Біометрія у рослинництві

Спеціальність:
АГ
СВО:
АСП
Курс:
Провідний викладач:
Кліпакова Юлія Олександрівна

Дисципліна «Біометрія в рослинництві» спрямована на формування у здобувачів третього освітнього рівня (доктора філософії) зі спеціальності 201 «Агрономія» теоретичних і практичних знань, набуття вмінь та навичок в області статистичного аналізу даних, пізнання законів теорії ймовірностей і математичної статистики, ознайомлення з методами комп’ютерного аналізу даних.

Правильний вибір статистичних методів необхідний для ефективного аналізу результатів лабораторних та польових досліджень. Статистичний аналіз стає більш складним в контексті змінного процесу в зв’язку з великою різноманітністю статистичних методів за різних умов і обмеженнях використання. Некоректне використання того чи іншого статистичного методу може викликати спотворення і неправильне трактування результатів, а також їх імплементацію.

Мета дисципліни – оволодіння методами і технікою проведення дослідження, чисельного опису та математичного моделювання об’єктів і явищ як предметів фахової діяльності дослідників у галузі рослинництва.

Завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: базових знань з біометрії, уміння математичного планування біологічних експериментів, уявлення про методи математичної статистики для аналізу числових даних, уміння формувати вибіркові статистичні сукупності та механізми їх класифікації; сформувати практичні навички з використанням основних критеріїв вірогідності статистичного оцінювання (критеріїв Стьюдента, Фішера, а також найменшої істотної різниці); уміння застосовувати однофакторний та багатофакторний регресійний, кореляційний та дисперсійний аналізи даних, опанувати програму Agrostat New та ін.

Програма навчання здобувачів – СИЛАБУС: