Однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” є лабораторна робота “РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА“. Мета роботи: отримання знань по методиці, призначення і правилам складання технологічних карт на монтаж обладнання.

Технологічна карта на монтаж розробляється для кожного виду обладнання і представляє конкретизовану частину проекту виробництва робіт, що стосуються правил і вимог по монтажу даної машини, апарату або металоконструкції. Вона регламентує порядок, технічне забезпечення, структуру і зміст операцій по монтажу конкретного обладнання, а також умови і технологію виконання всіх робіт.

За призначенням технологічна карта є основним керівним матеріалом для безпосередніх виконавців монтажних робіт по їх організації і проведенню. Вона включає наступні 10 основних розділів.

  1. Загальна частина, в якій потрібно вказати: назву, марку, тип, призначення і область використання машини, апарату або металоконструкції, що монтується; монтажну нормаль з представленням загального виду, габаритних і приєднувальних розмірів, плану розташування отворів в перекритті; перелік монтажних блоків, вузлів і деталей, що доставляються роздільно в зону монтажу, їх абаритні розміри і масу; схеми укрупнювальної збірки, манкіровки і методи контролю якості виконаної роботи; схеми строповки, горизонтального і вертикального такелажу; вказівки послідовності подачі обладнання в зону монтажу і етапності виконання робіт та ін.
  1. Технічне забезпечення монтажних робіт з вказівкою: найменування транспортних засобів і вантажопідйомних механізмів, їх установки, розташування, зони дії; марки або типу засобів механізації робіт, їх технічної характеристики і тривалості використання; перелік пристроїв, оснащення і інвентарю, їх марки; кількості, стандарту або посилання на креслення в проекті виробництва робіт; списку інструментів і контрольно-вимірювальних приладів, їх призначення і порядок використання.
  1. Матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення монтажу даного виду обладнання.
  1. Організація і технологія монтажних робіт підготовчого етапу. 
  1. Організація і технологія монтажних робіт основного етапу.
  1. Наладка, опробування і передача обладнання в експлуатацію.
  1. Вимоги системи стандартів безпеки праці: (ССБТ, СНіП Ш-4-80 “Техніка безпеки в будівництві”) при організації і виконанні технічних операцій на всіх етапах монтажних робіт:
  2. Калькуляція трудових витрат розроблена на основі єдиних норм і розцінок по всіх операціях, передбачених технологічною картою на монтаж даного виду обладнання.
  1. Розрахунок монтажного персоналу, включаючи склад ланок для виконання окремих етапів робіт по підготовці такелажу, монтажу і випробуванням з вказівкою робочої спеціальності, розрядів і кількості фахівців.
  2. Графік трудового процесу, що представляє послідовність виконання робіт, операцій і етапів, а також підрахунок загальних трудових витрат в процесі виробництва монтажу.

Снимок