Проектування технологічних процесів в рослинництві

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Козлова Лілія Валентинівна

Мета вивчення дисципліни «Проектування технологічних процесів у рослинництві» – здобути теоретичні знання та практичні навички з проблеми проектування технологічних процесів виробництва продукції рослинництва, обґрунтування і використання системи машин для комплексної механізації вирощування та збирання сільськогосподарських культур.
Основою інженерно-технічного забезпечення виробництва продукції рослинництва повинна бути сукупність технологічних ліній та машинних технологій з урахуванням зональних умов.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні досконало знати індустріальні технології виробництва продукції, основи проектування технологічних процесів з урахуванням різних організаційних форм функціонування господарств в ринкових умовах. Вирішення вказаних завдань можливе лише при впровадженні у навчальний процес та сільськогосподарське виробництво сучасних інформаційних технологій. Це дасть можливість проектувати технологічні процеси стосовно конкретних виробничих умов, які забезпечать комплексну механізацію і ефективність виробництва продукції рослинництва. дати майбутнім науковцям і фахівцям інженерної служби теоретичні знання та практичні навички з питань обґрунтування та впровадження новітніх механізованих технологічних ліній і процесів виробництва продукції рослинництва, ефективного використання комплексів машин для механізації вирощування та збирання сільськогосподарських культур, а також проектування системи технічного обслуговування машинного парку у господарствах різних форм власності.
Завдання навчальної дисципліни: набути знання з сучасних технологій та технічних засобів їх механізації, а також одержання навиків по проектуванні технологічних процесів і оцінці якості їх виконання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– сучасні технології та технічні засоби механізованого вирощування продукції рослинництва;
– методи проектування технологічних процесів;
– принципи побудови виробничих процесів у рослинництві;
– проектування часткових технологічних процесів і ліній;
– машинну технологію вирощування та збирання основних сільськогосподарських культур;
– обґрунтування машинно-тракторного парку для комплексної механізації виробництва продукції рослинництва;
– проектування системи технічного обслуговування машинного парку.
вміти:
– на основі системного аналізу проаналізувати технічні процеси;
– провести їх проектування із урахуванням сучасних вимог та застосуванні технічних засобів;
– здійснити оцінку економічної, енергетичної та екологічної оцінки процесу.

Робочі програми:

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В РОСЛИННИЦТВІ для студентів спеціальності 201 – «Агрономія»

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Практичні роботи:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Проектування технологічних процесів в рослинництві» Змістовий модуль 2 «Технологічний процес вирощування кормових трав»