Тітова Олена Анатоліївна

Посада: професор кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Базова вища освіта: Таврійська державна агротехнічна академія, 2003 р., спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація – магістр. Диплом АР 23481661 від 8 липня 2003 р.
Мелітопольський державний педагогічний універитет, 2005 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікація – вчитель англійської мови і зарубіжної літератури, ДК № 002116 від 22.12.2011 р.

Вчене звання: Доцент кафедри іноземних мов, 12ДЦ № 039166 від 26.06.2014 р.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика навчання, ДД № 011115 від 15.04.2021 р.

Email: olena.titova@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • інженерна підготовка
  • розвиток творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працювала з 2002 р. на посаді асистента кафедри «Трактори і автомобілі» (Таврійської державної агротехнічної академії), з 2005 - на посаді викладача кафедри «Іноземні мови», з 2012 - на посаді доцента кафедри «Іноземні мови»
з 2021 - на посаді професора кафедри ОПХВ
Види і результати професійної діяльності Тітової О.А.

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Voloshina А., Panchenko А., Titova O., Milaeva I. аnd Pastushenko A. Prediction of Changes in the Output Characteristics of the Planetary Hydraulic Motor. InterPartner 2020: Advanced Manufacturing Processes II. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 2021, 744-754

A Voloshina, A Panchenko, O Titova, V Pashchenko and A Zasiadko. Experimental studies of a throughput of the distribution systems of planetary hydraulic motors. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021. Vol. 1021. Is. 1. 012054.

A Panchenko, A Voloshina, O Titova, I Panchenko: The influence of the design parameters of the rotors of the planetary hydraulic motor on the change in the output characteristics of the mechatronic system. Journal of Physics: Conference Series, 2021. Vol. 1741. 012027.

A Voloshina, A Panchenko, O Titova, I Panchenko: Changes in the dynamics of the output characteristics of mechatronic systems with planetary hydraulic motors. Journal of Physics: Conference Series, 2021. Vol. 1741. 012045.

Тітова О.А., Паляничка Н.О. Технологічні особливості професійної підготовки майбутніх інженерів. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 3. С. 109-113.

Лузан П., Тітова О., Мося І., Пащенко Т. Методика оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Professional Pedagogics. Kyiv, 1(22). С. 169–184. doi: 10.32835/2707-3092.2021.22.169-184

Luzan, Koshuk O., Titova O., Mosia I.The technology of the learning outcomes test development. InterPartner 2021: Advanced Manufacturing Processes II. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 2021.

Svyrydiuk V., Luzan P., Svyrydiuk O., Titova O., Popova O. Electronic textbook as a means of developing professional competence of engineering students. InterPartner 2021: Advanced Manufacturing Processes II. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 2021.

Panchenko А., Voloshina А., Titova O., Panchenko I. аnd Zasiadko A.The Study of Dynamic Processes of Mechatronic Systems with Planetary Hydraulic Motors. InterPartner 2020: Advanced Manufacturing Processes II. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 2021, 704-713,

Тітова О.А., Паляничка Н.О. Інноваційні форми і методи розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів. Вісник Черкаського національного університету. Серія Педагогічні науки, 2021. № 2.

Тітова О. А. Визначення цілей навчання в процесі професійної підготовки майбутнього агроінженера / Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – с. 158-162 с.

Firsova N.M. Foreign experience in organization of market for Ukrainian milk production. Language adviser: Titova O.A. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сьогодення»: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 20 березня 2018 р. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. ГО «Європейська наукова платформа». Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. Т.5. С.9–11.

Saviiskyi S., Tarabanov Ie. Shevchenko D., Demianenko, I. Field scouts application: the statement of problem. Language adviser: Titova O.A. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області): зб. тез доп. всеукр. наук.-тех. конф., м. Мелітополь, 19-23 лист. 2018 р. Мелітополь :ТДАТУ, Кафедра іноземних мов, 2018. С. 52–53.

Панченко А.І., Волошина А.А., Тітова О.А., Панченко І.А. Впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні технічних дисциплін. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 26-34.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Тітова О.А.Professional English For Tractors and Farm Machines: навч.-метод. Посібник/ О.А. Тітова. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2014. – 62 с.

Тітова О.А. English for agricultural engineers : посібник для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» / О.А. Тітова. − Мелітополь: ТДАТУ, 2015. − 51 с.

Тітова О.А. Professional Reading on Mechanical and Electrical Engineering: навч.-метод. посібник/ О.А. Тітова. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2016. – 62 с.

Тітова О. А. Педагогічна система розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів у аграрних університетах: теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення : монографія. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. 324 с.

Тітова О.А., Панченко А. І., Волошина А. А. Методологічні засади проектування гідроприводу мехатронних систем сільськогосподарської техніки: навчальний посібник. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. 179 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність - помічник ректора з міжнародних питань Педагогічна діяльність - доцент кафедри «Іноземні мови» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми «Інноваційні технології та методики професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої аграрної освіти» (номер державної реєстрації 0118U002303)

Організаційна діяльність - учасник проекту Erasmus+ KA 2 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan / DigEco organized by Mykolas Romeris University

учасник-доповідач на семінарі«Впровадження автоматизованої системи керування ВНЗ «Освіта» у ТДАТУ» у рамках VII міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2016»

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Переможець конкурсу на кращу доповідь молодих вчених на XV Міжнародній науково-технічній конференції «Промислова гідравліка і пневматика», м. Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.

Є стратегічним бізнес-партнером ООО "Укрфаворит"