Методика наукових досліджень

Спеціальність:
АГ
СВО:
Магістр
Курс:
2
Провідний викладач:
Покопцева Любов Анатоліївна

Метою навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» є оволодіння студентами сучасними методиками досліджень проблем в агрономії, формування умінь із дослідження стану та якості ґрунтів, визначення ефективності систем землеробства, засобів меліорації та хімізації.

Завданням дисципліни є формування знань методики і уміння організації та проведення дослідів із сівозмінами; формування знань методики і уміння організації та проведення дослідів із системами обробітку ґрунту; формування знань методики і уміння проведення дослідів із систем удобрення і використання регуляторів росту, засобів захисту рослин в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур; формування знань методики і уміння організації та проведення дослідів з сортовипробування; формування знань і умінь щодо статистичного оцінювання багаторічних дослідів, їх аналізу та формування висновків.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати: методики організації і проведення польових, вегетаційних лізимитричних і лабораторних досліджень; особливості методів закладання дослідів в рослинництві, овочівництві та плодівництві; сучасні методики дослідження якості грунтів, рослин та засобів хімізації; методи статистичного аналізу отриманих результатів досліджень.
вміти: планувати та організовувати проведення польових та інших
дослідів, творчо та адекватно аналізувати і проводити статистичну обробку
отриманих результатів; відбирати і проводити аналізи проб ґрунту, рослин,
засобів хімізації і меліорації.\

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Практичні роботи:

Додатки:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни