Системи удобрення

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Малюк Тетяна Валеріївна

Метою викладання дисципліни “Системи удобрення” є формування творчих здібностей і системи знань щодо особливостей вибору науково обґрунтованої, раціональної, екологічно безпечної та економічно доцільної системи удобрення сільськогосподарських культур на основі комплексного підходу з урахуванням біології живлення рослин, показників кліматичних умов,  параметрів властивостей ґрунтів, властивостей добрив, рівня ресурсного забезпечення господарства для покращення родючості ґрунту, досягнення запланованої врожайності та якості продукції.

Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів системного агрономічного мислення на основі теоретичних знань і практичних навичок щодо використання добрив у сівозмінах, визначення параметрів колообігу елементів живлення з врахуванням зон вирощування і специфіки різних культур та охорони довкілля, реальної оцінки частки впливу добрив на продуктивність культур, розуміння значення науково обґрунтованого внесення добрив для отримання запланованого рівня урожайності та якості продукції.

У результаті вивчення дисциплін студент повинен:

Знати:

 • кругообіг та баланс головних поживних речовин в землеробстві;
 • прийоми, строки, способи застосування добрив залежно від біологічних властивостей культур, властивостей ґрунту та кліматичних умов;
 • методи розрахунку норм та доз застосування добрив для отримання запланованого рівня урожайності культур;
 • нормативи витрат органічних та мінеральних добрив для сільськогосподарських культур;
 • ефективні системи удобрення в сівозмінах різної спеціалізації у основних ґрунтово-кліматичних зонах країни;
 • шляхи хімізації сільського господарства та розвитку агрохімічного обслуговування.

Уміти:

 • організовувати дослідження з визначення впливу системи удобрення на формування врожайності сільськогосподарських культур та якість продукції в залежності від особливостей елементів технології вирощування культур, зокрема, сортів, сорто-підщепних комбінувань, зрошення тощо.
 • розраховувати норми добрив і систему їх застосування для отримання запланованого врожаю польових, овочевих і плодових культур;
 • застосовувати добрива, хімічні меліоранти різними способами на підставі досліду їх використання з урахуванням біологічних особливостей культур, організаційно-господарських та економічних можливостей господарств різних форм власності;
 • складати баланс поживних речовин та розробити систему повного забезпечення посів польових, овочевих культур і садів мінеральним живленням та вологою;
 • аналізувати ефективність окремих видів та форм добрив при використанні їх під конкретні сільськогосподарські культури на конкретних типах ґрунтів;
 • вміти застосовувати добрива сумісно з засобами захисту рослин;
 • аналізувати результати хімізації з урахуванням економічних та природоохоронних показників якості;
 • запобігати забрудненню біосфери у процесі використання добрив.

Отримати навички: роботи зі спеціальними приладами, документами звітності, добривами, сільськогосподарськими рослинами, ґрунтом.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Лабораторні роботи:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ»