Олексієнко Вадим Олександрович

Посада: Доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика»

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою факультет механізації сільського господарства Мелітопольського інституту механізації сільського господарства в 1989 році за спеціальністю «Механізація сільського господарства», присвоєно кваліфікацію інженера-механіка. Диплом МВ-І №037179

Вчене звання: Доцент
В 2009 році отримав вчене звання доцента кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв» .Атестат 12 ДЦ № 022870

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2006 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТА. Спеціальність 05.05.11- машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Диплом ДК №039622

Email: vadym.oleksiienko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • подрібнення і сепарація зернової сировини
  • гранулювання вторинної рослинної сировини

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1999 р. на посаді старшого лаборанта, з 2000 р. на посаді асистента, 2002 – 2004 р. навчання в аспірантурі ТДАТУ, з 2007 - на посаді доцента кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Олексієнка Вадима Олександровича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Samoichuk K., Zhuravel D., Palyanichka N., Oleksiienko V., Petrychenko S. Improving the quality of milk dispersion in a counter-jet homogenizer // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitra, Slovakia 2020. Vol. 14. Р. 142–148.

Войніков М.Є., Олексієнко В.О. Модернізація конструкції дробарки ударної дії // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 188.

Петриченко С. В., Олексієнко В. О., Ломейко О. П. Аналіз дозаторів пакувальних машин для сипучих матеріалів//Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 35-42.

Харитонова А. І., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Ломейко О. П. Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів на процес пророщування солоду// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 65-71.

Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Горєлков Д.В. Вплив конструктивних параметрів молоткової дробарки на ефективність процесу подрібнення// Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 217-218.

Ломейко О.П., Самойчук К.О., Олексієнко В.О. Розвиток дуальної форми освіти, як дієвого механізму підвищення якості підготовки фахівців // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 13 – 17.

Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Петриченко С.В. Професійно-технічне навчання в ТДАТУ // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 32 -42

Ломейко О.П., Самойчук К.О., Олексієнко В.О. Аналіз якості підготовки студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 348-352

Бойко В.С., Петриченко С.В., Олексієнко В.О. Вдосконалення методики проведення практичних занять з дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 525 -530

Левадній Д.О., Олексієнко В.О. Обґрунтування ефективних умов подрібнення коренебульбоплодів. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 19-20.

Савісько А.Ю., Олексієнко В.О. Модернізація конструкції пристрою для лущення зерна. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 63-64.

Тетервак І.Р., Олексієнко В.О. Перспективні матеріали в сучасному будівництві об'єктів переробної промисловості. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с.115-116.

Олексієнко В.О., Петриченко С.В. Аналіз параметрів ротора малогабаритної зернової молоткової дробарки / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 112 – 115

Петриченко С.В., Олексієнко В.О. Способи виготовлення гнучких полімерних пакувальних матеріалів / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c.160-163

Білошицький І.Ю., Олексієнко В.О. Аналіз ефективності подрібнення зерна дробарками. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. с. 12.

В.О. Олексієнко, С.В. Петриченко. Удосконалення молоткового ротора зернової кормодробарки. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р. / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 59-60 с.

С.В Петриченко, В.О. Олексієнко. Способи пакування продуктів у термозбіжну плівку. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р. / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 150-151 с.

K. Samoichuk, N. Zahorko, V. Oleksiienko, S. Petrychenko. Generalization of Factors of Milk Homogenization // Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 191–198.

Алексеенко В.А. Снижение травмирования зерна при транспортировке // Тезисы 4-й Международной научно-практической конференция "Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции" Белорусский государственный аграрный технический університет (21-22 марта 2019 г.) редкол. В. Я. Груданов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019. С. 80-81.

О.П Ломейко, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Тези Міжнародної науково-методичної конференції «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення» до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва. – Харків, ХДУХТ. – 2019. С 140–142.

Шевченко В.Є., Олексієнко В.О. Підвищення ефективності роботи просіювача борошна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.310.

Савісько А.Ю., Олексієнко В.О. Модернізація зернового сепаратора з горизонтальним розміщенням сита // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.294.

Білошицький І.Ю., Олексієнко В.О. Удосконалення робочого органу для формування тістових заготовок // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.268.

Олексієнко В.О., Харитонова А.І. Вплив фракційного складу зерна ячменю на процес виробництва солоду // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 227-228.

Олексієнко В. О. Перспективні технології в промисловому будівництві // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 27–31.

Харитонова Г. І., Олексієнко В. О.Вплив іонізованого повітря на виробництво ячмінного солоду/// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 132–138.

Петриченко С. В., Олексієнко В. О. Визначення тривалості підсушування ковбасних виробів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 18–24.

Стручаєв М. І., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Верхоланцева В. О. Каскадний морозильний пристрій // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 94–102.

Стаценко Д.І., Куянов Ю.Ю., Кошулько В.С., Олексієнко В.О. Сепарування зернових сумішей з використанням сил гравітації // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 68–69.

Левадній Д.О., Олексієнко В.О. Способи водопідготовки і методи очистки води // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 96–97.

Рудовол Є.В., Грекова Н.В., Кошулько В.С., Олексієнко В.О. Вплив величини зношування контактуючих поверхонь фіксуючих коліс та сортувального столу падді-машини на процес віброударного сепарування// Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 108–109.

Алєксєєв М.Ю., Кошулько В.С., Олексієнко В.О. Огляд конструктивних особливостей установки для обмолоту початків кукурудзи насіннєвого призначення // Збірник наукових праць магістрантів та студентів.Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 132–133.

Грудік А.Г., Кривобок Я.К., Куянов Ю.Ю., Кошулько В.С., Олексієнко В.О. Огляд конструктивних особливостей установки для мікронізації зерна // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 138–139.

Петриченко С.В. Спосіб інтенсифікації сушіння макаронних виробів / С.В. Петриченко, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. Вип. 17, Т.1. – С. 125 – 131.

Олексієнко В.О. Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів / В.О. Олексієнко, С.В. Петриченко, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип. 16. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.– 277 с.

Samoichuk, K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization [Text] / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V.Oleksiienko, N.Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016. – Vol. 6, P. 3–10. doi: 10.21303/2504-5695.2016.00236 (Scopus, ReserchBib, Journalindex, ESJI, IndianScience.in) http://eu-jr.eu/life/article/view/236

Samoichuk K. Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor/ K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal 6/11 (84). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 16-21. Scopus, CrossRef, American Chemical Society, EBSCO, Index Copernicus, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library DOAJ ResearchBib, Polska Bibliografia Naukowa, Directory of Research Journals Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Open Academic Journals Index, Sherpa/Romeo)

Червоткіна О.О. Дослідження процесу гранулювання відходів на роторних пресах з плоскою матрицею / О.О.Червоткіна, В.О. Олексієнко, Н.О. Фучаджи // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. Вип. 15. –Т.1. – С. 234 – 239

Олексієнко В.О. Розробка технологій прискореного дозрівання солоду / В.О. Олексієнко, Г.І. Харитонова // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК»- Віннця, 2015.-№1(91)-с. 73-75

Олексієнко В.О. Вплив іонізованого повітря при виробництві ячмінного солоду / В.О. Олексієнко, Г.І. Харитонова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015. – с. 110-111

Петриченко С.В. Модернізація механізму пресування гранулятора рослинних відходів / Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко, О.О. Вершков, С.В. Петриченко, О.О.Червоткіна // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015.

Ялпачик Ф.Ю. Аналіз конструкції прес-грануляторів з плоскою матрицею для переробки овочевих відходів / Ф.Ю.Ялпачик, О.О.Червоткіна, В.О. Олексієнко, О.О.Вершков // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015. – с. 117-118

Олексієнко В.О. Удосконалення системи технічного обслуговування харчового обладнання шляхом використання методів і засобів вібродіагностування / В.О.Олексієнко, С.В.Петриченко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р.: [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015.

Олексієнко В.О. Проблеми травмування зерна при переміщенні і завантаженні його в силоси та пропозиції щодо його зниження / В.О. Олексієнко, Д.О. Колосков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.1. – С. 20-23

Червоткіна О.О. Обґрунтування параметрів робочого органу гранулятора для отримання гранул на основі овочевої сировини / О.О.Червоткіна, В.О. Олексієнко, Н.О. Фучаджи // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 13, Т.7. – С. 57-62

Янаков В.П. Особливості моделювання тістомісильних машин в умовах підвищення ефективності виробництва / В.П.Янаков, В.О. Олексієнко, В.О. Верхоланцева // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– Київ.: КНУТ, 2012 – №.1(63). – С.76-82

Червоткіна О.О. Раціональне використання відходів виробництва морквяного соку / О.О.Червоткіна, В.О. Олексієнко, Н.О. Фучаджи // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.4. – С. 216-221

Олексієнко В.О. Допоміжні енергозберігаючі системи опалення для малих підприємств / В.О. Олексієнко, К.О. Самойчук, С.Ф. Буденко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.4. – С. 246-250

Олексієнко В.О. Гранулювання відходів олійного виробництва / В.О. Олексієнко, О.О.Червоткіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 289-295

Янаков В.П. Проблеми управління хлібопекарним підприємством / В.П.Янаков, В.О. Олексієнко, С.Д.Мазілін // Актуальні питання сучасної економіки: ІІ всеукр. заочн. наук.-практ. конф./ М-во аграр. політики України, Уманс. нац. ун-т сад-ва. - 2011. тез.доп. - ч.2. - С. 210 - 212.

ПАТЕНТИ

Пат. 135240, Україна, МПК F25D 17/06. Семіфлюїдизаційний пристрій для швидкого заморожування харчових продуктів/ Стручаєв М.І., Паламарчук І.П., Загорко Н.П., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Бовкун О.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. № u201900150: заявл. 04.01.2019 опубл. 25.06.2019. Бюл. № 12/2019.

Пат. 135242, Україна, МПК F25D 17/06. Потоковий семіфлюїдизаційний морозильний пристрій / Стручаєв М.І., Ломейко О.П., Загорко Н.П., Олексієнко В.О., Верхоланцева В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. № u201900154: заявл. 04.01.2019: опубл. 25.06.2019 Бюл. № 12/2019.

Пат. 137543, Україна, МПК B05B 1/02, B01F 5/00 Кавітаційне сопло / Петриченко С.В., Гвоздєв О.В., Олексієнко В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. № u201903939: заявл. 15.04.2019: опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20/2019.

Пат. на корисну модель 137137. Україна, МПК F25D 17/06 (2006.01). Каскадний морозильний пристрій / М.І. Стручаєв, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201902076, заяв. 01.03.2019, опубл. 10.10.2019, Бюл.19/2019.

Пат. на корисну модель 131218. Україна, МПК: A01J 11/16 (2006.01).Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків / В.М.Кюрчев, К.О.Самойчук, В.О. Олексієнко О.О.Ковальов, М.Р.Лебідь, ТДАТУ. – № u201807062, заяв. 23.06.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1/2019

Пат. 3462, Україна, МПК (2006) A23N 17/00, Стенд для дослідження процесу роботи молоткової кормодробарки / Олексієнко В.О., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № 2004031688 заявл. 09.03.2004 опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11. 

Пат. 70652А, Україна, МПК G01M 1/10 (2006.01). Пристрій для визначення приведеної довжини виробу  / Олексієнко В.О., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № 20031211955 заявл. 19.12.2003 опубл. 15.10.2004. Бюл. № 10.

Пат. 91066, Україна, МПК B02C 13/22 (2006.01). Ротор дезінтегратора  / Яковенко В.С., Олексієнко В.О., Гвоздєв О.В. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201313739 заявл. 26.11.2013 опубл. 25.06.2014. Бюл. № 12.

Пат. 91465, Україна, МПК F25D 13/00. Швидкоморозильний апарат для дрібних харчових продуктів / Гвоздєв О.В, Ялпачик В.Ф., Олексієнко В.О., Балатюк М.А. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201315018 заявл. 23.12.2013 опубл. 10.07.2014. Бюл. № 13.

Пат. 101362, Україна, МПК B02C 13/16 (2006.01). Безрешітна дробарка  / Гвоздєв О.В., Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Генчев В.Г. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201502036 заявл. 06.03.2015 опубл. 10.09.2015. Бюл. № 17.

Пат. 102571, Україна, МПК B02C 13/02 (2006.01). Дробарка  / Гвоздєв О.В., Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Генчев В.Г. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201502042 заявл. 06.03.2015 опубл. 10.09.2015. Бюл. № 17.

Пат. 101366, Україна, МПК C12C 1/00. Спосіб виробництва солоду / Харитонова Г.І., Олексієнко В.О., Гвоздєв О.В. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201503555 заявл. 16.04.2015 опубл. 10.11.2015. Бюл. № 21.

Пат. 103227, Україна, МПК C12C 1/027 (2006.01). Пристрій для пророщування солоду  / Харитонова Г.І., Олексієнко В.О., Гвоздєв О.В. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201505082 заявл. 25.05.2015 опубл. 10.12.2015. Бюл. № 23.

Пат. 123687, Україна, МПК (2006) A22C 17/00, B02C 18/00. Решітка до пристрою для подрібнення харчових продуктів  / Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Юркевич О.Е. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201707531 заявл. 17.07.2017 опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: К. О. Самойчук, В. С. Бойко, В. О. Олексієнко та ін. – Мелітополь: Вид. «ММД», 2020. – 428с.

Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.

Дейниченко Г.В. Протитечійно-струминна гомогенізація молока. Монографія / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 188 с.

Ялпачик В.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, В.О. Олексієнко, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 196 с.

Ялпачик В.Ф. Розрахунок обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, В.С. Бойко, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Клевцова, Н.О. Паляничка. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 264 с.

Ялпачик В.Ф. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств/ Ялпачик В.Ф., Ломейко О.П., Циб В.Г., Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Шпиганович Т.О. Навчальний посібник: Практикум– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 235с.

Машини та обладнання для хлібопекарського виробництва: Підручник/О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.

Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств. Навчальний посібник / Ф.Ю. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. - Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 156с.

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Загальні відомості про обладнання підприємств з виробництва хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для вистоювання тіста та випікання хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для ділення і формування тіста, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для замісу й бродіння тіста, 2020 р.

Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О. Обладнання для зберігання та транспортування сировини та готових хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для підготовки сировини до виробництва хлібобулочних виробів, 2020 р.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

З 2013 по 2014 рік –заступник декана факультету інженерії та комп’ютерних технологій.

З 2014 по 2019 рік голова методичної комісії і член вченої ради факультету інженерії та комп’ютерних технологій, член методичної ради ТДАТУ.

З 2014 року - начальник електронних навчальних засобів у навчально-методичному центрі ТДАТУ.
З 2016 року – начальник центру професійного навчання при інституті підвищення кваліфікації ТДАТУ.
В 2017 році виконував обов’язки завідувача кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Нагороди, заохочення, почесні звання:

За роки роботи на Мелітопольському моторному заводі має заохочення за впровадження раціоналізаторської пропозиції, праця в ТДАТУ відзначена 15 заохоченнями (подяки, премії), подяками від НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» та ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Міністерства освіти і науки.

Гарант освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування» СВО «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Scopus Author ID: 57193027329