Ковальов Олександр Олександрович

Посада: асистент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика»

Базова вища освіта: інженер – механік
диплом спеціаліста АР№ 23303519, отриманий 01.07.2003р

Email: oleksandr_kovalov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • машини для переробки продукції сільського господарства
  • альтернативні джерела енергії

Досвід наукової та викладацької діяльності: Досвід наукової діяльності 10 років, досвід викладацької діяльності 17 років
Види і результати професійної діяльності асистента Ковальова Олександра Олександровича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Червоткіна О.О., Тарасенко В.Г., Ковальов О.О. Дистанційне навчання як невідємний атрибут сучасного університету. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 481-488.

Ковальов О.О., Самойчук К.О., Колодій О.С., Червоткіна О.О. Індивідуалізація та диференціація підходів в процесі засвоєння дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 496-505.

Ковальов О. О. Аналіз конструкцій гомогенізаторів молока. Праці ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 4. С. 264-272.

Samoichuk, A. Kovalyov, V. Oleksiienko, N. Palianychka, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, D. Horielkov, I. Zolotukhina, A. Slashcheva. Elaboration of the research method for milk dispersion in the jet slot type homogenizer. EUREKA: Life Sciences». 2020. No. 5. 51–59 рр.

Samoichuk, A. Kovalyov, V. Oleksiienko, N. Palianychka, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, D. Horielkov, I. Zolotukhina, A. Slashcheva. Determining the quality of milk fat dispersion in a jet-slot milk homogenizer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 5/11 ( 107 ). рр 16–24.

Самойчук К.О., Ковальов О.О. Визначення координат зони подачі вершків у струминному гомогенізаторі молока з роздільною подачею жирової фази / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 37-39.

Самойчук К.О., Ковальов О.О.Підвищення енергоефективності гомогенізації при використанні струминно-щілинного диспергатора молока / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 46-48.

Ковальов О.О., Колодій О.С. Експериментальне визначення коефіціенту витрат струминних диспергаторів жирової фази молока / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С.53 -55.

A. Kovalev Determination of the coefficient of the injector-slot milk homogeny of milk with separate giving of cream // Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. Наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.) / ТДАТУ: ред.. кол. В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 63-65.

Ковалев А.А. Перспективы струйно-щелевого гомогенизатора молока // Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. Наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.) / ТДАТУ: ред.. кол. В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 66-69.

Ковалев А.А., Колодий А.С. Качество диспергирования и энергозатраты промышленного образца струйно-щелевого гомогенизатора молока // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам ХХІІІ Международной научно-практической конференции. – Гродно: ГГАУ, 2020. – С. 256 – 258.

Паляничка Н.А., Ковалев А.А. Определение оптимальной геометрической формы отверстий рабочего органа имульсного гомогенизатора // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам ХХІІІ Международной научно-практической конференции. – Гродно: ГГАУ, 2020. – С. 292 – 294.

Самойчук К. О., Сєрий І. С., Ковальов О. О. Розробка промислового зразку та оцінка економічної ефективності впровадження струминно-щілинного гомогенізатора молока //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 15-25.

Kiurchev S., Samoichuk K., Kovalyov O., Leshchij R. Method of calculation of an industrial model of jet-slot milk homogenizer. ТЕKA. Quarterly journal of agri-food industry. – 2020, Vol. 19, No. 4, р. 23–30.

Колеснік О.П. Ковальов О.О. Стабільність емульсії під час диспергування в струминно-щілинному гомогенізаторі молока// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 8 квітня 2020 р. – Харків : ХДУХТ, 2020. – С.201.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Дмитревський Д.В. Способи підвищення енергоефективності диспергування молока // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 229-230.

Михайлов Є.В., Чорна Т.С., Задосна Н.О., Ковальов О.О. Отримання лянтеоретичних та практичних навичок студентами при підготовці до роботи та регулюванню насіннєочисної машини // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 565 -571

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Паляничка Н.О. Особливості трудового і професійного виховання студентів закладів вищої освіти // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 382 -392

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Задосна Н.О. Методичні засади проблеми депопуляції та профорієнтації шляхом розвитку Мелітопольської урбанізації поліцентричного типу // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 531-538

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Ковальов О.О. Використання активних та інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 578-582

Самойчук К. О., Ковальов О.О., Колодій О.С., Сєрий І.О. Оптимізація експериментальних параметрів та визначенняекспериментального значення критерію Вебера струминно-щілинного гомогенізатора молока/ Праці ТДАТУ, ТДАТУ імені Дмитра Моторного – Мелітополь: 2019. – Вип19. – Том3. С 78-85.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Паляничка Н.О. Зниження енергетичних витрат при використанні струминно–щільового гомогенізатора молока. Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції» – Мелітополь : ТДАТУ, 2019. – С. 99–102.

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Ковальов О.О. Визначення якості гомогенізації молока в імпульсному гомогенізаторі / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 99 - 102

Самойчук К.О., Ковалев А.А. Перспективы использования струйно-щелевого диспергатора для создания тонкодисперсных эмульсий в сельском хозяйстве//Материалы международной научно-практической конференции «Техническое и кадровое обеспечение инновационныхтехнологий в сельском хозяйстве» Минск, БГАТУ, 2019 Ч2. С 188-190.

К.О. Самойчук, О.О. Ковальов. Струминно-щілинний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 77-78 с.

Самойчук К. О., Ковальов О. О., Борохов І. В., Паляничка Н. О. Аналітичні дослідження енергетичних показників і параметрів якості струминно-щільового гомогенізатора молока // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 3–18.

Самойчук К. О., Ковальов О. О., Паляничка Н. О., Колодій О. С., Лебідь М. Р. Експериментальні дослідження параметрів струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків щільового типу// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 117–129.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Лебідь М.Р. Економічна ефективність впровадження струминного гомогенізатора молока щілинного типу. Розвиток харчових виробництв ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, ХДУХТ, 2019.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Лубко Д.В. Моделювання параметрів струминного гомогенізатора молока щілинного типу. Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 18. Т.2 – 2018. – С. 286–292.

Ковальов О.О., Лебідь М.Р. Теоретичні основи диспергування в щілинному гомогенізаторі молока / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі:проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 327-328

Леженкін О. М. Визначення шляху змішування та дотичних напружень в струминному гомогенізаторі молока/ О. М. Леженкін, К. О. Самойчук, О. О. Ковальов, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева/ Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017, 129-142с.

Дейниченко Г.В. Дослідження діаметру каналу подавання вершків струминного гомогенізатора молока / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, І.Ю. Пацький // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 195 – 206

Kovalyov, A. Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply [Text] / A. Kovalyov, K. Samoichuk, N. Palyanychka, V. Verkholantseva, V. Yanakov // Technology audit and production reserves. - 2017. - № 3/3 (35). –рр 33-39.

Дейниченко Г. В. Конструкції струминних диспергаторів жирової фази молока /Г. В. Дейниченко, К.О.Самойчук, О.О.Ковальов // Праці ТДАТУ – Мелітополь: 2016. – Вип16. – Том1. С 219 – 227

Самойчук К.О. Механізми диспергування жирових кульок в струминному гомогенізаторі молока/ К. О. Самойчук, О. О. Ковальов//Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій": Одеса – 2016. – т.80, випуск 1 – С. 103-107

Самойчук К.О. Обоснование основных параметров струйного гомогенизатора молока /К.О. Самойчук, А.А. Ковалев, Н.А. Палянычка // Международный научный институт «Educatio»: Новосибирск – 2015 №9, Ч1. С114 – 118.

Самойчук К.О. Моделирование процесса струйной гомогенизации молока с раздельной подачей сливок / К.О. Самойчук, А. А. Ковалев, А.А. Бездитный // Вестник МГУП.: Могилев – 2015. – Вип.2 (19). – С. 69¬76.

Самойчук К.О. Підвищення ефективності струминного гомогенізатору молока з роздільною подачею вершків / К.О.Самойчук , О.О. Ковальов //Збірник праць 5-ї науково – практичної конференції «Інноваційні енерготехнології»:Одеса – 2015. С 246 – 252.

Самойчук К.О. Якість та енергетична ефективність процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків /К.О.Самойчук, О.О.Ковальов, В.О.Султанова // Праці ТДАТУ – Мелітополь: 2015. – Вип15. – Том1.С 241 – 249

Самойчук К.О. Обґрунтування гідродинамічних параметрів процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук , О.О. Ковальов // Наукові праці ОНАХТ: Одеса – 2014. – Вип. 46, Т.2 – С. 314 – 319

Самойчук К.О. Використання нормалізації у струминному гомогенізаторі молока з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2014. – Вип.14, Т.1. – С. 37 – 45

Самойчук.К.О Аналіз сил дроблення жирових кульок в струминному гомогенізаторі/К.О.Самойчук, О.О.Ковальов//Наукові праці півд. Філіалу НАУ біоресурсів та природокористування «Кримський аграрний університет»,Симферополь 2013 Технічні науки вип.153, стр 26 – 34.

Самойчук.К.О Аналітичні параметри процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків /К.О.Самойчук, О.О.Ковальов// – Одеса: ОНАХТ. – 2013. – Вип.43. – С.77 – 81.

Самойчук.К.О Механізм руйнування жирових кульок у струминному гомогенізаторі з роздільним подаванням вершків /К.О.Самойчук, О.О.Ковальов// – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2013. – Вип. 30. – С.148 – 155.

Самойчук К.О. Аналіз методів оцінювання якості гомогенізації молока/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, А.О. Івженко// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2012. – Вип.12, Т.4. – С. 222 – 229.

Самойчук К.О. Експериментальні дослідження струминного гомогенізатора з роздільним подаванням жирової фази/К.О.Самойчук, О.О. Ковальов – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 28. – С.42 – 47.

Самойчук К.О. Розробка лабораторного зразка струминного гомогенізатору з роздільною подачею вершків/ К.О.Самойчук, О.О.Ковальов. Праці ТДАТУ – Мелітополь: 2011 – 77 – 84с.

Самойчук.К.О Диспергатори замінників цільного молока/К.О.Самойчук, П.О.Сєрков,О.О.Ковальов// – Мелітополь Праці ТДАТУ, вип. 11 т2 стр 119 – 125.

ПАТЕНТИ

Пат. 146667 Украіна: МПК (2006): В23В 51/00. Свердло для глибокого свердління / Кюрчев С.В., Колодій О.С., Сушко О.В., Пеньов О.В., Ковальов О.О., Попрядухін В.С. № 20206112: заявл. 22.09.2020: опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10/2021.

Пат. 146095, Україна, МПК А01J 11/16. Струминно-щілинний гомогенізатор молока. / Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Ковальов О.О., Борохов І.В., Кузьмін К.С. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202004994: заявл. 03.08.2020: опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3.

Пат. 146094, Україна, МПК В01F 5/00. Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів. / Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Ковальов О.О., Борохов І.В., Кузьмін К.С. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202004991: заявл. 03.08.2020: опубл. 21.01.2021, Бюл. № 3.

Пат. 146123, Україна, МПК В23В 1/00. Спосіб механічної обробки металу з підігрівом. / Колодій О.С., Кюрчев С.В., Пеньов О.В., Ковальов О.О., Сушко О.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202005328: заявл. 17.08.2020: опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3.

Пат. 139174, Україна, МПК (2019.01) A23C 3/04 (2006.01) F25D 5/00 Пристрій для охолодження сиру./ Колодій О.С., Сушко О.В., Ковальов О.О.: заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет . № u 2019 06109. заявл. 03.06.2019: опубл. 26.12.2019. Бюл. № 24.

Пат. на корисну модель 122548. Україна, МПК: A01J 11/16 (2006.01).Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків / В.М.Кюрчев, К.О.Самойчук, О.О.Ковальов, І.Ю.Пацький. ТДАТУ. – № u201708561, заяв. 21.08.2017, опубл. 10.01.2018, бюл. № 1/2018.

Пат. на корисну модель 131217. Україна, МПК: A01J 11/16 (2006.01).Струминний гомогенізатор молока з зустрічною подачею вершків / В.М.Кюрчев, К.О.Самойчук, О.О.Ковальов, М.Р.Лебідь, ТДАТУ. – № u201807061, заяв. 23.06.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл. № 2019.

Пат. на корисну модель 131218. Україна, МПК: A01J 11/16 (2006.01).Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків / В.М.Кюрчев, К.О.Самойчук, В.О. Олексієнко О.О.Ковальов, М.Р.Лебідь, ТДАТУ. – № u201807062, заяв. 23.06.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1/2019

Пат. 94041, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків /Самойчук К.О., Ковальов О.О., Ялпачик Ф.Ю. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201405239 заявл. 19.05.2014 опубл. 27.10.2014. Бюл. № 20.

Пат. 94048, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Спосіб гомогенізації та нормалізації молока /Самойчук К.О., Ковальов О.О., Ялпачик Ф.Ю. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201405343 заявл. 19.05.2014 опубл. 27.10.2014. Бюл. № 20.

Пат. 106522, Україна, МКИ5 A01J 11/16. Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків/ Самойчук К.О., Дейниченко Г.В., Ковальов О.О. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201511244 заявл. 16.11.15 опубл. 25.04.2016. Бюл. № 8.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Вступ до фаху: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Ковальов О.О., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О., Петриченко С.В., Верхоланцева В.О., Колодій О.С.: ТДАТУ. – Мелітополь, 2021. – 180 с.

Кюрчев С.В., Колодій О. С., Сушко О. В., Ковальов О. О., Верхоланцева В. О. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів розділ “Обробка матеріалів різанням”. Посібник-практикум для виконання лабораторних робіт.ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2021, 112с.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посібник-практикум / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, С. В. Петриченко, О. О. Ковальов: ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Forward press», 2020. – 250 с.

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: К. О. Самойчук, В. С. Бойко, В. О. Олексієнко та ін. – Мелітополь: Вид. «ММД», 2020. – 428с.

Колодій О.С., Кюрчев С.В., Сушко О.В., Ковальов О.О. «Автоматичне управління процесами обробки металів різанням»: Методичний посібник з виконання лабораторних робіт / О.С. Колодій, С.В., Кюрчев, О.В.Сушко, О.О. Ковальов. – Мелітополь: ТПЦ «Forward press», 2020. – 136 с.

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Самойчук К.О., Ковальов О.О. Принципи конструювання електровимірювальних приладів, 2021 р.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність - асистент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв” №0107U008964

Договір про надання інформаційних та консультаційних послуг ТОВ Зоря від 01.08.2019