Бойко Валентин Семенович

Посада: Доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства у 1966 році за спеціальністю «Механізація процесів сільськогосподарського виробництва», присвоєно кваліфікацію інженера-механіка
Диплом У № 974718 від 27.06.1996 р.

Вчене звання: Доцент
У 1991 році присвоєно вчене звання доцента кафедри виробничого навчання.
Атестат ДЦ № 001026 від 10.12.1991 р.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
У 1989 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Всесоюзного сільськогосподарського інститута заочної освіти. Спеціальність 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва .
Диплом КД № 007171 від 04.10.1989 р.

Email: valentyn.boiko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • процеси і апарати харчових виробництв
  • процеси надвисокого тиску
  • обємний друк

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1971 р. на посаді асистента, з 1989 р.- на посаді доцента кафедри виробничого навчання
з 1991 по 2000 рік – завідуючий кафедри виробничого навчання ТДАТА
а з 2000 р. - на посаді доцента кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Бойко Валентина Семеновича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Бетін С.І., Бойко В.С. Технологічні принципи передавання тепла продукту // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 185.

Бойко В. С., Тарасенко В. Г. Теоретичне обґрунтування конструкцій апаратів, що працюють на принципі рухомого потоку рідини або газу// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 98-107.

Бойко В.С., Тарасенко В.Г. Експериментальні дослідження в навчальних лабораторіях – один з напрямків творчого розвитку майбутнього фахівця // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 487 -493

Бойко В.С., Петриченко С.В., Олексієнко В.О. Вдосконалення методики проведення практичних занять з дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 525 -530

В.С. Бойко, В.Г. Тарасенко.Основи розрахунку параметрів неньютонівських рідин у процесах виробництва харчових продуктів. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р. / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. – 23-25 с.

Бойко В. С., Загорко Н. П., Тарасенко В. Г. Експериментальне дослідження течії в’язко-пластичної рідини по каналу формувача при об’ємному друці // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 110–116.

Богатирьов І.О., Кіценко Д.Є., Бойко В.С. Технологія об’ємного друку (3D) харчових продуктів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.270.

Кушнір О.С., Бойко В.С.Технологія виробництва йогурту з фруктовими наповнювачами // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 49–50.

Проніна А.О., Бойко В.С. Технологічне обладнання для виробництва мармеладу // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 148–149.

Бойко В.С. Визначення параметрів течії в’язко-пластичної рідинипри обємному формуванні харчових продуктів / В.С. Бойко, В.Г. Тарасенко // // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь, ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. - С. 318 – 325.

Тарасенко В.Г. Обоснование конструктивной схемы оборудования для процесса подмораживания пищевых продуктов / В.Г. Тарасенко, В.А. Петров, В.С. Бойко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності, друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. – Мелітополь. – С. 93- 94.

Бойко В.С. Теоретичне обгрунтування течії в’язко-пластичної рідини по каналу формувача при об’ємному друці (3D) / В.С. Бойко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. - С. 119 – 124.

Бойко В.С. Методика визначення основних параметрів об’ємного друку харчових продуктів / В.С. Бойко, А.Н. Муравйов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. - С. 86 – 90.

Бойко Т.Ю. Визначення параметрів процесу сортування продуктів лущення насіння соняшника за допомогою псевдозрідженного шару / Т.Ю. Бойко, В.С. Бойко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь, ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, Т.1. - С. 258 – 263.

Бойко О.В. Ергономічні аспекти покращення процесу обрізування плодових дерев / О.В. Бойко, В.С. Бойко, // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, наукове фахове вид. – Мелітополь, ТДАТУ, 2013. – Вип. 2, т. 3. С. 220 – 224.

Бойко В.С. Обезводнення вторинної сільськогосподарської сировини методом вакуумного сушіння / В.С. Бойко, О.В. Бойко, Т.Ю. Бойко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, наукове фахове вид. - Мелітополь, ТДАТУ, 2012. – Вип. 2, т. 3. С. 137-143.

Бойко В.С. Дослідження процесу перемішування рідких середовищ у лопатевих мішалках різних конструкцій / В.С. Бойко, В.Ф. Спаі // Праці ТДАТУ. – Вип. 10. Т.1 – Мелітополь, ТДАТУ, 2010. – С.114 – 121.

Бойко О. В. Аналіз ефективності меропріятій по забезпеченню безпеки життєдіяльності у ВУЗі / О.В. Бойко, В.С. Бойко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, збірник науково-методичних праць, наукове фахове видання, Вип. 12

Бойко В. С. Шляхи підвищення ефективності процесу практичного навчання студентів у вищих учбових закладах / В.С. Бойко, О.В. Бойко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, збірник науково-методичних праць, наукове фахове видання, Вип. 12

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси: Підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко. – Мелітополь: видавничо–поліграфічний центр «Lux» 2020. 330 с.

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 428с.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Циб В.Г. Процеси і апарати харчових виробництв. Гідромеханічні процеси. Підручник.– – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Мікульонок І.О., Циб В.Г.Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і технології надвисокого тиску. Підручник. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.

Розрахунки обладнання харчових виробництв. Навчальний посібник. / Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздев О.В., Циб В.Т., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Клевцова Т.В., Паляничка Н.О. - Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. -264 с.

Лабораторний практикум з дисципліни „Процеси і апарати“. Навчальний посібник. / В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, О.І. Сухаренко, В.О. Верхоланцева, В.Г. Циб. - Мелітополь. Видавничо-поліграфічний центр „Люкс“ 2017. -278 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

З 1991 по 2000 рік – завідуючий кафедри виробничого навчання ТДАТА
З 2001 року доцент кафедри обладнання переробних та харчових виробництв