ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ (аспірантура)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
доктор філософії
Курс:
Провідний викладач:
Самойчук Кирило Олегович

Мета навчальної дисципліни полягає у визначенні методів, способів і принципів використання інструментальних методів визначення складу, структури і властивостей матеріалів, явищ і процесів в них на різних стадіях переробки сільськогосподарської сировини або виробництва харчових продуктів.

Завданнями дисципліни є:

– здобуття і закріплення теоретичних і практичних знань в області фізичних явищ і процесів, які лежать в основі найбільш важливих методів дослідження складу, структури і властивостей матеріалів і сировини переробних і харчових виробництв;

– розуміння принципів пристрою і роботи типових приладів і апаратури, використовуваних в методика досліджень харчових виробництв і переробної галузі, способів приготування і підготовки зразків, обробки і аналізу реєстрованих характеристик і джерел можливих помилок, визначення точності експериментів і їх обмежень;

– придбання знань і навичок вибору найбільш оптимальних методів вимірювання необхідних параметрів при дослідженні процесів і явищ, що відбуваються при переробці сільськогосподарської сировини.

Результати навчання

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • фізичні явища, що лежать в основі методів дослідження і контролю складу, структури і властивостей матеріалів, покриттів і процесів в них, класифікацію методів за цими явищами;
 • принцип роботи і конструкцію типових пристроїв і приладів, що використовуються в описаних методах досліджень і випробувань;
 • практичні можливості методів і використовуваної апаратури в дослідженні і контролі складу, структури і властивостей матеріалів і покриттів, явищ і процесів в них на різних стадіях здобуття, обробки, переробки і експлуатації.
 • види публікацій, структура наукової публікації та доповіді, структура написання наукової статті.

 вміти:

 • проводити необхідні вимірювання параметрів обладнання та процесів;
 • отримувати результати, їх обробляти і аналізувати в рамках обраного методу;
 • використовувати отримані результати в практичних цілях для розробки нових матеріалів, явищ і процесів в них, оцінки і прогнозування їх технологічних і експлуатаційних властивостей;
 • перевіряти виміряні дані на наявність грубих похибок;
 • аналізувати й оформлювати результати наукових досліджень.

отримати навички: роботи з аналізу процесів та явищ з метою обрання впливових факторів процесу; визначення необхідних методів вимірювання та обрання необхідних засобів вимірювання; оцінювання необхідної точності вимірювань, роботи з оптичним та електронним мікроскопами, ареометрами, тензодатчиками та осцилографами, хроматографами, поляриметром і цукрометром, рефрактометром, обладнанням для вимірювання температур, колориметрами та засобами для вимірювання частот обертання валів.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1814
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/
 5. Internet

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Вимірювання параметрів процесів харчової і переробної галузі» для здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» на основі освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОНП «Галузеве машинобудування»

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Вимірювання параметрів процесів харчової і переробної галузі»