ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ У ХАРЧОВІЙ ТА ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ (аспірантура)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
доктор філософії
Курс:
Провідний викладач:
Паляничка Надія Олександрівна

Мета навчальної дисципліни “ Технологічні системи у харчовій та переробній галузі: підготувати студентів для виробничо-технічної, проектно-конструкторської і дослідної діяльності, пов’язаної з розробкою і експлуатацією машин і апаратів переробних і харчових виробництв; навчити студентів вміло використовувати знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, для рішення інженерних задач, пов’язаних з виробничим процесом і технологічним обладнанням.

Дисципліна “ Технологічні системи у харчовій та переробній галузі ” є однією з основних фахових дисциплін підготовки спеціалістів зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. Вона базується на дисциплінах загальноосвітнього і загальноінженерного профілю та має безпосередній зв‘язок з такими дисциплінами фахової підготовки спеціаліста як “Процеси і апарати харчових виробництв” та “Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв”.

Дисципліна “ Технологічні системи у харчовій та переробній галузі ” продовжує, а можливо і завершує інженерну та економічну підготовку студентів по організації процесу переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, готує їх до практичної діяльності.

Метою дисципліни “ Технологічні системи у харчовій та переробній галузі ” є формування у спеціаліста знань з будови машин та обладнання ліній на підприємствах переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, а також складу технологічних ліній цехів та підприємств переробних галузей.

Предметом дисципліни є технічні засоби та конструкції технологічних ліній підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • стан переробної галузі України та тенденції її розвитку;
 • загальні тенденції розвитку і становлення малих підприємств по переробці с.-г. продукції на Україні;
 • правила експлуатації, регулювання та використання машин й обладнання підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • основні санітарно-технічні і технологічні вимоги до машин й обладнання підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • основні вимоги до підбору обладнання потоково-технологічних ліній цехів і підприємств по переробці та зберіганню с.-г. продукції;
 • методику проектування малих переробних підприємств, цехів і ПТЛ;

Вміти:

– обґрунтувати вибір оптимального варіанту розміщення і розвиток підприємства по переробці і зберіганню с.-г. продукції;

–  вибрати машину та обладнання для використання в технологічній лінії.

– виконувати проектування ПТЛ цеху підприємства з обґрунтуванням та вибором технології переробки і зберігання с.-г. продукції та складанням схеми технологічної лінії цеху або підприємства в цілому.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Основна

 1. Дацишин О.В., Ткачук А.І., Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю. та ін. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв. Навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2008. 488 с.
 2. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю. та ін. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: Підручник. К.: Вища освіта, 2006. 479 с..
 3. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Олексієнко В.О. Машини та обладнання хлібопекарського виробництва: Підручник. К.: Вища освіта, 2010. 307 с.
 4. Дацишин О.В., Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. Посібник. К.: Мета, 2003. 288 с.
 5. Дацишин О.В., Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. Посібник. К.: Мета, 2003. 288 с.
 6. Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Розрахунок обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник. Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. 264 с.
 7. Ялпачик В.Ф., Олексієнко В.О., Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Паляничка Н.О., Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О., Буденко С.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. 196 с.
 8. Ялпачик В.Ф. Загорко Н.П., Паляничка Н.О., Буденко С.Ф., Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Циб В.Г. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 277 с.
 9. Ялпачик В.Ф., Загорко Н.П., Скляр О.Г., Кюрчев С.В., Буденко С.Ф., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О., Кюрчева Л.М., Циб В.Г. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 293 с.
 10. Самойчук К.О., Скляр О.Г., Кюрчев С.В., Буденко С.Ф., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О., Тарасенко В.Г., Циб В.Г., Загорко Н.П., Кюрчева Л.М., Гапріндашвілі Н.А.. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 185 с.
 11. Петриченко С.В. Спосіб інтенсифікації сушіння макаронних виробів / С.В. Петриченко, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. Вип. 17, Т.1. – С. 125 – 131.
 12. Петриченко С.В. Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів / С.В. Петриченко, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. Вип. 16, Т.1. – С. 29 – 36.
 13. Паляничка Н.О. Визначення шляхів зниження енерговитрат процесу гомогенізації молока / Н.О. Паляничка // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – Дніпропетровськ. – 2016. №1(39). – С. 53 – 56.
 14. Бутковский В.А., Мерко А.И., Меншиков Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств. М.: Интеграф сервис, 1999 472с.
 15. Демский А.Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности. М.: ДеЛи принт, 2004. 264 с.
 16. Гулий І.С., Пушанко М.М., Орлов Л.О. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. За ред. Гулого І.С. Вінниця; Нова книга. 2001. 576с.
 17. Лисовенко О.Т., Руденко – Грицюк О.А., Литовченко І.М. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв. К.: Нау-кова думка. 2000. 283 с.
 18. Гвоздев А.В. Механизация переработки зерна на муку, крупы и расти-тельное масло. Курс лекцій. Мелітополь, ТДАТА. 2002. 120 с.
 19. Гвоздев А.В. Механизация производства хлебобулочных, мучных конди-терских и макаронных изделий. Курс лекцій. Мелітополь, ТДАТА. 2002. 64 с.
 20. Сиротюк С.В. Механізація переробки та зберігання продукції рослинни-цтва: Курс лекції – 2-е вид. Львів: ЛДАУ, 2000 249с.
 21. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П., Кюрчева Л.М. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. посібник. Суми: Довкілля, 2004. 420 с.
 22. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П., Сердюк М.М. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: Навч. Посібник. К.: Вища освіта. 2006. 479 с.
 23. Машкін М.І., Париш Н.М. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: Навч. видання. К.: Вища освіта, 2006. 351 с.
 24. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Загорко Н.П., Шпиганович Т.О. Технологія і механізація виробництва м’яса і м’ясопродуктів: Підручник. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. 532 с.
 25. Ялпачик В.Ф. Загорко Н.П., Паляничка Н.О., Буденко С.Ф., Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Циб В.Г. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.

Допоміжна

 1. Богомолов А.В., Перцевой Ф.В., Сафонова О.Н. Переработка продукции растительного и животного происхождения. Санкт-Петербург: Гиорд. 2001. 356 с.
 2. Филин В.М., Филин Д.В. Шелушение зерна крупяных культур. Совершенствование технологического оборудования. М.: Де Ли принт, 2002. 135с.
 3. Шмат К.І., Діневич Г.Ю., Караманов В.В., Іванов Г.І. Технологія і обладнання для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Херсон: Олді – плюс. 2002. 206 с.
 4. Камінський В.Д., Бабіч М.Б. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції. Аспект. Одеса, 2000 г.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологічні системи галузевого машинобудування» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОНП «Галузеве машинобудування»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологічні системи у харчовій і переробній галузі» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОНП «Галузеве машинобудування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ У ХАРЧОВІЙ І ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ»

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Технологічні системи для виробництва м’ясних напівфабрикатів

Технологічні системи для виробництва рослинної олії

Технологічні системи для гомогенізації молока

Технологічні системи для просіювання сировини хлібопекарного виробництва

Методичні вказівки з виконання самостійної роботи з дисципліни “Технологічні системи у харчовій та переробній галузі” для аспірантів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії»

ТЕСТОВИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ У ХАРЧОВІЙ ТА ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”