Забезпечення дисциплін навчального плану методичними розробками здійснюється згідно із Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту” та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, галузевих стандартів, планом видань кафедри обліку і аудиту для удосконалення змісту і методів навчання.

Перевага у структурі науково-методичних видань надається навчальним посібникам, конспектам лекцій, методичним рекомендаціям для самостійної роботи студентів, ситуаційним завданням, діловим іграм, практикумам, індивідуальним завданням. Методичні видання розробляються відповідно до вимог кредитно-модульної системи та «Положення про організацію навчального процесу в ТДАТУ».

Вивчення дисциплін на кафедрі “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” проводиться за навчальними посібниками, значний вклад в розробку яких внесено кандидатом технічних наук, професором Ялпачиком Федором Юхимовичем і кандидатом технічних наук, доцентом Гвоздєвим Олександром Вікторовичем.

На кафедрі здійснюється моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Постійно відбувається оновлення навчально-методичних матеріалів, зокрема методичних рекомендацій до написання курсових робіт, робочих зошитів для виконання практичних завдань, інформаційного банку тематики.

Значна увага приділяється навчально-методичному забезпеченню виконання магістерських робіт; постійно поновлюється інформаційний банк тем магістерських робіт та об’єктів дослідження.

Співробітниками кафедри видані навчальні посібники та підручники:

 • обл0001В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб.  Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.  Практикум рекомендований для студентів навчальних закладів ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки з дисципліни „Технологічне обладнання підприємств з переробки продукції рослинництва“.

  В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, В.Г. Циб.  Лабораторний практикум з дисципліни Процеси і апарати : Навчальний посібник. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 275 С. Практикум рекомендований для студентів навчальних закладів ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки з дисципліни „Процеси і апарати“.обл0004

  В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274 с.   Практикум рекомендований для студентів навчальних закладів ІІІ і IV рівня.обл0002

 • Ялпачик Ф.Е. Переработка рисовой соломы на корм  / Ф.Е. Ялпачик, Г.С. Ялпачик. – М.: Агропромиздат, 1988. – 66 с.В книге описаны различные технологии заготовки и переработки рисо­вой соломы на корм, а также машини для её измельчения, смешивания с другими компонентами и раздачи.Для руководителей и инженерно-технических работников, занятых производством животноводческой продукции.

 •  Ф.Е.Ялпачик – Кормодробилки конструкция, расчет / Ф.Е. Ялпачик, Г.С. Ялпачик, Н.Л. Крыжачковский, В.Н. Кюрчев – Запорожье «Коммунар», – 296 с. Рассмотрены приемы повышения качества измельчения кормов, повышения производительности, износостойкости, снижения знергоёмкости измельчителей. Эти приёмы разработаны на основе приводимых в книге обзора конструкций, теорий и основ расчета, результатов зкспериментальных исследований и практики использования измельчителей листостебельных кормов.Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой конструкций и зксплуатацией машин для кормопроизводства, а также студентов инженерных факультетов сельскохозяйственных вузов.

  обл0003

 • Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О.  Протитечійно-струминна гомогенізація молока: Монографія. – Мелітополь, 2017. – 200 с.

 • Гвоздєв О.В. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. Посібник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Л.М. Кюрчева За ред. Гвоздєва О.В., – Суми: Видавництво «Довкілля», 2004. – 420 с.книги

 • О.В. Дацишин Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв / О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Гвоздєв. Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2008.–488с. (гриф МАП)

 • Ялпачик Ф.Ю.  Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств  / Ф.Ю. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб: Навч. посібник . Мелітополь, ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2009.–156с. (гриф МОН)

 • Гвоздєв О.В. Машини та обладнання для хлібопекарського виробництва: Підручник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с. (гриф МОН)обладнання

 • Ялпачик В.Ф. Машини,обладанння та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції / В.Ф. Ялпачик, В.О.Олексієнко, Ф.Ю.Ялпачик, К.О.Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. Навчальний посібник: Практикум – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015. – 196с.Практикум містить завдання і методичні вказівки з виконання ла­бораторних робіт з дисципліни «Машини, обладнання та їх використан­ня при переробці сільськогосподарської продукції». Розглянуто основні конструкції машин та обладнання для переробки продукції рослинницт­ва і тваринництва, їх конструкції і особливості використання. Надані ві­домості дозволяють студентам закріпити і поглибити одержані теорети­чні знання і набути практичних навичок при виконанні експерименталь­ної частини лабораторних робіт.Призначено для студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Може бути корисним викладачам інших суміжних напрямів і спеціаль­ностей, працівникам переробної галузі агропромислового комплексу. книга 1

 • Ялпачик В.Ф. Розрахунки обладнання харчових виробництв / Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко О.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Навчальний посібник.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с.Надано гриф Міністерства аграрної політики та продовольства України (Лист № 37-128-13/13607 від. 05.09.2014).Посібник призначений для інженерно-технічних працівників, студентів навчальних закладів ІІІ і ІV ступеня акредитації для використання у навчальному процесі при вивченні дисципліни “Розрахунки та конструювання обладнання харчових виробництв”.

 • Ялпачик В.Ф. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств / Ялпачик В.Ф., Ломейко О.П., Циб В.Г., Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Шпиганович Т.О. Навчальний посібник: Практикум– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 235с.Надано гриф Міністерства аграрної політики та продовольства України (Лист № 37-128-13/25855 від. 17.12.2013).книга 2

Посібник призначений для інженерно-технічних працівників, студентів навчальних закладів ІІІ і ІV ступеня акредитації для використання у навчальному процесі при вивченні дисципліни “Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств”.

 • Ялпачик В.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Буденко  С.Ф., Циб В.Г. Практикум з ремонту обладнання переробних і харчових виробництв  ; Навчальний посібник./В.Ф. Ялпачик,Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф.Буденко, В.Г.Циб.- Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015.-235 с.

  Посібник рекомендований для студентів навчальних закладів III і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі при вивченні дисципліни «Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств».

 • Лабораторний практикум з холодильного устаткування для підготовки фахівців зі спеціальності обладнання переробних і харчових вироб-ництв: Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, Ф.Ю Ялпа-чик, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб., – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. –203 с.

Практикум з ремонту

Електронні підручники, розроблені викладачами кафедри ОПХВ