6 грудня 2022 року відбулась чергова зустріч із здобувачами вищої освіти другого (магістерського рівня вищої освіти) спеціальності «Галузеве машинобудування».

В онлайн-зустрічі приймали участь студенти 11МБГМ та 21МБГМ груп. Основні питання, що були обговорені, це:
– результати опитувань щодо якості освітньої програми, освітнього процесу;
– результати опитувань щодо академічної доброчесності при навчанні за ОП «Галузеве машинобудування».
Питання академічної доброчесності є одним з визначальних критеріїв щодо відповідності освітнього процесу в університеті вимогам забезпечення якості освіти, тому цьому питанню в ТДАТУ приділяється належна увага. Були обговорені результати опитувань та їх порівняння з минулими роками. Ще раз наголошено на важливості зворотнього зв’язку від студентів до викладачів, гаранта та керівництва ЗВО щодо доброчесності здобувачів освіти нашої спеціальності.
Для підвищення якості освітнього процесу за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування при модернізації або вдосконаленні освітньо-професійної програми, важливим елементом є залучення здобувачів. З цією метою було проведено чергове опитування, результати якого обговорені на зустрічі. Зауваження та пропозиції здобувачів були враховані при вдосконалення ОПП «Галузеве машинобудування» освітнього рівня «Магістр».

                                                                                                                                                                        Кирило САМОЙЧУК

д.т.н., професор кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика