Землеробство з основами гербології

Спеціальність:
АГ
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Козлова Лілія Валентинівна

Метою навчальної дисципліни «Землеробство з основами гербології » є формування у студентів системи знань і умінь з наукових основ землеробства, визначення видового складу бур’янів їх класифікації, біологічних властивостей та закономірності взаємозв’язків бур’янів з іншими компонентами агрофітоценозу та складання системи контролю забур’яненості полів інтегрованої в сучасні технології вирощування культурних рослин, проектування раціональних сівозмін, системи обробітку грунту та протиерозійних заходів, систем землеробства і основ ведення біологічного землеробства та вирощування основних сільськогосподарських культур в богарних умовах та на зрошувальних землях.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
-теоретичні основи та закони землеробства;
-фактори життя рослин та регулювання їх в землеробстві;
-показники родючості грунту, їх регулювання та шляхи відтворення родючості грунту;
-біологічні та агротехнічні особливості ведення зрошуваного землеробства;
-особливості застосування добрив на зрошуваних землях;
– поняття про фітоценоз, агрофітоценоз, їх склад, структуру, морфологію, екологію, систематику, поняття про фітосередовище і його фактори;
– систему взаємовідносин між видами рослин в агрофітоценозах і конкурентну здатність культурних рослин;
– біологічні властивості та агробіологічну класифікацію бур’янів, їх шкодочинність;
– методику обліку та оцінювання потенційної і актуальної забур’яненості ріллі, прогнозування сходів бур’янів та моніторингу забур’яненості сільськогосподарських угідь;
– ресурсне забезпечення ефективного контролю бур’янів;
– методику складання системи запобіжних та винищувальних заходів проти
бур’янів, інтегрованої в сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур;
– методику розрахунку технологічної, господарської, економічної і енергетичної ефективності заходів контролю бур’янів та їх екологічної допустимості;
-наукові основи сівозмін, принципи їх проектування та освоєння;
-наукові основи, заходи, способи та системи обробітку грунту;
-агротехнічні вимоги до сівби сільськогосподарських культур і заходи догляду за посівами;
-види ерозії грунту і заходи щодо їх запобігання;
-екологічні проблеми і природоохоронні заходи при зрошенні;
-основи програмування врожаів сільськогосподарських культур на поливних землях;
-наукові основи систем землеробства і особливості вирощування сільськогосп
дарських культур в різних грунтово-кліматичних зонах та при зрошенні;
Вміти:
– використовувати закони землеробства в умовах богарного і зрошуваного землеробства;
-визначати та регулювати агрофізичні показники родючості грунту;
– визначати поширені в Україні види бур’янів за насінням та рослинами у
різних фазах їх розвитку;
– визначати потенційну та актуальну забур’яненість ріллі, оцінювати їх рівень, складати карту забур’яненості полів сівозміни;
– складати прогноз сходів бур’янів та розраховувати термінальну забур’яненість посівів;
– розраховувати еколого-економічні пороги забур’яненості конкретних
полів як критерій рентабельного і екологічно допустимого застосування заходів її контролю;
– складати і реалізовувати на практиці систему заходів контролювання
забур’яненості полів, адаптовану до конкретних умов агроландшафту та
інтегровану в сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур;
– оцінювати якість виконання заходів контролю забур’яненості полів.
– розробляти структуру посівних площ, складати схеми сівозмін та впроваджувати їх у виробництво;
– планувати і виконувати заходи і системи ресурсоощадного та грунтозахисного обробітку грунту, агротехнічні заходи щодо сівби і догляду за посівами сільськогосподарських культур;
-здійснювати агротехнічні заходи захисту грунту від ерозії;
-розробляти та впроваджувати основні ланки систем землеробства за різних умов господарювання.

Робочі програми:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ з дисципліни «Землеробство з основами гербології»
для студентів ІІ курсу факультету АТЕ 201 – АГРОНОМІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ з дисципліни «Землеробство з основами гербології» для студентів ІІ курсу факультету АТЕ 203 – «Садівництво і виноградарство»

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Лабораторні , практичні та самостійні роботи:

Додатки:

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Землеробство з основами гербології» (частина 1) МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Землеробство з основами гербології» (частина 2) БУР’ЯНИ І ЗАХОДИ БОРОТЬБИ 3 НИМИ

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Землеробство з основами гербології» (частина 3) ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СІВОЗМІН

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Землеробство з основами гербології» (частина 4) СИСТЕМИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В СІВОЗМІНІ

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Землеробство з основами гербології» «Система обробітку ґрунту в польовій сівозміні»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни