Практика здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Згідно навчального плану у студентів 1 курсу спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійної програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» з 07 червня розпочалася навчальна практика «Обладнання переробних і харчових виробництв». Керівником практики є кандидат технічних наук, доцент Надія ПАЛЯНИЧКА.

Метою даної практики є ознайомлення студентів із технічною літературою, проведення екскурсій на переробних підприємствах для ознайомлення з сучасними методами, формами організації, знаряддями праці та основними технологічними операціями виробництва та переробки сільськогосподарської сировини, а також закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих при вивченні відповідних дисциплін.

Робочою програмою передбачено проведення навчальної практики в лабораторіях кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика», в учбових майстернях і учбово-дослідних лабораторіях та базових підприємствах.

В ході проведення навчальної практики здобувачі вищої освіти мають отримати уявлення про технологію та обладнання виробництва основних видів сільськогосподарської продукції; набути навики користування технологічними інструкціями з виробництва продукції; оволодіти методами контролю технологічних операцій; навчитися правильно поєднувати теоретичні знання з практичними питаннями з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

В результаті проходження навчальної практики всі студенти повинні скласти та захистити перед комісією звіт про практику у відповідності до вимог програми практики.

Надія ПАЛЯНИЧКА,

 к.т.н., доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика