ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ОСНОВАМИ ПРОМБУДІВНИЦТВА (ХТ, 4+ 2С к)

Спеціальність:
Харчові технології
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Олексієнко Вадим Олександрович

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію будов і споруд за основними ознаками: призначенням, довговічністю, кількістю поверхів, вогнестійкістю та матеріалом стін,
 • основні елементи будівель та споруд,
 • особливості застосування будівельних конструкцій та вимоги до них,
 • методи визначення якості та основні вимоги до будівельних матеріалів та розчинів,
 • призначення інженерних мереж,
 • види огороджуючих конструкцій та загальні характеристики теплоносіїв,
 • види та область застосування джерел водопостачання в харчовому виробництві,
 • основні схеми систем холодного водопостачання і каналізації,
 • види та область застосування санітарних правил в харчовому виробництві, основні вимоги до приміщень та обладнання.
 • об’єкти, які підлягають санітарно – гігієнічним дослідженням на переробних та харчових підприємствах,
 • суть і область застосування основних методів дослідження,
 • шляхи зараження м’яса і м’ясних продуктів,
 • основні параметри мікроклімату робочих місць, умови зберігання і обробки санітарного і спеціального одягу, наслідки і відповідальність за порушення правил особистої гігієни робітників на переробних та харчових підприємствах,
 • суть і методи проведення дезінфекції, дезінсекції, дезінвазії, дезодорації і дератизації,
 • причини виникнення мікробних і немікробних отруєнь, заходи боротьби з ними при виробництві та зберіганні харчових продуктів.

вміти:

 • будівельні роботи по циклам виробництва,
 • систематизувати споруди за основними ознаками,
 • вибрати матеріали та в’яжучі речовини для різних видів будівельних робіт,
 • обґрунтовано вибрати типи внутрішнього обладнання залежно від призначення споруди,
 • обґрунтувати вибір схеми водопостачання, каналізації та опалення в залежності від умов роботи підприємства при проектуванні переробних підприємств,
 • розраховувати параметри системи опалення,
 • обґрунтувати заходи профілактики харчових отруєнь,
 • визначити необхідні профілактичні засоби для робітників підприємства,
 • вибрати види і періодичність санітарно – гігієнічних заходів на підприємстві,
 • визначити шляхи можливого мікробного зараження,
 • обґрунтувати і вибрати методи відповідно до задачі санітарних досліджень на об’єктах переробних виробництв.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.
 2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.
 3. Про охорону здоров’я: Закон України. – К., 1992.
 4. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

Основна

 1.  Архангельская И.М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986.187с.
 2. В.М. Степанов, В. К. Полянский, В.В. Сасоев. Проектирование предприятий молочной промышленности с основами САПР – М.: Агропромиздат, 1989, – 208с.
 3. Ростроса Н.К., Мордвинцева П.В. Курсовое и дипломное проектирование предприятий молочной промышленности – 2 изд. перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. 214с.
 4. Золотарев С.М. Проектирование мукомольных, крупяных и комбикормовых заводов. Изд. 2 перераб. и доп. – М.: Колос, 1976. 267с.
 5. Фан-Юнг. Проектирование консервных заводов-2-е изд. перераб. и доп. -М.: Пищевая промышленность, 1976. 212с.
 6. Гатилин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1975. 385с.
 7. Процюк Т.Б. Справочник по проектированию технологических процессов в мясной промышленности/ Т.Б. Процюк, В.И. Руденко, В.С. Филипенкова. – К.: Техника, 1983. – 142 с.
 8. Технология пищевых производств / Л.П. Ковальская, И.С. Шуб, Г.М. Мелькина и др.. Под ред.. Ковальской. – М.: Колос, 1997 – 752 с.
 9. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупя­ного и комбикормового производства. – М.: Агропромиэдат, 1989.-364с.
 10. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: Пищевая промышленность, 1980. -560с.
 11. Назаров Н.И. Технология макаронных изделий. – М.: Пищевая про­мышленность, 1978. – 287с.
 12. Технология и оборудование пищевых производств. Под ред. Н.И. Назарова. – М.: Пищевая промышленность, 1977 – 352с.
 13. Машины, оборудование, приборы и средства автоматизации для перерабатывающих отраслей АПК: Каталог-дополнение. Часть 2. – М.: Информтех, 1996.
 14. Скрипников Ю.Г., Гореньков Э.С. Оборудование предприятий по переработке плодов и овощей. – М.: Колос, 1993.
 15. Панфилов В.А. Оптимизация технологических систем кондитер­ского производства. – М.: Пищевая промышленность, 1980. -248с.
 16. Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Б.М.Азарова. – М.: Агропромиздат, 1988-463с.
 17. Панфилов В.А. Научные основы развития технологических линий пищевых производств. / Учебное пособие. – М.: Московский технологический институт пищевой промышленности, 1990 – 46с.
 18. Гавриленко И.В. Оборудование для производства растительных масел. – М.: Пищевая промышленность, 1972.- 254с.
 19. Галицький Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий./ Р.Р. Галицький – М.: Агропромиздат, 1990 – 271 с.
 20. Головань Ю.П., Ильинский Н.А. Технологическое оборудование хле­бопекарных предприятий. – М.: Пищевая промышленность, 1979.- 178с.
 21. Гребенюк С.М. Технологическое оборудование сахарных заводов. -М.: Пищевая промышленность, 1979. – 357с.
 22. Дикис М.Я., Маральский А.М. Технологическое оборудование кон­сервных заводов. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 211 с.
 23. Зайчик Ц. Р. Оборудование предприятий винодельческой промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 258 с.
 24. Лунин О.Г, ДрагилевА.И., Черноиванник А.Я. Технологическое оборудование предприятий кондитерской промышленности. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.-384с.
 25. Маршалкин Б.А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик. – М.: Пищевая промышленность, 1968. – 544с.
 26. Панфилов В.А. Оптимизация технологических систем кондитерского производства. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 247с.
 27. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности /Под ред. В.Н. Попова. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 344 с.
 28. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы проектирования/Под ред. В. М. Предтеченского. — М.: Стройиздат, 1976.- 372 с.
 29. Берлинов М.В., Ягунов Б.А. Строительные конструкции.- М.: Агропромиздат, 1990.- 431 с., ил
 30. Богуславский Л.Д., Малина В.С. Санитарно- технические устройства зданий. // Учебн. для техникумов, 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. школа, 1988.- 255 с.
 31. Бочаров Д.А. Ветеринарная санитария и гигиена производства в мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1990. – 144 с.: ил

Допоміжна

 1.  ВНТП 540/697-92 Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. – М.: Минсельхоз, Гипромясомолпром. 1992.
 2. ВНТП 645/1618-92 Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности. – М.: Минсельхоз, Гипромясомолпром. 1992.
 3. ВНТП 02-85 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. – М.: Минпищепром СССР, 1985.
 4. ВНТП-04-88 Ведомственные нормы технологического проектирования крупяных заводов. – М.: Минхлебпродукт, ЦНИИпромзернопроект, 1989.
 5. ВНТП-03-89 Ведомственные нормы технологического проектирования мельничных предприятий. – М.: Минхлебпродукт, ЦНИИпромзернопроект, 1989.
 6. ВНТП 19-86 Нормы технологического проектирования межхозяйственных, колхозных и совхозных предприятий по производству комбикормов. – М.: Госагропром СССР, 1986.
 7. ВНТП 16-88 Ведомственные нормы технологического проектирования заводов и пунктов послеуборочной обработки и хранения продовольственного зерна и семян зерновых. зернобобовых масличных культур и трав. – М.: Госагропром СССР, 1988.
 8. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции (ОНТП-6-88). – Орел: Гипронисельпром. 1989.
 9. Сборник технологических инструкций по производству полукопченых, варено-копченых, сырокопченых колбас. – М.: ВНИИНИМИ, 1987.
 10. Инструкция по технологическому проектированию предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах. – Орел: Гипронисельпром. 1989.
 11. Временная технологическая инструкция по производству изделий (колбас фаршированных и вареных, сосисок, сарделек и хлебов мясных). – М., 1981.
 12. Технологические инструкции по переработке скота на предприятиях мясной промышленности. – М., 1990.
 13. Табунщиков Ю.А. и др. Инженерное оборудование зданий и сооружений. // Учебн. для ВУЗов.- М.: Высш. школа, 1989.- 238 с.
 14. Ягунов Б.А. Строительные конструкции. Основания и фундаменты. // Учебн. для ВУЗов.- М.: Стройиздат, 1998.- 671 с
 15. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: “Здоров’я”, 2000. – 335 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ, методичні матеріали та електронні ресурси кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/.
 3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» сайт. URL: http://www.nau.ua.
 4. Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ» сайт. URL: http://www.budinfo.com.ua

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Проектування підприємств харчової промисловості з основами промбудівництва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ОСНОВАМИ ПРОМБУДІВНИЦТВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Проектування підприємств харчової промисловості з основами промбудівництва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (на основі повної загальної середньої освіти)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ОСНОВАМИ ПРОМБУДІВНИЦТВА»

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ЗАХОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИ- ВОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

КАРКАСИ ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУ- ВАННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ І ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ І ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІМЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ І ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ І ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ

РОЗРАХУНОК ВИТРАТИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ, ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТАРИ. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБ У ТРУДОВИХ РЕСУРСАХ.

РОЗРАХУНОК І ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОЗРОБКА ГРАФІКІВ РОБОТИ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРАХУНОК ПЛОЩ ВИРОБНИЧИХ, СКЛАДСЬКИХ, ДОПОМІЖНИХ ТА ПІДСОБНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

САНІТАРНІ ЗАХОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПО ПЕРЕРОБЦІ ЗЕРНА

ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА