ЛАБОРАТОРІЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ ТА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Сучасна вимірювальна агрохімічна лабораторія є однією з кращих за технічною комплектацією вимірювального аналітичного обладнання в південному регіоні.

Свідоцтво_page-0001

1

2         

    ПРОВЕДЕННЯ АГРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ҐРУНТУ

В лабораторії виконуються спектрометричні, потенціометричні,титрометричні, гравіметричні вимірювання, полуменева спектрофотометрія, що дозволяють здійснювати визначення широкого спектру показників, які характеризують родючість ґрунту. Співробітниками лабораторії проводяться аналітичні визначення, що в подальшому є основою для складання картограм родючості ґрунту, надання рекомендацій з раціонального використання земель господарства, заходів збереження та відтворення родючості ґрунту. Технічне оснащення лабораторії дозволяє визначати вміст загальних і рухомих форм макро- та мікроелементів в ґрунті, рН ґрунтового розчину, гідролітичну кислотність, вміст гумусу, сольовий склад водної витяжки, тип та ступінь засолення, вологість, гранулометричний склад, щільність складення, вміст обмінних катіонів та ємність катіонного обміну та інше.

PC250008

wp0Lek2qc7M

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

Органічні добрива, що вносяться на полях господарства, пожнивні рештки та солома які залишаються на полі після збору культури є джерелом органічної речовини та великої кількості макро- та мікроелементів. Визначення вмісту в органічних добривах та соломі азоту, фосфору, калію, органічної речовини, зольності, вологості, співвідношення вуглецю та азоту дозволяє раціоналізувати систему удобрення сільськогосподарських культур та забезпечити оптимальні умови мінералізації пожнивних решток.

XFG4SOEvnuc

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

При надходженні до господарства мінеральних добрив, а нині і добрив з мікроелементами проводиться вимірювання за основними показниками якості та їх відповідність характеристикам зазначеним у технічних умовах на продукцію та сертифікатах якості. Працівниками лабораторії виконується вхідний контроль якості мінеральних добрив на вміст азоту, фосфору та калію, вмісту гігроскопічної та вільної води, супутніх домішок і іншими показниками, які регламентуються нормативною документацією на добриво. За результатами аналізу оцінюються умови зберігання і транспортування агрохімікатів безпосередньо в господарстві.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Важливим аспектом аналітичного супроводу сільськогосподарського виробництва в господарстві є вхідний та вихідний контроль якості рослинницької продукції. У вимірювальній агрохімічній лабораторії проводиться визначення характеристик насіння при закладці на зберігання та оцінка якості посівного матеріалу перед початком польових робіт.

Фізико-хімічні вимірювання якості рослинницької продукції на проміжних етапах технологій вирощування використовуються для оцінки ефективності агротехнічних операцій. У лабораторії виконується рослинна та листова діагностика живлення культур, визначення у рослинах азоту, фосфору, калію та встановлення рівня забезпечення рослин елементами живлення.

-WFsGzjGbV8

3yavHBfgl2I

acJQlgz68Uk

j4RL1lfIQ_I

Прайс-лист на послуги лабораторії моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва

НАША АДРЕСА:
НДІ ATE, ТДАТУ,
72301 м. Мелітополь,
пр-т Б.Хмельницького, 18, корпус 5,
кафедра рослинництва імені професора В.В. Калитки
тел.: (0619) 44-81-01

E-mail: rosl@tsatu.edu.ua