ТАВРІЙСЬКИЙ ДАТУ – КОЛИСКА АГРАРНОЇ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

 

13-znachek-85-tdatu-236x234Історія Таврійського державного агротехнологічного університету почалася з появи Мелітопольського реального училища в 1874 р. Потім майбутній університет зароджувався через профтехнічну школу, політехнічну профшколу, технікум…

Самостійне функціонування Мелітопольського інституту інженерів-механіків сільського господарства починається у 1932 р.

У 1941 р інститут нагороджується Дипломом І ступеня і заноситься до Книги Пошани Всесоюзної сільськогосподарської виставки.

На час Великої Вітчизняної війни інститут був евакуйований до Ашхабаду (Туркменія) і повернений у Мелітополь тільки в 1944 р. У цьому ж році він був перейменований у Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ).

У наступні роки навчальний заклад розвивається: відкривається нові відділення, факультети, спеціальності, збільшується кількість студентів, а також докторів і кандидатів наук серед викладацького складу.

У 1981 році. МІМСГ за успіхи у підготовці висококваліфікованих фахівців і у зв’язку з 50-річчям відзначають високою державною нагородою – орденом Трудового Червоного Прапора.

У 1994 році МІМСГ стає Таврійської державної агротехнічної академією.

 У 2006 році ТДАТА очолив професор, к.т.н. Володимир Кюрчев.

З того часу в ТДАТУ пройшло багато змін. «Джерело істинного знання у фактах»,- стверджували вчені. Досягнення університету можна поєднати у своєрідний літопис важливих подій і справ ТДАТУ за 2006- 2020 роки.

РОЗБУДОВА І УДОСКОНАЛЕННЯ ТДАТУ

 • 2007 Таврійська державна агротехнічна академія була реорганізована у Таврійський державний агротехнологічний університет – ТДАТУ.
 • 2019 Наказом МОН України від 7 лютого 2019 року за №149 Таврійському державному агротехнологічному університету присвоєно ім’я Дмитра Моторного, Героя України, двічі Героя Соціалістичної Праці, випускника навчального закладу 1959 року.
 • 2019 заснована стипендія імені Дмитра Мо­торного.
 • 2007 Сформовано регіональний університетський центр – РУЦ, до складу якого увійшли 6 коледжів, які стали відокремленими структур­ними підрозділами ТДАТУ:
 • – ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»;
 • – ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»;
 • – ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»;
 • – ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»;
 • – ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»;
 • – ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ».
 • 2008 Державне визнання статусу вищого навчального закладу – це рівень його акредитації. ТДАТУ вперше був акредитований за найвищим ІV рівнем, який підтвердив у 2013 році.
 • 2007-2020 Відкрито та реорганізовано факультети, інститути:
 • – Агротехнологій та екології (АТЕ);
 • – Інженерії та комп’ютерних технологій;
 • – Економіки та бізнесу;
 • – Енергетичний факультет реорганізовано у факультет енергетики і комп’ютерних технологій (2019 р.);
 • – Факультет заочного навчання реорганізовано у Навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти (2009 р.);
 • – Навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти реорганізований у Навчально-науковий інститут загально універ­ситетської підготовки – ННІ ЗУП (2015 р.);
 • – Інститут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД) реорганізовано в Інститут підвищення кваліфікації ТДАТУ – ІПК ТДАТУ (2017р.).
 • 2009 ТДАТУ першим серед аграрних ЗВО України пройшов міжнародну сертифікацію Системи менеджменту якості при наданні освітніх послуг відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
 • 2013 Подовження Сертифікату відповідності системи менеджменту вимогам стандарту DIN EN ISO 9001:2008 та Національного стандарту системи управління якістю освіти ДСТУ ISO 9001:2009.
 • 2015 ТДАТУ отримав Сертифікат на систему управління якістю, український аналог стан­дарту ISO 9001:2008 – ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги».
 • 2015 Розпорядженням Кабінету Міністрів України ТДАТУ, як і всі аграрні ЗВО, був переданий із сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
 • 2012 В ведено присвоєння звання «Почесний професор ТДАТУ», як почесної відзнаки колективного визнання особливих заслуг. Перші дипломи Почесних професорів отримали Сірий І.С., Моторний Д.К., Овчаров В.В., Калитка В.В., Дідур В.А.
 • 2020 ТДАТУ один з перших серед усіх ЗВО України отримав Сертифікат на відповідність системи управління якістю при наданні освітніх послуг і наукових досліджень вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та Національного стандарту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018.
 • Прийнято нові редакції документів:
 • – Статут Таврійського державного агротехно­логічного університету імені Дмитра Моторного (нова редакція 2019 р.);
 • – Настанови якості в ТДАТУ;
 • – Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.;
 • – План розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.;
 • – Програма «Наука в ТДАТУ» на 2016-2020 рр.;
 • – Прийнято Кодекс честі ТДАТУ (2016 р.);
 • – Антикорупційна програма ТДАТУ (2017 р.);
 • – Стратегія розвитку ТДАТУ (2019 – 2029 рр.);
 • – Оновлено понад 80 документів, регламенту­ючих освітній процес.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 2020 Університет веде підготовку здобувачів вищої освіти за 6-9 рівнями Національної рамки кваліфікацій за наступними ступенями вищої освіти:
 • – бакалавр – за 21 спеціальностями 11 галу­зями знань;
 • – магістр – за 13 спеціальностями 9 галузями знань;
 • – доктор філософії – за 9 спеціальностями 7 галузями знань.
 • 2020 проводиться підготовка фахівців за 29 ОПП бакалаврського рівня, 12 ОПП та однією освітньо-науковою програмою магістерського рівня вищої освіти.
 • 2007 – 2020 рр. Відкрито 15 нових спеціаль­ностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
 • – Маркетинг (2008 р.);
 • – Цивільна безпека (2011 р.);
 • – Харчові технології (2012 р.);
 • – Охорона праці (2012 р.);
 • – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2016 р.);
 • – Менеджмент (2016 р.);
 • – Фінанси, банківська справа та страхування (2016 р.);
 • – Лісове господарство (мисливствознавство) (2017 р.);
 • – Публічне управління та адміністрування (2017 р.);
 • – Геодезія та землеустрій (2017 р.);
 • – Садівництво та виноградарство (2017 р.);
 • – Туризм (2018 р.);
 • – Агроінженерія (2018 р.);
 • – Готельно-ресторанна справа (2018 р.);
 • – Прикладна механіка (2018 р.).
 • 2007 – 2020 рр. впроваджено нові освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
 • – Агроінженерія (2018 р.);
 • – Механізація зрошуваного землеробства (2019 р.);
 • – Технічний сервіс машин та обладнання (2019 р.);
 • – Електротехнічні системи енергоспоживання (2018 р.);
 • – Виробництво і розподілення електроенергії (2018 р.);
 • – Технічний сервіс електрообладнання (2018 р.);
 • – Комп’ютерне проектування і дизайн (2019 р.);
 • – Конструювання та технології машинобудування (2020 р.);
 • – Економічна кібернетика та програмування (2019 р.);
 • – Економічний консалтинг та бізнес-економіка (2019 р.);
 • – Обладнання переробних і харчових вироб­ництв (2019 р.);
 • – Конструювання та технології машинобуду­вання (2019 р.).
 • 2011 Введено практику рейтингу викладачів та кафедр відповідно до системи менеджменту якості.
 • 2015 Центром професійного навчання ІПК розпочато підготовку студентів і слухачів за 12- ма робітничими професіями: тракторист-машиніст, водій, бджоляр, оператор верстатів з програмним керуванням, токар, електрогазоз­варник, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, плодоовочівник, єгер, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції, контролер харчової продукції.
 • 2018 Створено нову кафедру публічного управління, адміністрування та права.
 • 2018 Створено відділ моніторингу якості освітньої діяльності.
 • 2018 Створена вища школа педагогічної майстерності.
 • 2018 ТДАТУ один з перших закладів вищої освіти України запровадив дуальну освіту для здобувачів вищої освіти денної форми навчан­ня з усіх спеціальностей.
 • 2019 Таврійський державний агротехноло­гічний університет імені Дмитра Моторного відповідно до наказу МОН України увійшов до пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою, яким надається можливість до 2021 року адаптувати дуальну освіту та відпрацювати різні моделі цієї форми навчання для їх запровадження в інших закладах вищої освіти України.
 • 2020 Підписано Меморандум про відкриття нової магістерської програми «Агрокебети» між керівництвом ТДАТУ та керівниками проєкту на чолі з Президентом українського клубу аграрного бізнесу Алексом Ліссітсею.
 • Ліцензовано підготовку фахівців за третім (освітньо – науковим – PhD) рівнем вищої освіти за 9 спеціальностями вищої освіти.
 • Отримано ліцензії:
 • – на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
 • – на підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями. 020 РОКИ
 • Засновано більше 400 нових баз практик для підготовки здобувачів вищої освіти, серед яких:
 • – науково-навчальний центр – ННВЦ (с. Лазурне, с. Нове);
 • – регіональний навчально-практичний центр на базі ПАТ «Племзавод «Степной» (2010 р.);
 • – міжнародний навчальний Центр та наукова лабораторія «Роста» (м. Мелітополь);
 • – машинобудівні заводи компанії «Гідросила ГРУП» (Гідросила МЗТГ та Гідросила ТЕТІС);
 • – машинобудівний завод ПАТ «Ельворті» (м. Кропивницький);
 • – машинобудівне підприємство ТОВ «Біол»;
 • – підприємство ТОВ «Хавестер» з ремонту тракторів, комбайнів та сівалок фірми «Джон Дір» ( Миколаївська обл.);
 • – дилерські центри «Агротек» (м. Мелітополь) з продажу техніки закордонного виробництва фірм «Джон Дір», «Клаас» та «Кейс»;
 • – ТОВ «Руслан-Комплект» з виробництва за­пчастин для сільськогосподарських машин;
 • – ТОВ «Техсервіс»;
 • – Ботієвська ВЕС ТОВ «Вінд пауєр» ДТЕК;
 • – Мелітопольський міжрайонний РЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго»;
 • – ТОВ СВП Агрофірма Дружба;
 • – ТОВ «АФ Ольвія»;
 • – ТОВ СПП «Лана»;
 • – ТОВ «Агро-Сервіс»;
 • – ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня»;
 • – ТОВ «Агролюкс»;
 • – ТОВ «БЛЕСІ Фрут Компані»;
 • – Національний природний парк «Приазовський»;
 • – Азово-Сиваський національний природний парк;
 • – ПрАТ «Чумак»;
 • – ПП завод «ОЛКОМ»;
 • – ПРАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат».
 • Отримані зразки сучасної сільськогоспо­дарської техніки від виробників ТОВ НВП «Білоцерковмаш» та Херсонського машинобудівного заводу для покращення рівня практичної підготовки інженерів-механіків.
 • Викладачами розроблено:
 • – 3 тисячі мультимедійних презентацій;
 • – 1,5 тисячі комп’ютерних навчальних комплексів;
 • – 4600 електронних навчальних курсів для студентів денної та заочної форми навчання з усіх спеціальностей та представлено на Навчально-інформаційному порталі (2019 р.).

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 • Засновані та працюють науково-дослідні інститути – НДІ ТДАТУ:
 • – НДІ стратегії соціально-економічного роз­витку агропромислового виробництва півдня України (з 2019 року НДІ соціально-економіч­ного розвитку регіону);
 • – НДІ агротехнологій і екології (2007 р.);
 • – НДІ зрошуваного садівництва (2013 р.);
 • – НДІ механізації землеробства Півдня України (2004 р.).
 • НДІ ТДАТУ за останні 10 років виконано понад 50 науково – дослідних робіт.
 • За 2007–2020 рр. викладачі університету захистили 34 докторських та 166 кандидатських робіт.
 • НДІ агротехнологій та екології під керівництвом д.с.-г.н. Калитки В.В. розроблено новий регулятор росту рослин і технологію його застосування, що дозволило на полях нашого ННВЦ та багатьох господарств Мелітополь­ського району досягти підвищення врожайності озимої пшениці та інших с.-г. культур.
 • Співробітниками НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва півдня України було розроблено і ­ упроваджено «Стратегію сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 р.», яка визнана кращою у Запорізькій області.
 • Створено наукові, науково-технічні програми та проекти:
 • – Наука в ТДАТУ на 2016 – 2020 рр.;
 • – Соціально-економічний розвиток регіону на 2016 – 2020 роки;
 • – Розробка засобів механізації і система безпеки для існуючих і нових технологій виробни­цтва продукції садівництва та розсадництва плодових культур (програма НДІ ЗС на 2016 – 2020);
 • – Технічна політика в рослинницькій галузі Запорізької області на період до 2020 року;
 • – Розвиток підприємництва на сільських тери­торіях в умовах децентралізації.
 • Діють наукові школи за 10 напрямками:
 • – Проблеми машиновикористання в землероб­стві;
 • – Ресурсозбереження в технологічних проце­сах АПК;
 • – Ефективне використання антиоксидантів у виробництві та зберіганні сільськогосподарської продукції;
 • – Екологічні особливості тварин у природних та штучних екосистемах;
 • – Автоматизація технологічних процесів в АПК;
 • – Проектування та розробка гідравлічних машин об’ємної дії;
 • – Розвиток малого бізнесу в сільському господарстві;
 • – Проблеми формування системи антикризового управління витратами на оплату праці тощо.
 • Засновано інноваційний технологічний кластер «Сільськогосподарське машинобудуван­ня» (2009 р.).
 • ТДАТУ бере участь у роботі інноваційного кластеру «АгроБум» і інноваційно-освітнього кластеру «Агротехніка».
 • Бібліотека університету отримала статус наукова (2009 р.)
 • Видаються наукові фахові видання та науково-методичні праці:
 • – «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» (з 2008 р.);
 • – електронне фахове видання «Науковий вісник Таврійського державного агротехно­логічного університету» (з 2011 р.);
 • – Збірник науково-методичних праць «Удо­сконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» (з 1998 р.).
 • З 2008 року ТДАТУ бере участь у міжнародних та національних виставкових заходах:
 • – «Сучасні навчальні заклади»;
 • – виставках-ярмарках «Агро»;
 • – освіта за кордоном «World Edu».
 • Створено мережу Інформаційно-консультаційних центрів розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції у Запорізькій області (Василівський, Ногайський коледжі).
 • З 2007 – 2014 р. – відкрита та почала роботу спеціалізована вчена ради з захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка».
 • 2013 відкрита спеціалізована докторська вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) техніч­них наук зі спеціальностей 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільського-сподарського виробництва», 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».
 • 2016 відкрита спеціалізована докторська вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
 • 2017 створено Центр природного землероб­ства «Таврія органік», головним завданням якого є розповсюдження досвіду застосування природних технологій у рослинництві (2013 р.).
 • Рейтинги ТДАТУ:
 • 2020 ТДАТУ вперше у рейтингах Webometrics посів 40-е місце  і 48-е місце у ТОП 200 Україна серед ЗВО України.
 • 2017 ТДАТУ вперше увійшов до рейтингу наукометричної БД Scopus та рейтингу по­пулярності веб – сайтів ЗВО UniRank.
 • – ТДАТУ у академічному рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна» упродовж останніх 13 років стабільно посідає 66-67 позиції.
 • 2019 ТДАТУ ЗВО посів 2-е місце у винахідницькій діяльності в загальному рейтингу серед університетів України, 1-е місце серед аграрних.

Винахідниками університету подано 263 заявки на винаходи і корисні моделі, що вдвічі більше ніж торік.

 • Почесне звання «Заслужений винахідник України» присвоєно Малюті С.І., доценту кафе­дри охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Як визнання наукових здобутків ТДАТУ, науковці університету, д.т.н., професор Кюрчев В.М. (2016 р.) та д.т.н., професор Надикто В.Т. (2010 р.), обрані членами-корес­пондентами НААН України.
 • 2019  Вперше в історії ТДАТУ, науковець став Лауреатом державної премії. Ректор ТДАТУ Володимир Кюрчев у складі авторського колективу представників ННЦ «ІМЕСГ» НААН України і машинобудівних фірм країни брав участь у масштабній науково-дослідній роботі «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур». За результатами цієї роботи у 2019 році Указом Президента України від 08.04.2019 №110/2019 йому було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.
 • У 2019 році ТДАТУ підписав Меморандум про співробітництво між представниками органів місцевого самоврядування, агровиробниками, громадськістю та науковцями (підписанти – Мелітопольська міська рада, Мелітопольська районна державна адміністрація, Новенська та Семенівська селищні ради, Українська асоціація аграрного експорту, Запорізька обласна ГО «Запорізький інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія», ТОВ «ССК-Інжиніринг», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Мелітопольська черешня», Громадська спілка «Асоціація виробників Мелітопольської черешні» та Запорізька торгово-промислова палата).

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 • З 2006 налагоджено співпраця ТДАТУ з Федерацією «Обміни Франція – Україна» (FEFU).
 • 2007 Відкрито Навчальний центр Британської компанія Delcam (2007 р.).
 • Налагоджена співпраця з Пенсільванським університетом, державним університетом Колорадо та Міністерством сільського господарства США за програмою FEP. Більше 10 молодих учених ТДАТУ пройшли навчання в США за 4-6 місячними програмами FEP.
 • 2012 ТДАТУ став членом Асоціації технічних університетів, (Technical Universities Association), університети ближнього зару­біжжя.
 • 2013 Упроваджено Програми подвійного диплому:
 • – «Управління постачанням аграрних галузей» – магістра у Політехнічному інституті Ля-Саль Бове, Франція;
 • – Вищій школі міжнародних відносин і американістики – бакалавр, магістр (Польща);
 • – Університету охорони праці в Катовіцах, Польща (WSZOP) – бакалавр, магістр;
 • – Університету Анхальта, Німеччина (Hochschule Anhalt).
 • Міжнародна співпраця Інституту підвищення кваліфікації – ІПК ТДАТУ:
 • – 2008-2011 рр. – (MEDA/ CIDA) «Проект розвитку плодоовочівництва в Україні»;
 • – з 2014-2021 рр. Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) за підтримки Міністерством міжнародних справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA), з Ізраїльським агентством міжнародного співробітництва (MASHAV) та міжнародними сервісними компаніями з метою надання технічної підтримки;
 • – з 2015 р. реалізується Програма «Агроінтернатура» – за підтримки Українсько – ка­надського бізнес-проекту розвитку плодоо­вочівництва (UHBDP); мета – проходження стажування студентів на провідних підпри­ємствах Запорізької області з отриманням іменної стипендії на період проходження стажування;
 • – з 2017 розпочав роботу «Бізнес-інкубатор ТДАТУ» за підтримки Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприєм­ництва в Запорізькій області» та за участі українського проекту бізнес-розвитку пло­доовочівництва (UHBDP) з метою надання консультаційної підтримки та допомоги щодо розвитку власного бізнесу;
 • – з 2020 року розпочата співпраця з украї­но-американським проектом USAID «Еконо­мічна підтримка Східної України».
 • З 2016 у ТДАТУ навчаються іноземні студенти з 7 країн: Азербайджан, Гвінея , Ізраїль, Пакис­тан ,Туркменія, Вірменія, РФ.
 • 2017 Підписання договору про співпрацю зі Словацьким сільськогосподарським університетом у місті Нітра та Русенським університетом “Ангел Кінчев”(Болгарія).
 • Розпочато роботу у проекті програми «НАТО- Україна» з соціальної адаптації військовослужбовців ( з 2018 р.).
 • ТДАТУ розвиває партнерські відносини з освітніми закладами та виробничо-науковими установами та організаціями Австралії, Біло­русі, Болгарії, Великої Британії, Данії, Канади, Кіпру, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, Словаччини, США, Туреччи­ни, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції.
 • 2019 Університет має чинні договори щодо організації практик за кордоном з 11 партнерами в Україні та за її межами.
 • 2019 ТДАТУ став повноправним членом міжнародної організації ICA – Interfaculty Committee Agraria, куди входять університети Європи, пов’язаних з сільським господарством, продовольством, лісовим господарством, природними ресурсами, розвитком сільських районів і навколишнім середовищем в 46 країнах, що приєдналися до Болонського процесу.
 • 2019 ТДАТУ отримав грант Глобального еко­логічного фонду (ГЕФ) у розмірі 50 тис. грн. на реалізацію інноваційного бджільницького проєкту: створено демонстраційну пасіку загальною площею 2 га, де використовуються інноваційні технології органічного бджільництва і проходять навчання бджолярів.

РОЗВИТОК  ІНФРАСТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

 • 2006-2020 Проведено упорядкування та благоустрій території ТДАТУ: заборонено куріння на території університету, розбито зелену зону навколо корпусу №5, створено сквер із зоною відпочинку, фонтаном, альпійськими гірками; щорічно перед центральним входом у ТДАТУ оновлюється тюльпанове поле – окраса університету і міста Мелітополя.
 • 2007 До 75-річчя університету введено в експлуатацію новий триповерховий навчальний корпус №5 для факультету АТЕ, будівництво якого було розпочато у 1987 році.
 • 2007 відкрита алея пам’яті керівників різних періодів МІМСГ, ТДАТА, як данина пошани і вдячності.
 • 2007 Газета ТДАТУ змінила назву з «Таврійська академія» на «АгроТаврія».
 • 2007 Відкрито нове приміщення музею історії університету з оновленими експозиціями.
 • 2012 Відкрито меблевий цех та цех з виготовлення пластикових вікон.
 • 2015-2019 рр. відкрито більше 30 навчальних та науково-дослідних лабораторій, серед яких:
 • – сучасна вимірювальна агрохімічна лабораторія моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва – кафедра рослинництва ім. професора В.В.Калитки;
 • – науково-дослідна лабораторія технології первинної переробки і зберігання продуктів рослинництва – кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи;
 • – лабораторія «Навчальне кафе» – кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи;
 • – лабораторії з виробництва хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів – ка­федра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика;
 • – лабораторії з переробки молока – кафедра обладнання переробних і харчових вироб­ництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика;
 • – дві теплиці для вирощування в закритому ґрунті овочів і ягід;
 • – лабораторія грибівництва – одна з кращих в Україні;
 • – пасіка на 70 бджолосімей;
 • – лабораторія з утримання перепелів;
 • – лабораторія 3D моделювання – кафедра механотронних систем та транспортних технологій;
 • – науково-дослідна ділянка «Ґрунтовий канал»
 • – кафедра сільськогосподарських машин
 • – лабораторія «Сільськогосподарські машини ПАТ «Ельворті»;
 • – лабораторія компанії «Гідросила ГРУП» – кафедра механотронних систем та тран­спортних технологій;
 • – лабораторія технічних вимірювань в машинобудівництві та ремонті – кафедра техніч­ного сервісу та систем АПК;
 • – лабораторія «Механізація зрошуваного землеробства» – кафедра сільськогосподар­ських машин;
 • – лабораторія вітроенергетики ДТЕК – кафедра електроенергетики і автоматизації.
 • Отримано акт постійного землекористування на землі навчально-дослідного господарства ТДАТУ загальною площею 1800 га.
 • У науково-навчальному центрі (НВЦ):
 • – насаджено 63 га садових дерев черешні, абрикосу і персиків (2008-2019 рр.);
 • – закладено 2 га виноградників, понад 20 столових та технічних сортів (2018 р.).
 • Проведено євроремонт 39 аудиторій, замінені 495 вікон у корпусах №№2,3 та гуртожитках ТДАТУ.
 • Введено в дію газову (2008 р.) та твердопаливну (2016 р.) котельні, які обігрівають корпуси ТДАТУ
 • 2019 Поряд з кафедрою фізичного виховання і спорту відкрито нове футбольне поле зі штучним покриттям для студентів університету та вихованців мелітопольських футбольних команд.
 • 2019 Реконструйовано пам’ятник випускнику МІМСГу, Герою Радянського Союзу Миколі Малюзі.
 • 2019 Відкрито пам’ятник випускнику МІМСГу Дмитру Моторному, Герою України, двічі Герою Соціалістичної Праці, ім’я якого у 2019 році присвоєно ТДАТУ.
 • Відкрито меморіальну дошку ректору ТДАТА Крижачківському М.Л.
 • Відкрито меморіальну дошку доктору сільськогосподарських наук, професору, Заслуженому працівнику освіти України Калитці В.В.
 • Відкрито меморіальну дошку «Маестро музики» на честь Чигрина О.І., керівника народ­ного естрадного оркестру МІМСГу (2015 р.)

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 • 2009 Розпочав роботу офіційний сайт ТДАТУ, у 2015 перейшов на нову платформу.
 • 2010 Відкрито Зал електронних ресурсів наукової бібліотеки, який оснащено сучасними комп’ютерами, окремим каналом ІНТЕРНЕТ, зоною WI-FI.
 • 2013 Впроваджена система управління електронними документами на базі програми Alfresco.
 • 2019 Модернізовано центр інформаційних технологій і систем (ЦІТІС), придбано сучасне комп’ютерне обладнання.
 • 2015 Оснащено WiFi-зони загального використання на території університету.
 • 2015-2020 Впроваджено автоматизовану систему керування освітнім процесом «Освіта» введено в дію програмне забезпечення «Робочий навчальний план», «Графік навчального процесу», «Електронний журнал успішності студентів», «Аудиторний фонд», «Електронний кабінет студента» тощо.
 • 2016 Створено та введено в дію Навчально-інформаційний портал ТДАТУ (НІП) з електронними навчальними курсами з усіх дисциплін для дистанційного навчання і самостійної підготовки здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання, абітурієнтів, слухачів курсів з робочих професій.
 • Лекційні аудиторії обладнані стаціонарним телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням.
 • На кожній кафедрі функціонує комп’ютерний клас та мультимедійне обладнання.
 • 2019 Аудиторії кафедр оснащено телевізорами та інтерактивними дошками.
 • 2019 ЦІТІС запровадив Вебометричний рейтинг сайтів кафедр університету – щоквартальний моніторинг сайтів кафедр університету за вебометричними параметрами, наближеними до показників міжнародного рейтингу Webometrics.
 • Модернізовано інформаційно-комп’ютерне забезпечення наукової бібліотеки. Придбано нову версію програмного забезпечення АБІС «ІРБІС-64» (2010 р.). Інформаційне забезпе­чення навчання і досліджень спільноти ТДАТУ перейшло на новий рівень: створено Електронний каталог, Електронну бібліотеку, електронний архів публікацій університету ElarTSATU – Інституційний Репозитарій ТДАТУ. Розроблено нові вебсервіси наукової бібліотеки: віртуальна довідка, електронна доставка документів, інформування та консультування науковців у режимі онлайн, бібліометрика ТДАТУ.

За наведеними цифрами, фактами, подіями з життя ТДАТУ за останні майже 15 років стоїть велика робота колективу на чолі з ректором Володимиром Кюрчевим. Закономірним наслідком багаторічної діяльності колективу університету є нагороди і відзнаки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного:

2007 – Почесна грамота Кабінету Міністрів України;

2017 – орден «За заслуги перед Запорізьким краєм I ступеня»;

2017 – Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом»;

2017 – Почесна відзнака Аграрного Союзу України.