Єременко Оксана Анатоліївна

Посада: Професор кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки

Базова вища освіта:

  1. Закінчила у 2000 році Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Біологія і хімія"
  2. З 2012 року по 2015 рік проходила перепідготовку в Інституті післядипломної освіти та дорадництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» та присвоєно кваліфікацію вчений – агроном.
  3. З 2015 р. по 2018 р. навчалась у очній цільовій докторантурі Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ)

Вчене звання: Професор
У 2020 році присвоєно вчене звання професора кафедри рослинництва АП № 001701

Науковий ступінь: Доктор сільськогосподарських наук
У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія № диплома ДК №040389
В 2018 році захистила дисертацію за темою «Агробіологічні основи формування продуктивності олійних культур (Helianthus annus L., Carthamus tinctorius L., Linum usitatissimum L.) в Південному Степу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво «Аграрні науки та продовольство» № диплома ДД №007816 від 23.10.2018 р.

Email: oksana.yeremenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Системи сучасних інтенсивних технологій вирощування олійних культур в умовах Південного Степу України

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 р. на посаді асистента кафедри загального землеробства, а у 2010 році затверджена на посаді доцента кафедри загального землеробства.
Управлінська діяльність: з 2007 по 2010 рр. виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи факультету Агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету
З 2010 по 2011 рр. працювала на посаді завідувача кафедри загального землеробства Таврійського державного агротехнологічного університету. У серпні 2011 року призначена на посаду декана факультету Агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету, де працювала до 2014 року.
З 2014 року по 2015 рік працювала на посаді завідувача кафедри рослинництва Таврійського державного агротехнологічного університету. Робота у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України з агрономії 2016-2017 рр.
Робота у складі журі ІІ – ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (м. Запоріжжя, 2015-2017 рр.).
Керівник підпрограми теми НДІ
Завідувач лабораторії моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва ТДАТУ
Завідувач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки
З січня 2021 року проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Види і результати професійної діяльності д.с.-г.н., проф. Єременко О.А.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Єременко О. А. Вплив змін клімату на вирощування соняшнику у Південному Степу України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 91-93.

Федосова А.О.,Єременко О.А. Вміст олії в насінні сафлору красильного залежно від сорту та застосування регулятора росту рослин. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 73-76.

Веренчук А.О., Єременко О.А. Формування врожаю гібридів соняшнику зарубіжної селекції в посушливих умовах Південного Степу України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 58-60.

Покопцева Л.А., Єременко О. А., Тодорова Л. В., Нєжнова Н. Г. Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2020. Вип.4 (108). С.62 – 69.

Герасько Т.В., Єременко О.А., Іванова І.Є., Покопцева Л.А. Показники продуктивності черешні за сумісного використання з лікарськими рослинами. Таврійський науковий вісник. Вип.113. 2020. С. 35 – 40.

О. Yeremenko, О. Onyshchenko. Dynamics of changes in biometric indicators of sunflower plants depending on basic tillage methods and growth regulator in the Southern Steppe of Ukraine. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 4, 2020. Р. 93-103.

Єременко О., Онищенко О. Динаміка змін біометричних показників на рослинах соняшнику в умовах Південного Степу України залежно від основного обробітку грунту та застосування регулятору росту. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», квітень 2021 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2021. – С. 75-77.

Yeremenko, O., Kalenska, S., Pokoptseva, L., Todorova, L. The influence of AKM growth regulator on photosynthetic activity of oilseed flax plants in the conditions of insufficient humidification of the southern steppe of Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. с. 793-806

Yeremenko O.A., Pokoptseva L.А., Тоdorova L.V., Shepel А.V. Changes in the biochemical composition of the seed material of sunflower hybrids during long-term storage. Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(2), 126-130, doi: 10.15421/2020_74

Єременко О.А. , Онищенко О.В. Вплив регулятору росту ро слин АКМ-К1 та обробітку грунту на польову схожість насіння соняшнику в умовах Південного Степу України/ Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. до 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБІП України: міжнародна науково-практична конференція (25-26 вересня) - К. С.96-98

Кліпакова Ю.О., Пріс О.П., Білоусова З.В., Єременко О.А. Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння./ Вісник аграрної науки. N 4. 2019. С. 16-22.

Prymak I., Panchenko O., Fedorchuk M., Yeremenko O., Panchenko I. Changes in enzymatic activity of the arable soil layer under different systems of primary tillage and fertilization of typical chernozem in the short crop rotation of the right-bank foreststeppe zone of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology [електронний ресурс]. 2019. 9(2). Р. 14-20.

Єременко О.А. Екологічна пластичність та стабільність гібридів соняшнику зарубіжної селекції в умовах Південного степу України/ Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - Ч. 1.- С. 66-69.

Єременко О.А. Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння / Ю.О.Кліпакова, О.П.Прісс, З.В.Білоусова, О.А.Єременко // Вісник аграрної науки. – К.: 2019. - №4. – С.16-22.

Єременко О.А. Математичні взаємозв'язки між врожайністю олійних культур та гідротермічними умовами вегетаційного періоду в Південному Степу України/ О.В.Онищенко, І.М.Пушкарьов, А.О.Веренчук, А.О.Федосова, О.А.Єременко // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. - С.416-418.

S.Kalenska, O.Yeremenko, N.Novictska, A.Yunyk, L.Honchar, V.Cherniy, T.Stolayrchuk, V.Kalenskyi, O.Scherbakova, A.Rigenko. Enrichment of field crops biodiversity in conditions of climate changing.Ukrainian Journal of Ecology. - 2019, 9(1). - С.19-24.

Єременко О.А. Самостійна робота як метод навчання / О.А.Єременко, А.О.Федосова // Збірник науково-методичних праць "Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти". - Мелітополь, 2019. - С.135-141.

Єременко О.А. Перспективні напрямки переробки основних олійних культур / Єременко О.А., Онищенко О.В.,Федосова А.О., Пушкарьов І.М., Веренчук А.О. // Міжнар. наук. інтернет-конференція, 26 жовтня 2018 р. - Запоріжжя, ІОК НААН, 2018. - С.72-73.

Єременко О.А.Перспективні напрямки виробництва основних олійних культур / Єременко О.А., Онищенко О.В., Пушкарьов І.М., Веренчук А.О., Федосова А.О.// Матер. доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції, 17-19 жовтня 2018 р. - Миколаїв, МНАУ, 2018.

Єременко О.А. Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур / О.А.Єременко, Л.В.Тодорова, Л.А.Покопцева // Таврійський науковий вісник. – 2018, № 99. – С.45-52.

Єременко О.А. Зміни біоімічного складу олії сафлору за дії препарату АКМ в умоваx недостатнього зволоження степової зони України/ О.А.Єременко, С.М.Каленська // Міжнар. наук.-практ. конф. "Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства», м. Мелітополь - Кирилівка, ТДАТУ. 07-08.06.2018:тези доповіді. 2018. - С.13.

Єременко О.А. Покращення посівних властивостей насіння олійних культур за дії фізіологічно активних речовин антистресової дії / О.А.Єременко, Л.А.Покопцева // «Наукові горизонти». – 2018, № 1 (64). – С.41-48.

Yeremenko O. A., Kalytka V. V., Kalenska S. M., Malkina V. M. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) under conditions of the Ukrainian Steppe. Ukrainian Journal of Ecology [електронний ресурс]. 2018. 8(1). P.289-296. doi: 10.15421/2018_214.

Єременко О. А., Каленська С. М., Калитка В. В. Вплив регулятора росту рослин АКМ на посівні якості насіння гібридів соняшнику (F1). Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур. V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів, с.Центральне, 21 квітня 2017 року: тези доповіді. с.Центральне, 2017. С. 52-53.

Єременко О. А., Каленська С. М., Калитка В. В. Вплив регулятора росту рослин АКМ на врожайність та якість насіння гібридів соняшнику на ділянках гібридизації в умовах південного Степу України. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку. ІІІ міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-річчю створення Українського інституту експертизи сортів рослин, м.Київ, 07 червня 2017року: тези доповіді. Вінниця, 2017. С. 189-190.

Yeremenko O. A., Kalenska S. M., Кalitka V. V. Productivity Helianthus annuus L. In the conditions of southern steppe of Ukraine. Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво). Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 105-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора Зеленського Михайла Олексійовича. Київ, 22-24 травня 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 154-156.

Еременко О. А., Калитка В. В., Каленская С. М. Оценка экологической пластичности и стабильности гибридов подсолнечника в условиях южной Степи Украины. Биотехнология, генетика и селекция растений. Международная научно-практическая конференция. Казахский НИИ земледелия и растениеводства, Алмалыбак, 29-30 июня 2017 года: тезисы докладов. Алмалыбак, 2017. С. 347-349.

Каленська С. М., Єременко О. А., Таран В. Г., Риженко А. С., Данилів П. О. Екологічне виробництво продукції рослинництва – філософія та технологічні складові. Ефективність використання екологічного аграрного виробництва. Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 02 листопада 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С.3-7.

Єременко О. А. Продуктивність гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у південному Степу України. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2017. Вип. 1. С. 127-139.

Єременко О. А. Продуктивність соняшнику залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння за умов недостатнього зволоження. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. №3. С. 25-30.

Каленська С. М., Новицька Н. В., Степаненко Ю. П., Столярчук Т. А., Таран В. Г., Риженко А. С., Єременко О. А. Довговічність насіння олійних культур. Вісник аграрної науки. 2017. №12. С. 63-70.

Єременко О. А. Особливості фотосинтетичної діяльності гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) (F1) залежно від дії регулятора росту рослин в умовах південного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2017. Вип. 98. С. 57-65.

Єременко О. А., Калитка В. В. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Запорізької області. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур. 2017. № 24.

Єременко О. А., Покопцева Л. А. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального гібриду соняшнику за умов вирощування у зоні Степу України. Вісник Сумського НАУ. 2017. №9(34). С. 121-126.

Єременко О. А., Тодорова Л. В., Покопцева Л. А. Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур. Таврійський науковий вісник. 2017. Вип. 99. С. 45-52.

Каленська С.М., Єременко О. А. Адаптивність польових культур за змінних умов вирощування. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2017р.

Покопцева Л. А., Єременко О. А. Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. №4.

Єременко О. А., Калитка В. В., Каленська С. М. Вплив регулятора росту на ріст, розвиток рослин і формування врожаю гібридів соняшнику (F1) в умовах Південного Степу України. Plant Varieties Studying and protection. 2017. Vol.13 №2. P. 141-149. Doi: 10.21498/2518-1017.13.2.2017.105395

Єременко О. А., Каленська С. М., Калитка В. В., Малкіна В. М. Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов південного Степу України. Збірник наукових праць «Агробіологія». 2017. №2 (135). С. 123-130.

Еременко О. А., Калитка В. В., Каленская С. М. Эффективность производства подсолнечника в условиях южной зоны Украины. Алматы. Казахстан. 2017. № 2. С. 171-180.

Yeremenko O. A., Kalensky S. M., Kalytka V. V. Sunflower productivity under the effect of AKM plant growth regulator in the conditions of the southern steppe of Ukraine. Agricultural Science and Practice. 2017. V.4. No.1. P. 11-19.

Єременко О. А., Покопцева Л. А. Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику (Helianthus annuus L.) у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-Лайтнінг. Таврійський науковий вісник. 2016. №96. С. 58–66.

Єременко О. А. Вплив обробки рослин соняшнику регуляторами росту на посівні якості насіння при його зберіганні. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2016. №2(56), Т.1. С. 126–136.

Єременко О. А., Калитка В. В. Вплив РРР на ріст, розвиток та формування врожаю соняшнику в умовах Південного Степу України: [електронний ресурс]. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016р. №1(58). 11 с.

Малкина В., Еременко О. Методика определения площади листовой поверхности льна масличного (Linum usitatissimum L.) на основе методов обработки и анализа изображений. Stinta Agricola. Молдавия. 2016. Nr.2. С. 36–40.

Ieremenko O., Kalitka V. Productivity of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) under the effect if AKM plant growth regulator in the conditions low moisture of southern Steppe of Ukraine. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS). 2016. V. 9, Issue 9, Ver. 1. P. 59-64. Doi: 10.9790/2380-0909015964

Єременко О. А., Покопцева Л. А. Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-лайтнінг. Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах. Міжнародна конференція, м. Херсон, 10–11 червня 2016 року: тези доповіді. Xерсон, 2016. С. 104–106.

Покопцева Л. А., Єременко О. А., Булгаков Д. В. Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. С. 127–136.

Єременко О. А. Вплив регулятора росту рослин АКМ на врожайність соняшнику в умовах Південного Степу України. Теоретичні засади розвитку аграрної галузі на сучасному етапі та впровадження їх у виробництво. Міжнародна науково-практична конференція, м. Миколаїв, 24-26 листопада 2015 року: тези доповіді. Миколаїв, 2015. С. 16–18.

Єременко О. А. Вплив регулятору росту рослин АКМ на фертильність пилку соняшнику сорту Лакомка в умовах недостатнього зволоження степової зони України. Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах. Міжнародна наукова конференція, м. Херсон, 20–22 червня 2014 року: тези доповіді. Xерсон, 2014. С. 38 – 39.

Покопцева Л. А., Єременко О. А. Вплив РРР на продуктивність соняшнику гібриду НК Рокі. Особистість С. Ф. Третьяков в формуванні засад сучасного екологічного землеробства. Науково-практична конференція, м. Полтава, 13-14 травня 2014 року: тези доповіді. Полтава, 2014. С. 89–90.

Покопцева Л. А., Іванченко (Єременко) О. А. Використання методу багатокритеріальної оптимізації для обґрунтування оптимального варіанту передпосівної обробки насіння соняшнику антиоксидантним препаратом дистинол. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2011. № 4. С. 163–169.

Захарова В.О., Герасько Т. В., Іванченко (Єременко) О. А. Вплив деяких елементів вирощування на посівні властивості озимої пшениці. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2011. №1. С. 84-88.

Пат. 58260 Україна. МПК51 А01С 1/06, А01N 31/00 Антистресова композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур / В.В. Калитка, О.А. Іванченко (Єременко), З.В. Золотухіна, Т.М. Ялоха, О.І. Жерновий (Україна). №201010482, заявл. 30.08.2010, опубл. 11.04.2011, Бюл. №7. 11с.

Захарова В. О., Іванченко (Єременко) О. А., Хілько В. Т. Генетичні основи онтогенезу. Таврійський науковий вісник. 2010. Вип. 71, Ч.2. С. 112-116.

Єременко О. А. Врожайність соняшнику за передпосівної обробки насіння в умовах південного Степу України. Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління: Міжнародна науково-практична конференція, Мелітополь - Кирилівка, 4–6 червня 2009 року: тези доповіді. Мелітополь, 2009. С. 47 - 50.

Підручники, навчальні посібники, монографії

  1. Наказ № 1420 від 17.11.20 "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" для другого (магістерського) рівня вищої освіти"
  2. Навчальна практика з курсу «Геологія з основами геоморфології»: Навчальний посібник / Відп. ред. Л.М. Даценко. Колектив авторів. Мелітополь, 2019 р. 200 с. (рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: протокол No3 від 29 жовтня 2019 р.)
  3. Yeremenko O., Kalenska S., Kiurchev S., Rud A., Chynchyk O., Semenov O. Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine: [Collective monograph]. Polish – Ukrainian Cooperation, 2017. V. II. P. 196-217.
  4. Єременко О.А., Колесніков М.О. Практикум з основ екологічної хімії.Навчальний посібник. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 272 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-665 від 10.02.2010 р.)
  5. Данченко М. В., Калитка В. В., Іванченко (Єременко) О. А., Золотуіна З. В., Кравченко Т. М. Інновації в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур у зв’язку зі змінами клімату (науково-практичні рекомендації для південно-степової підзони). Наукові розробки ТДАТУ (науково-практичні рекомендації агровиробникам). Рекомендовано НТР НДІ Агротехнологій та екології ТДАТУ (протокол №2 від 19.02.2013р.). Мелітополь, 2013. 49 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Педагогічна діяльність – професор кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Відповідальний виконавець Програми 1. «Обґрунтування антистресових прийомів в інтенсивних ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у Степовій зоні України»номер держреєстрації 0116V002732