Виробнича практика з напряму підготовки 122 “Комп‟ютерні науки” є складовою частиною навчально-виховного процесу, основним етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів і має на меті формування у них практичних навичок і умінь щодо праці в умовах широкого застосування інформаційних технологій, обчислювальної техніки та методів системного аналізу в усіх галузях проектування.

Під час проходження виробничої практики студенти набувають досвіду практичної, науково-дослідницької, суспільно-політичної, організаційної та аналітичної роботи у науково-дослідних установах, промислових підприємствах та проектних установах тощо і збирають матеріали для виконання курсової роботи на тему «Проект системи автоматизованого проектування» та звіту по практиці.

Основними завданнями виробничої практики є:

  • закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці;
  • вивчення організаційної структури та функціонування організації, правових засад та сфери діяльності;
  • практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад зі спеціальності “Інформаційні технології проектування”;
  • підбір нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;
  • прогнозування основних показників та перспектив розвитку бази практики;
  • практичне застосування теоретичних знань у напрямках діяльності:
  • математичні моделі об’єктів проектування,
  • алгоритмічне та програмне забезпечення автоматизованих систем проектування;
  • алгоритми управління технологічними процесами та об’єктами проектування.

Робоча програма виробничої практики студентів напряму підготовки 122 «Комп’ютерні науки» факультету інженерії та комп’ютерних технологій та 2С курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за ОР «Бакалавр»

Бази проходження практик по кафедрі «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша»

Наказ ТДАТУ «Про організацію проведення практичної підготовки студентів денної форми навчання» № 454 – ПР від 12.04.2018 р. кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша» факультету ІКТ