Харитонова Ганна Іванівна

Посада: Лаборант кафедри Обладнання переробних і харчових виробницт імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Базова вища освіта: У 2012 році закінчила Таврійський державний агротехнологічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Обладнання переробних і харчових виробництв" та здобула кваліфікацію аналітика з обладнання переробних і харчових виробництв.
У 2015 році закінчила аспірантуру 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
На кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика працює з 2016 року

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Харитонова А. І., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Ломейко О. П. Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів на процес пророщування солоду// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 65-71.

Олексієнко В.О., Харитонова А.І. Вплив фракційного складу зерна ячменю на процес виробництва солоду // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 227-228.

Харитонова Г. І., Олексієнко В. О.Вплив іонізованого повітря на виробництво ячмінного солоду/// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 132–138.

Олексієнко В.О. Розробка технологій прискореного дозрівання солоду / В.О. Олексієнко, Г.І. Харитонова // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК»- Віннця, 2015.-№1(91)-с. 73-75

Олексієнко В.О. Вплив іонізованого повітря при виробництві ячмінного солоду / В.О. Олексієнко, Г.І. Харитонова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015. – с. 110-111

ПАТЕНТИ

Пат. 101366, Україна, МПК C12C 1/00. Спосіб виробництва солоду / Харитонова Г.І., Олексієнко В.О., Гвоздєв О.В. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201503555 заявл. 16.04.2015 опубл. 10.11.2015. Бюл. № 21.

Пат. 103227, Україна, МПК C12C 1/027 (2006.01). Пристрій для пророщування солоду  / Харитонова Г.І., Олексієнко В.О., Гвоздєв О.В. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201505082 заявл. 25.05.2015 опубл. 10.12.2015. Бюл. № 23.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв: підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко, В. О. Олексієнко, С. В. Петриченко, А. А. Пупинін, Г. І. Гавдида. – Київ : ПрофКнига, 2021. – 319 с.