У Таврійському державному агротехнологічному університеті протягом з 4 квітня по 26 травня 2017 року відбувалася науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів за підсумками досліджень 2016 року.

Відкрив конференцію ректор ТДАТУ, д.т.н., професор, чл.-кореспондент НААН України Кюрчев В.М. Від імені ректорату він привітав учасників конференції і в своїй доповіді окреслив завдання науковців університету в сучасних соціально-економічних умовах.

На пленарних засіданнях були заслухані доповідь д.т.н., проф., чл.-кор. НААН України Надикта В.Т. «Перспективи системи повітряного моніторингу сільськогосподарських угідь», доповідь за результатами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук к.т.н., доц. Кувачова В.П. «Перспективи застосування колійної та мостової систем землеробства») та доповіді директорів 4 науково-дослідних інститутів ТДАТУ (д.т.н., проф. Надикта В.Т., д.с.-г.н., проф.. Калитки В.В., к.е.н., доц. Пруса Ю.О. та д.т.н., доц. Караєва О.Г.), присвячені підсумкам виконання програм наукових досліджень за 2016 р.

Всього у роботі конференції взяли участь 383 науковця. Крім співробітників ТДАТУ, доповіді зробили фахівці Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор ТОВ «Полив-Сервіс» Філіпов Д.О., заступник директора з економіки та фінансів КП «Водоканал «Мелітопольської міської ради Запорізької області» Станков Є.Ю., здобувач, викладач спецдисциплін ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» Залеський А.В., викладач вищої категорії ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» Тодоріко О.М., викладачі Бердянського державного педагогічного університету, Національного технічного університету «ХПІ», Сумського національного аграрного університету, Вінницького інституту Університету «Україна», Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Кіровоградської льотної академії, Національного авіаційного університету та ін.

Робота конференції була організована за 4 тематичними науковими напрямками:

 1. Проблеми механізації та електрифікації сільськогосподарських процесів (НДІ механізації землеробства півдня України)
 2. Механізовані технології і системи безпеки вирощування продукції садівництва та розсадництва плодових культур (НДІ механізації зрошуваного садівництва)
 3. Інноваційні агротехнології (НДІ агротехнологій та екології)
 4. Проблеми соціально-економічного розвитку регіону (НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва півдня України)

На засіданнях за науковими напрямками було винесено 31 доповідь на актуальну тематику по науковим роботам, що вже завершені чи завершуються. Також на засіданнях 26 секцій було заслухано 352 доповіді.

У своїх дослідженнях головну увагу науковці ТДАТУ приділяють прикладним розробкам, результати яких можуть бути використані агровиробниками регіону. Зокрема, на засіданнях конференції обґрунтовувались антистресові прийоми в інтенсивних ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур; пропонувались нові та  вдосконалені технології охолодження та консервування рослинних продуктів; запропоновано методику розроблення типажу тракторів для України та методику і метрологічне забезпечення експериментальних досліджень процесів переробки рицини; визначені напрями підвищення ефективності гомогенізації молока; запропоновані шляхи підвищення ефективності технологічних процесів в розсадництві і садівництві плодових культур; запропоновано удосконалення адміністративно-територіальної реформи як основа побудови фінансової децентралізації, методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону тощо.

На заключному пленарному засіданні були прийняті рекомендації науково-практичної конференції:

 1. В напрямку реалізації Технічної політики в рослинницькій галузі Запорізької області до 2020 р. науковцям НДІ зосередити увагу на розробленні і впровадженні тих технічних і технологічних рішень, які знайдуть попит у сільгоспвиробників регіону. В першу чергу до таких слід віднести:
 • вологозберігаючі технології обробітку ґрунту;
 • технології застосування біологічних засобів захисту сільськогосподарських рослин;
 • технології підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища;
 • зменшення витрат ресурсів при зберіганні сільськогосподарської продукції без погіршення її якості;
 • визначення напрямів диверсифікації інфраструктур аграрного виробництва
 1. З метою підвищення якості науково-дослідних робіт схвалити і продовжити практику проведення науково-технічних конференцій за тематичним спрямуванням, на які залучати науковців споріднених кафедр університету, інших вишів і науково-дослідних установ, а також виробничників регіону.
 2. Для широкого ознайомлення сільгоспвиробників південного регіону України з науковими досягненнями ТДАТУ у третьому кварталі 2017 р. виготовити проспект інноваційних наукових розробок, електронний варіант якого розмістити на сайті університету під рубрикою «Науковці ТДАТУ – виробничникам регіону».
 3. Для покращення маркетингу закінчених наукових розробок активізувати роботу з публікації їх результатів в тих засобах наукової інформації (у тому числі і не фахових), які мають широке розповсюдження на території країни  та за її межами.
 4. У напрямку посилення маркетингу наукової діяльності ТДАТУ систематично представляти в мережі Internet (сайт університету, Youtube тощо) та інших засобах масової інформації результати та ефективність виконаних державних і госпдоговірних науково-дослідних робіт, а також практику роботи студентського КБ та інших ефективно діючих наукових студентських гуртків університету.
 5. Продовжити роботу по створенню в університеті англомовного наукового видання з подальшим реєструванням його у наукометричній базі даних Web of Science.
 6. З метою підвищення якості підготовки запитів на фінансування науково-дослідних робіт МОН України та закордонними грантодавцями щорічно проводити методичні семінари для авторів наукових проектів університету.

Начальник НДЧ Прус Ю.О.

Фото Ганни Бовкун