РОЗРАХУНКИ І КОНСТРУЮВАННЯ МАШИН І АПАРАТІВ (М1)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Бойко Валентин Семенович

Знати:

 •  основні проблеми науково-технічного розвитку техніки харчової промисловості;
 •  технологічне устаткування галузі (класифікація, пристрій, особливості експлуатації, шляху і перспективи вдосконалення устаткування, машин і апаратів);
 •  передові методи ремонту технологічного устаткування;
 •  проблеми раціонального використання сировинних, енергетичних і інших видів ресурсів;
 •  специфіку організації і проведення монтажних робіт устаткування харчових підприємств;
 •  проблеми поліпшення якості продукції;
 •  основи проектування технологічного устаткування і ліній;
 •  прогресивні методи експлуатації технологічного устаткування;
 •  методики по оцінки причин відмови машин, виникнення дефектів і браку продукції, що випускається;
 •  методи розрахунку і конструювання робочих органів і інших вузлів машин харчової галузі;
 •  методики розрахунку техніко-економічної ефективності машин і апа-ратів.

Вміти:

 •  застосовувати теоретичні знання до рішення практичних інженерних завдань;
 •  розраховувати і конструювати окремі вузли і агрегати машин і апаратів;
 •  знаходити оптимальні і раціональні технічні режими роботи устаткування;
 •  вибирати технологічне устаткування по основних параметрах для застосування в галузі;
 •  оцінювати технічний стан машини, виконувати основні розрахунки і складати необхідну технічну документацію, проектувати і конструювати технологічне устаткування галузі;
 •  проводити теоретичні і експериментальні дослідження в області технологічного устаткування і машин з використанням сучасних методів пла-нування експерименту, засобів обчислювальної техніки;
 •  удосконалювати і оптимізувати діюче технологічне устаткування на основі аналізу якості сировини і вимог до кінцевої продукції;
 •  створювати технологічне устаткування, що характеризується відсутністю шкідливих речовин, що викидаються в довкілля з поліпшеною системою очищення повітря і води від шкідливих домішок з використанням засобів автоматичного контролю за довкіллям;
 •  розробляти заходи по ліквідації виникаючих дефектів працюючих машин

Рекомендована література
Основна література
1. Харламов С.В. Практикум по расчѐту и конструированию машин и апаратов пищевых производств. / С.В. Харламов – Ленинград: ВО Агропромиздат, 1991. – 256 с.
2. Практикум по основам расчѐта и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. / В.М. Зимняков, И.В. Назаров, А.И. Удовкин, С.В. Щербина. – Пенза: Пензенская ГСХА, 2003. – 213 с.
3. Остриков А.Н. Практикум по курсу “Технологическое оборудование”. / А.Н. Остриков, М.Г. Парфенопуло, А.А. Шевцов – Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1999. – 424 с.
4. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець [та інш.]– Вінниця: Нова книга, 2004. – 288
5. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / С.В. Мельников – Ленинград: Колос, 1978. – 560 с.
6. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов [та інш.]– Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с.
7. Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв. / А.М. Поперечний, О.І.Черевко. – Київ. Центр учбової літератури., 2007. – 304 с.
8. Машины и аппараты пищевых производств. В. 2 кн. Кн.1: Учебник для вузов/ С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков [ и др.]; ред.. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш. шк., 2001.-703 с.: ил.
Додаткова література
1. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.Д. Попов, М.В. Лысянский, Ф.А. Редько. – Учебник. Москва. Пищевая промышленность, 1976, 663с. [на кафедре].
2. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.И. Баринцев. – Учебник для средних спец. заведений. Москва. Легкая и пищевая промышленность, 1983, 326с. [на кафедре].
3. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии. / Г.Д. Кавецкий, Б.В. Васильев – Учебник. Москва «Колос», 1999, 551с. [664.002.5.(075). К12 в читальнім залі університету]
21
4. Горбатюк. В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.И. Горбатюк.– Учебник для средних специальных заведений. Москва «Колос», 1999. – 335с. [664.002.5.075. Г 67 – бібліотека кафедри]
5. Лонцин М. Основные процессы пищевых производств. / М. Лонцин, Р. Мерсон – Перевод с английского. Москва. Лѐгкая и пищевая промышленность, 1983 – 381с. [Кафедра]
6. Основы расчѐта и конструирования машин и автоматов пищевых производств. – Под редакцией А.Я. Соколова. Москва. Издательство «Машиностроение», 1969. – 639с. [664.075.0-75 читальний зал університету].
7. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зерна. – Под редакцией А.Я. Соколова. Москва. «Колос», 1984. – 440с. [Кафедра].
8. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Под редакцией В.Н. Стабникова. Киев. «Вища школа», 1982. – 197с. [664. (075) П79 – читальний зал університета].
9. Федоров Н.Е. Процессы и аппараты мясной промышленности. / Н.Е. Федоров– Москва. «Пищевая промышленность», 1969. – 550с. [Кафедра].

ІНФОРМАЦІЙНЙ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://оp.tsatu.edu.ua
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ.
 4. Сайт кафедри ОПХВ http://www.edu.ua/ophv/

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ МАШИН І АПАРАТІВ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування за ОПП Галузеве машинобудування» (на основі ступеня вищої освіти «Бакалавр») 1 сем.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «РОЗРАХУНКИ І КОНСТРУЮВАННЯ МАШИН І АПАРАТІВ» 1 сем.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ МАШИН І АПАРАТІВ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування за ОПП Галузеве машинобудування» (на основі ступеня вищої освіти «Бакалавр») 2 сем.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «РОЗРАХУНКИ І КОНСТРУЮВАННЯ МАШИН І АПАРАТІВ» 2 сем.

КОНСТРУКЦІЇ І РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ АБСОРБЕРІВ

КОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗРАХУНКИ КАМЕРНОЇ СУШАРКИ

РОЗРАХУНКИ ВИПАРНОГО АПАРАТА

РОЗРАХУНКИ І КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН З ОБОЛОНКАМИ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ АВТОКЛАВА

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ БЛАНШУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ БРАГОРЕКТІФІКАЦІЙНОГО АПАРАТА

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТА

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМІННОГО АПАРАТА

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПЛАСТИНЧАСТОЇ ПАСТЕРИЗАЦІЙНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

РОЗРАХУНОК ПРЕСА ГРАНУЛЯТОРА

РОЗРАХУНОК ЦИЛІНДРИЧНИХ КОРПУСІВ АПАРАТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ

Лекція 1 ВСТУП ДО КУРСУ. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ І СХЕМИ

Лекція 2 СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ МАШИН

Лекція 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ТА ХАОЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Лекція 4 ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ СИПУЧИХ ТА РІДКИХ МАТЕРІАЛІВ

Лекція 5 ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ СИРОВИНИ І НАПІВФАБРИКАТІВ