кн.1: Учебник для вузов/ С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков [ и др.]; ред.. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш. шк., 2001.-703 с.: ил.
11. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.И. Баринцев – Учебник для средних спец. заведений. Москва. Легкая и пищевая промышленность, 1983, 326с. [на кафедре].
Допоміжна література
1. Харламов С. В. Практикум по расчѐту и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. / С. В. Харламов – Ленинград: ВО Агропромиздат, 1991. – 256 с.
2. Зимняков В.М. Практикум по основам расчѐта и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. / В.М. Зимняков, И.В. Назаров, А.И. Удовкин, С.В. Щербина – Пенза: Пензенская ГСХА, 2003. – 213 с.
3. Остриков А.Н. Практикум по курсу “Технологическое оборудование”. / А.Н. Остриков, М.Г. Парфенопуло, А.А. Шевцов. – Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1999. – 424 с.
4. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець [ и др.]. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288
5. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / С.В.Мельников. – Ленинград: Колос, 1978. – 560 с.
6. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов [ и др.]. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с.
7. Хромеенков В.М. Оборудование хлебопекарского производства. / В.М. Хромеенков – М.: Адемия, 2007. – 320 с.
 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://оp.tsatu.edu.ua
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ.
 4. Сайт кафедри ОПХВ http://www.edu.ua/ophv/

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (на основі повної загальної середньої освіти і ОКР «Молодший спеціаліст»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ»

ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОГО РУХУ МОДЕЛІ МОЛОТКА ДРОБАРКИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ ЗЕРНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОСТОЇ ПЕРЕГОНКИ БІНАРНИХ СУМІШЕЙ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОГО СУШІННЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ АДГЕЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ ТЕНЗОМЕТРУВАННЯ

СИТОВИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛУ, ПОДРІБНЕНОГО НА МОЛОТКОВІЙ ДРОБАРЦІ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ І ПРИВЕДЕНОЇ ДОВЖИНИ МОЛОТКІВ ДРОБАРКИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІШУВАННЯ В РІДКОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА МЕХАНІЧНІЙ ЛОПАТЕВІЙ МІШАЛЦІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НАСИЧЕННЯ ВОДИ ВУГЛЕКИСЛИМ ГАЗОМ НА АБСОРБЦІЙНІЙ УСТАНОВЦІ

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ НА МОЛОТКОВИХ ДРОБАРКАХ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МАШИНОАППАРАТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕГОНКИ И РЕКТИФИКАЦИИ БИНАРНОЙ СМЕСИ.

МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЭКСТРАГИРОВАНИЕ.

МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. АбСОРБЦИЯ.

МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. АДСОРБЦИЯ.

ТЕПЛООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ВЫПАРИВАНИЕ.

Основи теплообміну в промисловій апаратурі