Homo faber

Людина — творець

 

naas

ЧЛЕНИ- КОРЕСПОНДЕНТИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ФОТО КЮРЧЕВ В.Н.

КЮРЧЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

радник ректора, доктор технічних наук, професор, член- кореспондент Національної академії аграрних наук України, Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Очолює наукову школу з проблем машиновикористання в землеробстві. Має понад 150 наукових публікацій в наукових фахових  виданнях України, Болгарії, Білорусі, Польщі, США, з них 12 підручників та навчальних посібників, 17 патентів на винаходи. Під його керівництвом захищено 4кандидатські дисертації.

 

Надикто В.Т.

НАДИКТО ВОЛОДИМИР ТРОХИМОВИЧ

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Науковий інтерес – розробка модульних енергетичних засобів перемінного тягового класу; розробка основ агрегатування орно-просапних тракторів; колійна система землеробства. Він очолює НДІ механізації землеробства півдня України та наукову школу з проблем машиновикористання в землеробстві. Автор 240 наукових праць, з яких 4 монографії, наукові статті, 30 патентів на винаходи. Роботи Надикта В.Т. друкуються в вітчизняних і в закордонних наукових та фахових виданнях.

 

logo512

ДОКТОРИ ТА ПРОФЕСОРИ ТДАТУ

 

Волох А.

ВОЛОХ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

професор кафедри геоекології і землеустрою, доктор біологічних наук, Заслужений діяч науки і техніки.

Наукові інтереси ученого – дослідження екології мисливських і рідкісних ссавців, проблеми їх збереження та управління ресурсами диких тварин. Волох А. М. – член спеціалізованої Вченої ради Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, член Німецького товариства дослідників мисливства та диких тварин, член наглядової ради Азово-Сиваського, Приазовського та Придністровського національних природних парків, один із авторів Червоної книги України (1998, 2009),  автор трьох наукових монографій та 170 статей, опублікованих в Іспанії, Канаді, Німеччині, США, Польщі. Брав участь у 80 наукових проектах екологічного спрямування.

 

Волошина А

ВОЛОШИНА АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА

професор кафедри мехатронних систем та транспортних технологій, доктор технічних наук.

Наукові інтереси – проектування планетарних гідромашин для силового гідроприводу мобільної сільськогосподарської техніки. Автор понад 100 наукових публікацій,  монографії, двох патентів.

 

gavrilenko

ГАВРИЛЕНКО ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

професор кафедри технічної механіки та комп’ютерного проектування ім. проф. В.М. Найдиша, доктор технічних наук

Галузь наукових інтересів: дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ та процесів; варіативне дискретне геометричне моделювання кривих ліній та поверхонь із заданою динамікою зміни диференціально-геометричних характеристик. Є автором та співавтором понад 150 публікацій, у тому числі монографій, навчальних посібників, патентів на винаходи, статей, у т.ч. проіндексованих в наукометричній базі Scopus.

Данченко О.

ДАНЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи, доктор сільськогосподарських наук.

Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких навчальний посібник «Екологія та охорона навколишнього середовища». Займається  проблемою пошуку екологічно безпечних природних антиоксидантів на базі місцевої сировини та визначення оптимальних режимів їхнього застосування. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

 

Даценко Л.Н

ДАЦЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

доктор геологічних наук, професор

Упродовж багатьох років займалась вивченням молюсків з метою реконструкції палеонтологічних умов кайнозою південного заходу Східно-Європейської платформ, відкрила для науки двадцять нових видів і підвидів прісноводних молюсків, один новий підрід. Опублікувала понад 60 робіт у фахових виданнях України та за кордоном.

 

Діордієв В.Т.

ДІОРДІЄВ ВОЛОДИМИР ТРИФОНОВИЧ

професор кафедри електроенергетики і автоматизації, доктор технічних наук 

Очолює наукову школу з автоматизації технологічних процесів в АПК. Має більше 120 наукових публікацій, з них 1 навчальний посібник, 10 патентів на винаходи. Під його керівництвом захищено вісім кандидатських дисертацій.

 

Єременко Денис

ЄРЕМЕНКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

професор кафедри «Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму», доктор економічних наук

Галузь наукових інтересів: інформаційні системи та технології в економіці;  інформаційні системи та технології в туристичній діяльності

Журавель

ЖУРАВЕЛЬ ДМИТРО ПАВЛОВИЧ

професор кафедри технічного сервісу та систем в АПК, доктор технічних наук, академік Міжнародної академії аграрної освіти

Автор понад 120 публікацій, в тому числі 3 підручники для вузів аграрного профілю, має більше 20 патентів України. Наукові інтереси – раціональне використання паливно-мастильних матеріалів та підвищення надійності сільськогосподарської техніки.

Кідалов В.В.

КІДАЛОВ ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

директор НДІ нанотехнологій і наноматеріалів, доктор наук, професор кафедри вищої математики і фізики, Заслужений діяч науки і техніки України

Галузь наукових інтересів: технології отримання квантово-розмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей; проєктування та розробка фізичного обладнання для навчальних закладів. Є автором та співавтором понад 500 публікацій, у тому числі монографій, навчальних посібників, патентів на винаходи, статей, у т.ч. проіндексованих в наукометричній базі Scopus.

.

 

коноваленко А

КОНОВАЛЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА

доцент кафедри маркетингу, доктор економічних наук

Галузь наукових інтересів: вплив маркетингових засобів на поведінку споживача; бренд-менеджмент. Є автором та співавтором понад 100 публікацій, у тому монографій, навчальних посібників та статей, у т.ч. проіндексованих в наукометричній базі Scopus.

.

 

колокольчикова

КОЛОКОЛЬЧИКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму, доктор економічних наук

Галузь наукових інтересів: маркетинг, маркетинг туризму, консалтингова діяльність, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація. Є автором та співавтором понад 100 публікацій, у тому числі монографії, навчальних посібників, статей, у т.ч. проіндексованих у наукометричній базі Scopus.

.

 

Сергій КЮРЧЕВ

КЮРЧЕВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ректор, доктор технічних наук, професор.

Сфера наукових інтересів – промислова гідравліка та пневматика; триботехніка. Учасник більш 10 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та конгресів, присвячених питанням промислової гідравліки та пневматики. Автор та співавтор 150 публікацій. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

 

kuvachov-v-kv

КУВАЧОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

В.о. декана механіко-технологічного факультету, доктор технічних наук, доцент

Галузь наукових інтересів: тракторна енергетика в землеробстві; колійна та мостова системи землеробства. Є автором та співавтором 250 наукових праць, у тому числі монографій, навчальних посібників, патентів на винаходи, статей, у т.ч. проіндексованих в наукометричній базі Scopus.

 

Легеза Д.

ЛЕГЕЗА ДАР’Я ГЕОРГІЇВНА

завідувач кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор.

Наукові інтереси – конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції. Опубліковані  монографії та понад 60 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях.  Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

04-LysenkoOV

ЛИСЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

професор кафедри електроенергетики і автоматизації, доктор технічних наук

Галузь наукових інтересів: забезпечення якості електричної енергії та надійності електропостачання споживачів; використання відновлюваних джерел енергії з метою підвищення якості та надійності електропостачання. Є автором та співавтором близько 100  наукових праць, в тому числі монографії, навчальніїих посібників, патентів на винаходи, статей, у т.ч. проіндексованих у наукометричній базі Scopus.

 

Малкіна В.

МАЛКІНА ВІРА МИХАЙЛІВНА

професор кафедри комп’ютерних наук, доктор технічних наук.

В своїй науковій діяльності досліджує проблеми геометричного моделювання явищ і процесів. Область наукових інтересів – комп‘ютерне моделювання скалярних і векторних полів на базі узагальнено-тривекторного числення.

Морарь М.В.

МОРАРЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

професор кафедри суспільно-гуманітарних наук, доктор політичних наук

Сфера наукових інтересів – проблеми політичного та партійного лідерства у сучасному українському політичному процесі. Автор монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, статей в науково-теоретичних і громадсько-політичних виданнях.

Нехай В.В.

НЕХАЙ ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук 

Галузь наукових інтересів: промисловий маркетинг, маркетинг підприємств сільськогосподарського машинобудування, консолідований маркетинг. Є автором понад 100 наукових праць, в тому числі монографія, навчальні посібники, статті в іноземних наукових виданнях.

 

Олексенко

 

ОЛЕКСЕНКО РОМАН ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права, професор, доктор філософських наук

Коло наукових інтересі охоплює дослідження філософії ринкових відносин та ринкових трансформацій в умовах глобалізованого світу. Є автором понад як 150 публікацій, серед яких: 3 одноосібні монографії та 5 колективних, 5 навчальних посібників, 21 методичні розробки. Має публікації, які проіндексовані в міжнародній наукометричній базі Web of Science.

 

 

 Ортіна Г.В.

ОРТІНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

декан факультету економіки та бізнесу, доктор наук з державного управління, професор

Галузь наукових інтересів: антикризове регулювання, механізми державного управління, стратегічне управління. Є автором понад 140 наукових праць, в тому числі монографія ,підручники, навчальні посібники, статті в іноземних наукових виданнях.

 

Панченко А.

ПАНЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій, доктор технічних наук, професор.

Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженням і проектуванням планетарних гідромашин нового покоління. Очолює наукову школу з проблем використання гідрооб’ємних силових приводів мобільної техніки. З 2004 року – член Міжнародної асоціації промислової гідравліки і пневматики, член редколегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Промислова гідравліка і пневматика».  Опублікував більше 160 статей, має 14 авторських свідоцтв.

 

pryima_serhii

ПРИЙМА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук

Галузь наукових інтересів: математична логіка і теорія алгоритмів, складність алгоритмів комп’ютерні онтології, Semantic Web. Є автором понад 170 наукових праць, в тому числі монографія, навчальні посібники. Має статті, які проіндексовані в наукометричних базах Scopus і Web of Science.

 

Присс

ПРІСС ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА

завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи, доктор технічних наук, професор.

Сфера наукових інтересів – нові технології зберігання плодоовочевої продукції. Має 2 патенти України, 5 патентів на корисну модель, є автором понад ста наукових публікацій.

 

Рогач Ю.П.

РОГАЧ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

завідувач кафедри цивільної безпеки, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Напрям наукової роботи – розробка заходів з охорони праці при виробництві та переробці сільськогосподарської продукції. Має 125 публікацій, з яких 48 – наукові, у тому числі 3 – за кордоном, 69 – навчально – методичні, має 4 деклараційні патенти України та 1 авторське свідоцтво на винахід . Є автором 5 навчальних посібників та 1 підручника.

 

 

 Самойчук К.О.

САМОЙЧУК КИРИЛО ОЛЕГОВИЧ

завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, доктор технічних наук, професор

Галузь наукових інтересів:обладнання переробних і харчових виробництв, гомогенізація та диспергуванні жирових емульсій, струминне змішування рідин, альтернативні джерела енергії. Є автором понад 250  наукових праць, в тому числі монографія, навчальні посібники, патентів на винаходи, статті, які проіндексовані в наукометричні базі Scopus.

 

Сердюк

 

СЕРДЮК МАРИНА ЄГОРІВНА

професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи, доктор технічних наук

До сфери наукових інтересів входить вдосконалення технологій зберігання та консервування плодово-ягідної продукції; застосування антиоксидантів у харчовій промисловості; якість та безпечність харчових продуктів. Є автором понад 70 наукових праць, в тому числі підручник, навчальний посібник, авторські свідоцтва та патентів України. Має статті, які проіндексовані в наукометричних базах Scopus або Web of Science.

Скляр О.Г.

СКЛЯР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

проректор з науково-педагогічної роботи та АГР, професор, кандидат технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

Основний напрямок наукової діяльності – розробка енергозберігаючих та екологічно- чистих технологій і засобів механізації виробництва продукції тваринництва. Автор п’яти навчальних посібників, опубліковано близько 100 наукових статей.

Сокіл Олег Григор

СОКІЛ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

перший проректор, доктор економічних наук, професор

Галузь наукових інтересів : обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку,  облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Автор більше 70 публікацій, в тому числі співавтор п’яти колективних монографій. Має публікації, які проіндексовані в міжнародних наукометричних базах  Scopus та  Web of  Science.

 

Тарасенко1

ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ

професор кафедри сільськогосподарських машин, доктор технічних наук.

Наукові інтереси – розробка та впровадження комплексу машин для посадки , збирання та доробки овочів. Вченим запатентовані пристрої і машини по збиранню та доопрацюванню овочів. Автор монографії, понад 60 наукових і методичних праць, патентів на винаходи,  авторських свідоцтв.

 

tracheva

ТРАЧОВА ДАР’Я МИКОЛАЇВ

професор кафедри облік і оподаткуваннядоктор  економічних наук.

Коло наукових інтересів: амортизаційна політика підприємства, бухгалтерський облік, комп’ютерні інформаційні системи в облікуАвтор біля ста наукових та методичних публікацій. Є співавтором  4 колективних монографій та 4 навчальних посібників. Має публікації, які проіндексовані в міжнародних наукометричних базах  Scopus та  Web of  Science.

 

titova

ТІТОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

професор кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, доктор педагогічних наук

Галузь наукових інтересів: розвиток творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей; інженерна освіта. Є автором та співавтором понад 200  публікацій, у тому числі монографій, навчальних посібників, статей, у т.ч. проіндексованих в наукометричній базі Scopus.

 

Трусова

ТРУСОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

професор кафедри бізнес-консалтінгу та міжнародного туризму, доктор економічних наук

Є автором більш як 115 наукових праць, з них 85 – наукового та 20 навчально-методичного характеру, двох навчальних посібників, чотирьох монографій. Сфера наукових інтересів – теорія та методологія системоорієнтовних сигналів середовища формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств; оцінка джерел формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання.

 

Шарова_Тетяна

ШАРОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

керівник центру незалежного оцінювання, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук, доктор філологічних наук

Галузь наукових інтересів: українська література ХХ століття, сучасна українська літературна мова, історія літератури; вища освіта; інформаційні технології. За роки наукової роботи підготовлено понад 500 публікацій, у тому числі монографії, навчальні посібники, статті, у т.ч. проіндексовані в наукометричних базах Scopus, WOS.

 

Яворська О.

ЯВОРСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук

Наукова школа Яворської Т.І. розв’язує проблеми розвитку малого бізнесу в сільському господарстві. Має більше 70 наукових праць та праць навчально-методичного характеру (в т.ч. автор та співавтор 4 монографій і 5 навчальних посібників). Є членом Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

 

Ялпачик В.Ф.

ЯЛПАЧИК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи, доктор технічних наук.

Сфера наукових інтересів –  наукові основи та інженерні методи зберігання овоче-плодової продукції в замороженому стані. Є співавтором шести підручників та посібників.

 

Яцух Олена Олексіівна


ЯЦУХ ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

професор кафедри фінансів обліку і оподаткування, доктор економічних наук