Верхоланцева Валентина Олександрівна

Посада: Доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика»

Заступник декана з навчальної роботи факультету МТ

Базова вища освіта: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2010 рік, спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв», кваліфікація – магістр з обладнання переробних і харчових виробництв. Диплом № АР №39797039

Вчене звання: Доцент кафедри "Обладнання переробних і харчових виробництв"
Диплом АД №00251 від 23.10.2018 року

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Спеціальність 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв Диплом № ДК №037762

Email: valentyna.verkholantseva@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • новітні технології в області обладнання переробних та харчових виробництв
  • зберігання сільськогосподарської продукції із застосуванням сучасних підходів

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2010р. на посаді асистента, а з 2016 - на посаді старшого викладача кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Верхоланцевої Валентини Олександрівни

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

I. L. Rogovskii, I. P. Palamarchuk, S. V. Kiurchev, V. O. Verkholantseva, S. A. Voinash3 V A Sokolova and A S Gogolevski Mathematical modeling of theim pulse bubbling process of bulk mass by the coolant flow IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 919 (2020) 052026

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Економічна ефективність від використання імпульсного гомогенізатора молока / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 56-58.

Kiurchev S., Glowacki S., Verkholantseva V. An innovative approach for storing berries in the modern / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 62-64.

Кюрчев С.В., Паламарчук І.П., Верхоланцева В.О. Застосування холоду у процесі зберігання ягід / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 77-79.

Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. Холод сприяє зберіганню продукції / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 192-193.

Кюрчева Л.М., Верхоланцева В.О. Якість готельно–ресторанних послуг / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 242-243.

Кюрчев С..В., Верхоланцева В.А., Кюрчева Л.Н. Процесс охлаждения зерновых культур с применением импульсного барботирования // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам ХХІІІ Международной научно-практической конференции. – Гродно: ГГАУ, 2020. – С. 265 – 267.

Serhii Kiurchev, ValentуnaVerkholantseva, Lyidmila Kiurcheva, Oleksandr Dumanskyi. Physical-mathematical modeling of the vibrating conveyor drying process of soybeans/ Latvia University of Sciences and Techologies Faculty of Engineering // Jelgava, May 2020 Р. 991 -996.

Serhii Kiurchev, Valentуna Verkholantseva, Oksana Yeremenko, Faten Al-Nadzhar.Research and changes in berries using technology of freezing during storage / Latvia University of Sciences and Techologies Faculty of Engineering // Jelgava, May 2020. Р. 997 -1002.

Palamarchuk Igor, Kiurchev Sergey, Kiurcheva Ludmyla, Verkholantseva Valentуna Analysis of main characteristics of of infrared drying in the moving layer of grain produce. Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University. 2019. Part I, Р. 317-322.

Malkina Vira, Kiurchev Serhii, VerkholantsevaValentуna, Dubik Viktor Multicollinеarity in the regression analysis of the wheat gluten indicator duringits storage / Latvia University of Sciences and Techologies Faculty of Engineering // Jelgava, May 2020. Р. 985 -990.

Четвертак В.С., Верхоланцева В.О. Принцип поділу технологічного обладнання для обрушення олійної сировини // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 220.

Рабчук О.А., Верхоланцева В.О. Вимоги до холодильних агентів // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 213.

Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. Застосування швидкоскоростного заморожування ягід. Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції» (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2019. С. 81-82.

Педаш Д.В., Верхоланцева В.О. Сучасний аналіз зберігання овочів і фруктів у сховищі // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 13.

Кюрчев С.В., Колодій О.С., Верхоланцева В.О. Дослідження сепарації в зустрічному повітряному потоці // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.].—Ніжин, 2019—С. -413-418.

Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Паламарчук І.П., Кюрчева Л.М. Рух кормової суміші в бункері мобільного комбінованого кормоприготувального агрегату // Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 2019 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України: Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – С. 48

Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М. Оцінка зернових культур після зберігання у зерносховищі із застосуванням зворушення // Національний університет біоресурсів і природокористування України Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.. Київ. 2019. Вип. 10. № 4 С. 57-62.

Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М. Попереднє охолодження з подальшим заморожуванням ягід - необхідна складова у процесі зберігання // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку", присвячена 90-й річниці з дня заснування механіко-технологічного факультету НУБіП України (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2019. – С. 59-61.

Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М., Самойчук К. О. Використання технології заморожування ягід // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 115-123.

Кюрчев С. В., Паламарчук І. П., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М. Використання процеса охолодження у зерносховищі в період зберігання зернової продукції// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 124-131.

Кюрчев С. В., Верхоланцева В.О. Відцентрово-роторний подрібнювач для приготування корму тваринам / Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. С. 107.

Верхоланцева В.О., Дмитревський Д.В. Актуальність зберігання ягід із застосуванням охолодження у фермерських господарствах // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 195-196.

Мілаєв О.І., Мілаєва І.І., Верхоланцева В.О. Професія викладача закладів вищої освіти // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 483 -486

Ялпачик В.Ф., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Аналіз впровадження акмеологічних технологій при підготовці фахівців спеціальності «Галузеве машинобудування» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 539 -543

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Ковальов О.О. Використання активних та інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 578-582

Рабчук О.А., Верхоланцева В.О. Значення заморожування продуктів харчування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». м. Кропивницький, 9-11 квітня 2020 р. Кропивницький, 2020. С. 69 – 70.

Костандов Т.А., Верхоланцева В.О. Перспективи розвитку поновлюваних джерел енергії. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 75-76.

Савісько А.Ю., Верхоланцева Обґрунтування конструції вентильованого бункеру ВР-40. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 23-24.

Білошицкий І.Ю., Верхоланцева В.О. Методи подовження термінів зберігання м’ясопродуктів. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 29-30.

Гончаров В.М., Верхоланцева Інтелектуальні склади. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 77-78.

Нечепелюк М.С., Верхоланцева В.О. Багатофункціональний біоенерготехнологічий комплекс – вищий рівень інтелектуалізації процесів перетворення речовин і енергії. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 123-124.

Кубенко М.П., Верхоланцева В.О. Вибір типу та розмірів сховищ для зберігання зерна. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 139-140

Водяницький І.О., Верхоланцева В.О. Види охолодження сільськогосподарської продукції. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 159-160.

Кюрчев С.В., Паляничка Н.О.,Верхоланцева В.О. Флюідизація – перспективний метод зберігання плодів і ягід /Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c.79 – 81

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Ковальов Визначення якості гомогенізації молока в імпульсному гомогенізаторі / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 99 - 102

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Циб В.Г. Спосіб сушіння плодовочевої сировини / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 102 – 104

Малкіна В.М., Кюрчев С.В., Верхоланцева Визначення основних залежностей тепло- та вологообміну при зберіганні сировини у зерносховищі . / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 156-160

С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева. Оцінка зернових культур після зберігання у зерносховищі із застосуванням зворушення. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 2, 57-62.

С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева. Перспективний підхід у зберіганні зернових культур. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 1, 195-201.

Педаш Д.В., Верхоланцева В.О. Вдосконалення конструкції головки гомогенізатора. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. с. 13.

В.О.Верхоланцева Флюїдизація – перспективний спосіб зберігання плодово-ягідної продукції. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р. / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. – 7-10 с.

І.П. Паламарчук, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева. Ворушіння зернової маси із застосуванням імпульсного барботування в зерносховищі. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 224-225 с.

Верхоланцева В. О. Розробка відцентрово-роторного подрібнювача для подрібнення пшениці на комбікорма // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 35–40.

Паламарчук І. П., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М., Стручаєв М. І. Обґрунтування кінематичних параметрів міжопераційного віброхвильового транспортування сої за її інфрачервоного сушіння // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 86–93.

Стручаєв М. І., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Верхоланцева В. О. Каскадний морозильний пристрій // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 94–102.

I. Palamarchuk, S. Kiurchev, L. Kiurcheva, V. Verkholantseva Analysis of main charac-teristics of infrared drying in the moving layer of grain produce // International Research and Practice Conference «Modern development pathes of agricultural production: trends and innovations». 23-24 October 2018.

Igor PALAMARCHUK, Sergey KIURCHEV, Valentуna VERKHOLANTSEVA, Nadiia PALIANYCHKA, Olenа HRYHORENKO OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS FOR THE PROCESS OF GRAIN COOLING // V Międzynarodowa Konferencja ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII techniki, technologie, innowacje 20-22 czerwca 2018r.– Krynica-Zdrój. S. 91.

I. Palamarchuk, S. Kiurchev, V. Verkholantseva, N. Palianychka, O. Hryhorenko Optimization of the Parameters for the Process of Grain Cooling // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy – 2018. Chapter No.: 94. – P. 981-988. Web of Science

Кюрчев С.В. Математичне моделювання віброаспіраційного сепарування насіннєвого матеріалу /С.Кюрчев, І.Паламарчук, В.Верхоланцева, О.Колодій// Вісник ЛНАУ, № 22, 2018.-с.171-176

Кюрчев С.В. Обґрунтування параметрів процесу інфрачервоного сушіння зернової продукції з віброхвильовим конвеєром/ С.В.Кюрчев, І.П.Паламарчук, В.О.Верхоланцева// Наукові праці. м. Одеса, 2018.- Вип. 82, Т.1. – С. 122 – 127

Паламарчук И.П., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.А. Сепаратор для разделения на фракции подсолнечника в небольших хозяйствах // Тезисы 4-й Международной научно-практической конференция "Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции" Белорусский государственный аграрный технический університет (21-22 марта 2019 г.) редкол. В. Я. Груданов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019. С. 96-97.

Паламарчук І.П., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О. Дослідження коливальних рухів у терморадіаційній сушарці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 233-234.

Четвертак В.С., Верхоланцева В.О. Способи заморожування продуктів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.309.

Тетервак І.Р., Верхоланцева В.О.Перспективний метод збереження продукту // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.304.

Мехтієва С.М., Верхоланцева В.О. Соняшниковий шрот у годівлі бройлерів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.286.

Колеснік О.П., Верхоланцева В.О. Значення зберігання для сільськогосподарської продукції // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.281.

Мехтієва С.Є., Верхоланцева В.О.Швидка заморозка плодів та овочів у морозильній камері // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (присвячуєть-ся 80-річчю Запорізької області) За підсумками наукових досліджень 2018 року 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 56.. – С. 56.

Тетервак І.Р., Якубовська В.В., Верхоланцева В.О. Обґрунтування конструкції спіральної морозильної камери шокової заморозки для швидкого охолодження продуктів харчування // Збірник наукових праць магістрантів та студентів.Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 5–6.

Шушляпина П.С., Верхоланцева В.О. Апарати для бланшування харчових продуктів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 23–24.

Кушнір О.С., Мехтієва С.М., Верхоланцева В.О. Аналіз способів сушіння зернових культур // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 41–42.

Душина М.А., Мехтієва С.М., Верхоланцева В.О. Обгрунтування конструкції для зняття лушпіння з насіння соняшника // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 60–61.

Щербаков М.А., Верхоланцева В.О. Зберігання зернових масс в охолодженному стані // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 72–73.

Міліч В.М., Верхоланцева В.О. Використання коптильних камер у підприємствах харчової промисловості // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 80–81.

Deynichenko G. Parameter optimization of milk pulsation homogenizer / G. Deynichenko, K. Samoichuk, T. Yudina, L. Levchenko, N. Palianychka, V. Verkholantseva, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi // Journal of Hygienic Engineering and Design – 2018. Vol. 24. – p. 63-67.

Паламарчук І.П., Кюрчев С.В., Кюрчева Л.М., Верхоланцева В.О. Процес інфрачервоного сушіння для зернової продукції / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі:проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 342-344.

Кюрчев С.В., Паламарчук І. П., Верхоланцева В. О. Обґрунтування параметрів процесу інфрачервоного сушіння зернової продукції з вібро-хвильовим конвеєром / Матеріали ХVІІ міжнародне науко-во-практичної конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв», 3-8 вересня 2018 р., м.Одеса.

І.П. Паламарчук. Обгрунтування конструкції та принципу роботи віброаспіраційного сеператора / І.П. Паламарчук., С.В. Кюрчев., Л.М. Кюрчева., В.О. Верхоланцева // Праці ТДАТУ. // – Вип. 18., том 2. – Мелітополь. – 2018.

І.П.Паламарчук. Розробка основних принципів створення теплоенергетичної системи зберігання сільскогосподарської продукції. / І.П.Паламарчук, С.В. Кюрчев, Л.М. Кюрчева, В.О.Верхоланцева. // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції: Програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2018 р. – с. 27-29

І.П.Паламарчук. Дослідження динаміки руху насінини при виході з живильного конуса віброаспіраційного сепаратора / І.П.Паламарчук., С.В.Кюрчев., Л.М.Кюрчева., В.О.Верхоланцева // Науковий вісник ТДАТУ. // – Вип. 8., том 2. – Мелітополь. – 2018., с. 2-20.

Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2018.–Vol. 2/11(92).– P. 39–47.

Tokar A. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018, №4/11 (94). – P. 55-60. SCOPUS

Tokar A. Development of reciptures of canned smothies made from zucchini and fruits // A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // EUREKA: Life Sciences, – 2018, Vol. 4, – P. 56–62.

Кюрчев С.В. Визначення важливого фактора якості пшениці у процесі зберігання із застосуванням охолодження / С.В. Кюрчев, Л.М. Кюрчева, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. – С. 20 – 28.

Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts. EUREKA: Life Sciences, (2), 41-46

Паламарчук І.П. Визначення оптимальної геометричної форми отворів поршня-ударника імпульсного гомогенізатора молока / І.П. Паламарчук, Т.М. Вітенько, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, О.О. Вершков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2018. Вип. 18, Т.1. – С. 147 – 153.

Priss O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S., Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A., Zolovska O., Bandurenko H. Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage. Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2017.–Vol. 6/11(90).– P. 27–34. 

Леженкін О. М. Визначення шляху змішування та дотичних напружень в струминному гомогенізаторі молока/ О.М. Леженкін, К.О Самойчук., О.О. Ковальов, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – С. 129–142.

Priss O., Danchenko O., Evlash V., Zhukova V., V. Verkholantseva, D. Stepanenko The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers. Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 28–34. 

Osokina К. Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread / К. Osokina, О. Kostetska, V. Gerasymchuk, L. Voziian, O. Telezhenko, L. Priss, V. Zhukova , V. Verkholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2017, №4/11 (88). – P. 16-22.

Priss. O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S.,Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A. Investigation of the respiration rate during storage of fruit vegetables under the influence of abiotic factors. EUREKA: Life Sciences. – 2017.– Vol. 6– P. 10-15. 

Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziyan V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verkholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread. EUREKA: Life Sciences. – 2017. –Vol.4. – P. 26–34.

Priss O., Burdina I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Stepanenko D. Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions. Technology audit and production re-serves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 42–45

Kovalyov A. Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply / A. Kovalyov, K. Samoichuk, N. Palyanichka, V. Verkholantseva, V. Yanakov // Technology audit and production reserves, – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2017, №2/3 (34). – P. 33–38.

Samoichuk K. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks / K. Samoichuk, O. Poludnenko, N. Palyanichka, V. Verkholantseva , S. Petrychenko // Technology audit and production reserves — Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2017, № 2/3(34), – Р.41-46.

Кюрчев С.В. Разработка рекомендации по хранению пшеницы в зернохранилище / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.3. – С. 166 – 173.

Ялпачик В.Ф.Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. – С. 62 – 67.

Ялпачик В.Ф. Дослідження впливу коефіцієнта теплопровідності на вологість зернового матеріалу / В.Ф.Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім..Петра Василенка, , 2016. – Вип. 179. – С. 26–31

Ялпачик В.Ф. Изменения клейковины пшеницы в процессе хранения в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О.Верхоланцева // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – Дніпропетровськ. – 2016. №1(39). – С. 10 – 13.

Верхоланцева В.О. Обґрунтування режимних параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання /Автореферат на здобуття к.т.н. за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2016.

Ялпачик В.Ф. Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних та біохімічних процесів при зберіганні зернової маси / В.Ф.Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, Т.1. – С. 3– 8.

Тележенко Л.М. Вплив абіотичних факторів на формування біологічно активних речовин зелені петрушки /Л.М. Тележенко, А.С. Кулик, В.Ф. Жукова, С.В. Кюрчев , В.О. Верхоланцева // Технологический аудит и резервы производства, - №4/4(30),2016.- С.61-65.

Samoichuk K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016, Vol. 6. – P. 3–10.

Samoichuk K. Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016, №6/11 (84). – P. 16-21.

Верхоланцева В.А. Особенности элеваторной промышленности/ В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, Т.2. – С. 217 – 223.

Кюрчев С.В. Особенности хранения зерновых запасов / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, Т.3. – С. 189 – 194.

Кюрчев С.В Конструктивные особенности установки для сушки и охлаждения зерна активным вентилированием / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева //Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип.5, Т.1. – С. 108 – 113.

Кюрчев С.В. Визначення параметрів оптимізації процесу охолодження зерна / С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2015. – Вип. 163. – С. 228 – 239.

Kiurchev S Linear and nonlinear relationship of wheat storage characteristics / S. Kiurchev, V. Vercholantseva // Canadian Scientific Journal, ISSUE 1. 2015:VOLUME 2, 10 – 15рр.

Ялпачик Ф.Ю. Методика експериментальних досліджень у процесі охолодження пшениці / Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету – Вінниця: ВНАУ, 2015. –Випуск 1(89), Том 2. – С. 159 – 163.

Ялпачик В.Ф. Планування експериментальних досліджень процеса охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ,2015. – Вип. 15, Т.1. – С. 3 – 8.. 14.

Ялпачик В.Ф. Дослідження процесу теплообміну при охолодженні шару зерна пшениці/ В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, М.І. Стручаєв,В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2015. – Вип. 166. – С. 50 – 56.

Кюрчев С.В. Исследование рабочего процесса при вентилировании зерна в зернохранилище/С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Ежемесячный научный журнал Международного научного института «EDUCATION». – Новосибирск: Международный научный институт«EDUCATION», 2015. – №9(16). – С. 75 – 76.

Ялпачик В.Ф. Исследование влияния условий хранения на изменения клейковины пшеницы / В.Ф. Ялпачик, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.3. – С. 128 – 131.

Ялпачик В.Ф. Економічна оцінка ефективності використання способу охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, О.В. Кравець, В.О. Верхоланцева // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – Вип. 45. – Том 2. – С. 199-202.

Ялпачик В.Ф. Изменение влажности пшеницы при хранении в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Научно - практический журнал Хранение и переработка зерна №7 (184) июль 2014. – С. 43 – 45.

Верхоланцева В.А. Обоснование параметров зернохранилища / В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 12, Т.3. – С. 185 – 189.

Ялпачик В.Ф. Обґрунтування режимів та способів зберігання зерна / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. –С. 98 – 104.

Верхоланцева В.О. Визначення ефективності застосування методу охолодження зерна / В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ. - 2011. – Вип. 11., т.1. - С. 326--331.

Верхоланцева В.О. Значення подрібнення у приготуванні корму для тварин. / Ф.Ю. Ялпачик , Н.О. Фучаджи, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.10, Т.3. – 2010. – С. 43 – 47.

Степаненко Д.С. Обґрунтування оптимального режиму електроіонізації повітря, застосовуваного для зберігання плодів черешні світло сорту Дачниця./ Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.9, Т.5. – 2009. – С.144-153.

Степаненко Д.С. Обґрунтування оптимального режиму електроіонізації повітря, застосування для зберігання плодів черешні./ Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.8, Т.9. – 2008. – С.137 - 145.

Степаненко Д.С. Визначення економічної ефективності застосування електронно-іонної технології у харчовій промисловості / Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.8, Т.9. – 2008. – С.129-137.

Степаненко Д.С. Порівняльний аналіз зміни товарної якості плодів черешні світлого та темнозабарвленого сортів при застосуванні для зберігання електроіонізованого повітряного середовища / Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.7, Т.5. – 2007. – С.110-115.

ПАТЕНТИ

Пат. 141441, Україна, МПК F25D 17/06. Вібраційний швидко морозильний пристрій. / Стручаєв М.І., Кюрчев В.М., Верхоланцева В.О., Кюрчева Л.М., Паляничка Н.О., Мілаєва І.І. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201909618, заявл. 03.09.2019, опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7.

Пат. 135240, Україна, МПК F25D 17/06. Семіфлюїдизаційний пристрій для швидкого заморожування харчових продуктів/ Стручаєв М.І., Паламарчук І.П., Загорко Н.П., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Бовкун О.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. № u201900150: заявл. 04.01.2019 опубл. 25.06.2019. Бюл. № 12/2019.

Пат. 135242, Україна, МПК F25D 17/06. Потоковий семіфлюїдизаційний морозильний пристрій / Стручаєв М.І., Ломейко О.П., Загорко Н.П., Олексієнко В.О., Верхоланцева В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. № u201900154: заявл. 04.01.2019: опубл. 25.06.2019 Бюл. № 12/2019.

Пат. 137543, Україна, МПК B05B 1/02, B01F 5/00 Кавітаційне сопло / Петриченко С.В., Гвоздєв О.В., Олексієнко В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. № u201903939: заявл. 15.04.2019: опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20/2019.

Пат. на корисну модель 137137. Україна, МПК F25D 17/06 (2006.01). Каскадний морозильний пристрій / М.І. Стручаєв, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201902076, заяв. 01.03.2019, опубл. 10.10.2019, Бюл.19/2019.

Пат. на корисну модель 134348, Україна, МПК:B07B 1/28 (2006.01) Віброаспіраційний сепаратор / С.В. Кюрчев, О.С. Колодій, В.О.Верхоланцева, Л.М.Кюрчева. ТДАТУ. – № u201812566, заяв. 17.12.2018, опубл. 10.05.2019, бюл. № 9/2019.

Пат. на корисну модель 131546. Україна, МПК: F25D 13/06 (2006.01). Флюїдизаційний пристрій / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.А. Малахов, ТДАТУ. – № u201806110, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл.№2/2019.

Пат. на корисну модель №126181 Україна, A23L 2/12(2006.01). Спосіб отримання яблучного соку / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Тарасенко В.Г. Верхоланцева В.О., Угольніков В.В., Світличний О.О., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 27.12.17, опубл. 11.06.18 Бюл. № 11/2018.

Пат. на корисну модель 130454, Україна, МПК: B01F 7/26 (2006.01), Мішалка для рідких компонентів / В.М.Кюрчев, К.О.Самойчук, В.О. Верхоланцева, С.В.Десятов. ТДАТУ. – № u201806107, заяв. 01.06.2018, опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23/2018

Патент на корисну модель № 129352 Україна МПК G01K 7/02 (2006.01), G01N 33/02 (2006.01)Пристрій для визначення кріоскопічної температури харчових продуктів / Стручаєв М.І., Тарасенко В.Г., Верхоланцева В.О., Постол Ю.О., Шац В.М.: Заявл. 08.05.2018, Опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.

Пат. на корисну модель №126223 Україна, A23L 2/12(2006.01). Спосіб отримання замороженого фасованого соку «Мелітопольський морквяно-гарбузовий з грушею та цукатами» / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Тарасенко В.Г. Верхоланцева В.О., Угольніков В.В., Світличний О.О., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 02.01.2018, опубл. 11.06.18 Бюл. № 11/2018.

Пат. на корисну модель №129217 Україна, A01F 25/08(2006.01). Геліоабсорбційний пристрій для охолодження й сушіння сільськогосподарських продуктів / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Кюрчева Л.М., Тарасенко В.Г., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл.17.04.2018, опубл. 25.10.18 Бюл. № 20/2018.

Пат. на корисну модель № 129465 Україна, A47J 31/50 (2006.01). Охолоджувач напоїв / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко,Тарасенко В.Г., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Третяк К.О., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 01.06.2018, опубл. 25.10.2018 Бюл. № 20/2018.

Патент на корисну модель 72101 U Україна, МПК (2006.01) А01F 25/08. Спосіб вентилювання сільськогосподарської продукції в сховищах / В.О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв (Україна). - №72101 заявл. 03.01.2012 опубл. 10.08.2012, Бюл.№15.

Патент на корисну модель 72178 U Україна, МПК (2006.01) А01F 25/08. Пристрій для охолодження й сушіння сільськогосподарських продуктів активним вентилюванням  / В.О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв (Україна). - №72178 заявл. 27.01.2012 опубл. 10.08.2012, Бюл.№15. 

Патент на корисну модель 72541 U Україна, МПК (2006.01) А01F 25/08. Сховище для зберігання сільськогосподарської продукції  / В.О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв (Україна). - №72541 заявл. 03.01.2012 опубл. 27.08.2012, Бюл.№15. 

Патент на корисну модель 122065 U Україна, МПК (51) G01N33/02(2006.01) . Вимірювальний осередок для пристрою визначення коефіцієнта теплопровідності сільгосппродукції  / М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева, В.Г. Тарасенко, Ю.О. Постол (Україна). - №122065 заявл. 27.06.2017 опубл. 26.12.2017, Бюл.№24. 

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції рослинництва: посібник-практикум. / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. Ф. Ялпачик, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, О. П. Ломейко. ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2020. – 312 с.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посібник-практикум / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, С. В. Петриченко, О. О. Ковальов: ТДАТУ. –К. ПрофКнига, 2020. – 252 с.

Технологічне обладнання галузі: конспект лекцій / К. О. Самойчук, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева: ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Forward press», 2020. – Ч. 1. – 255 с.

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / Самойчук К. О., Бойко В. С., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Тарасенко В. Г., Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О., Ковальов О. О., Задосна Н. О. / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 428с.

Mykhailov Ye., Golebiewski J., Kiurchev S., Hutsol Т., Kolodii O., Nurek T., Glowacki Sz., Zadosna N., Verkholantseva V., Palianychka N., Kucher О. Economic and technical efficiency of sunflower seed processing. Monograph. – Warszawa: 2020. – 158 с.

Є.В. Михайлов, С.В. Кюрчев, О.С. Колодій, Н.О. Задосна, В.О. Верхоланцева, Л.М. Чернишова, Н.О. Паляничка Технічні засоби післязбиральної обробки насіння соняшнику/.- Мелітополь, видавничо - поліграфічний центр ТОВ “Форвардпресс„.-2019р. - 203 с.

К.О. Самойчук, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, Н.П. Загорко, Л.М. Кюрчева, Н.А. Гапріндашвілі. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 185 с.

К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Циб. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 170 с.

Olha Prokopova, Oksana Liaska, Valentyna Verkholantseva Peculiarities of the competitive specialists training in agricultural higher education institutions: social and humanitarian dimensions. – Scientific achievements in enviromental and life science, Polish Ukrainian cooperation. Scientific monograph. Монографія Scientific monograph. Vol. II. Монографія ISBN: 978-83-65180-20-9, Kraków, 2018, p.141 (англійський) (105-114).

Ялпачик В.Ф. Лабораторний практикум з дисципліни «Процеси і апарати»: Навчальний посібник. / В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, В.Г.Циб – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 275 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.

Дейниченко Г.В. Протитечійно-струминна гомогенізація молока. Монографія / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 188 с.

Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: Монографія / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко, Л.М. Кюрчева, С.Ф. Буденко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.

Ялпачик В.Ф. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 293 с.

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О. Методи теоретичних і експериментальних досліджень, 2021 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О. Психологія і технологія наукової творчості та апробація результатів наукових досліджень, 2021 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О., Лівик Н.В. Використання енергії Сонця в сучасному енергозабезпеченні України, 2020 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О., Лівик Н.В. Використання енергії вітру та біопалива в машинобудівній галузі промисловості, 2020 р.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність - заступник декана з навчальної роботи факультету МТ

Педагогічна діяльність - доцент кафедри обладання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв” №0107U008964

Організаційна робота - Робота в якості секретаря журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»
Участь у Дніпропетровському регіональному центрі оцінуванні якості освіти
Участь у підготовці та проведенні студентських наукових конкурсів та олімпіад
Член громадської організації «Інтеркультурне гастрономічне коло».

Наукове консультування Товариства з обмеженою відповідальністю «Спаська макаронна фабрика». Договір від 22.05.2018 року.

Договір про співпрацю з ТОВ Спаська макаронна фабрика

У листопаді 2017р. отримала сертифікат В2.

Гарант освітньо-професійної програми «Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв» в галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти