Козлова Лілія Валентинівна

Посада: Старший викладач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки

Базова вища освіта: У 1999 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут зі спеціальності "Географії та біологія", "Екологія"

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук
В 2014 році захистила дисертацію кандидата наук на тему "Обгрунтування ресурсозберігаючих режимів мікрозрошення інтенсивних насаджень яблуні в умовах Південного Степу України" . Спеціальність 06.01.02 – с.-г. меліорації

Email: liliia.kozlova@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Досвід наукової та викладацької діяльності: З вересня 2018 року старший викладач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Таврійського державного агротехнологічного університету.
Види і результати професійної діяльності к.с.-г.н., ст.викладача Козлової Л.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Малюк Т.В., Козлова Л.В. Технологія зрошення черешні в умовах Південного Степу України. Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика: матер. ІІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф., 20-22 жовтня 2021 р. м. Київ. К., 2021 р. С. 172-175.

Козлова Л.В. Ресурсозберігаючі режими мікрозрошення плодових культур в умовах Південного Степу України. Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика: матер. ІІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф., 20-22 жовтня 2021 р. м. Київ. К., 2021 р. С. 132-134.

Козлова Л.В. Обґрунтування ресурсозберігаючих режимів краплинного зрошення насаджень черешні в умовах півдня України. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі : матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф., 15 жовтня 2021 р., м. Умань. Умань, 2021. С. 74-76.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Оптимізація водного режиму ґрунту в інтенсивних насадженнях черешні. Агроном, 2021. № 3(73). С. 195- 197.

Малюк Т. В., Козлова Л. В. Елементи технології вирощування плодових культур на Півдні України в умовах зміни клімату. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С 36-39.

Малюк Т. В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г.Ефективність елементів технології краплинного зрошення черешні в умовах Південногу Степу. Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах : матер. Всеукр. наук.-практ. конфю., Дніпро, 25 лютого, 2021 р. Дніпро, 2021. С. 307-308.

Малюк Т. В., Козлова Л. В. Прогнозування поливного режиму плодових насаджень Південного Степу України. Зрошення – вагома складова сталого розвитку аграрного сектора в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Собка О.О., 25 березня 2021 року, м. Херсон. Херсон: ІЗЗ НААН, 2021. С.113-116.

Малюк Т. В., Козлова Л. В.Технологія краплинного зрошення інтенсивних насаджень черешні. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Мелітополь, 22 квітня 2021 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 25-27.

Козлова Л.В. Ресурсозберігаючі елементи інтенсивної технології вирощування інтенсивних насаджень яблуні. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Мелітополь, 22 квітня 2021 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 16-18.

Малюк Т. В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. Зрошення та мульчування ґрунту як ефективний метод оптимізація водного режиму ґрунту в інтенсивних насадженнях черешні. Садівництво, 2021. Вип. 76. С. 43-49.

Козлова Л.В., Малюк Т.В. Управління ґрунтовими режимами ґрунтів в плодових насадженнях у Південному Степу. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. 23 квітня 2021 р., с. Центральне. С. 57.

Малюк Т.В.,Козлова Л.В. Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення: методичні рекомендації / за ред. чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 254 с.

Козлова Л.В., Малюк Т.В. Методи оперативного планування поливного режиму черешні. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі: матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Умань, 16 жовтня 2020 р. Умань, 2020. С. 61-63.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Технологія краплинного зрошення черешні в умовах півдня України. Інновації в освіті, науці та виробництві: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. до 100 річчя з дня народження професора М. А. Білоножка, м. Київ, 24-25 листопада 2020 р. К., 2020. С. 144-146.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Ефективність мікрозрошення плодових культур. Інновації в освіті, науці та виробництві: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. до 100 річчя з дня народження професора М. А. Білоножка, м. Київ, 24-25 листопада 2020 р. К., 2020. С. 134-136.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Обґрунтування розрахункового методу визначення поливного режиму дерев черешні за краплинного зрошення. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., м.Харків, 24-25 листопада 2020 р. Х.: ХНАУ імені В.В. Докучаєва, 2020. Ч.2 С. 24-27.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Ресурсо- та енергозберігаюча технологія краплинного зрошення інтенсивних насаджень черешні із застосуванням фертигації за різних систем утримання ґрунту (науково-практичні рекомендації). Мелітополь: МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, 2020. 44 с.

Малюк Т.В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н.Г. Ефективність краплинного зрошення молодих інтенсивних насаджень черешні на півдні України. «Зрошуване землеробство», 2020. № 73.

Малюк Т.В., Козлова Л. В. Формування якості плодів яблуні та груші в залежності від умов азотного живлення рослин. Гончарівські читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 91-річчю з дня народження доктора с.-г. наук, проф. Гончарова М.Д., м.Суми, 25-26 травня 2020 р. Суми, 2020. С. 109-111.

Малюк Т.В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н.Г. Винос поживних речовин як показник потреби плодових культур у мінеральному живленні. Садівництво. Вип. 75.

Малюк Т. В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. Ресурсоощадні елементи технології краплинного зрошення черешні в умовах Південного Степу. Інновації в садівництві: матеріали ІV міжнар. наук. Інтернет-конф., м. Умань, 23 березня 2020 року. Умань, 2020. С.26-29

Малюк Т.В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н.Г. Зрошення як складова стратегії розвитку садівництва у Південному Степу України. Досягнення та концептуальні напрями розвитку с.-г. науки в сучасному світі: матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-практ. конф., присвяч. 115-річчю від д.н. видатного вченого-селекціонера О.Т. Галки, с. Олександрівка, 30 березня 2020 р. – Вінниця, 2020. С.124-127.

Малюк Т.В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н.Г. Засоби регулювання водного режиму ґрунту в насадженнях черешні на Півдні України. «Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації». №2 (21), 2020. С. 42-45.

Козлова Л. В. Визначення поливного режиму плодових культур. Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених: зб. Матер. Міжнар. наук.-практ. online конф. мол. вчен. Херсон: ІЗЗ НААН, 2020. С.102-105.

Малюк Т.В., Козлова Л. В. Оцінка сучасного стану та напрямки розвитку садівництва на півдні України. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матер. III міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 15 квітня 2020 р.). Київ, 2020. С. 120-124 с.

Козлова Л. В. Метод визначення поливного режиму плодових дерев у Південному Степу за краплинного зрошення. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур
матер. VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів, с. Центральне 24 квітня 2020 р. Центральне: МІП імені В.М. Ремесла, 2020. С. 46-47.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Оптимізація водного режиму ґрунту в інтенсивних насадженнях черешні за краплинного зрошення та мульчування. Зрошуване землеробство, 2019. Вип. 72.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Регулювання режимів зрошення в інтенсивних садах півдня України. Міжнар. наук.–практ. конф.«Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», 25-27 вересня, 2019 року, м. Київ.- С.42-44.

Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Козлова Л.В. Удосконалення методів діагностики мінерального живлення плодових культур. Cадівництво, 2019. Вип. 74. С. 91-100.

Козлова Л.В. Агрохімічні основи застосування нанодобрив у садівництві/ Т.В.Малюк, Л.В.Козлова, Н.Г.Пчолкіна // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матер. міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - Ч. 1.- С. 88-91.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. , Пчолкіна Н.Г. Застосування розрахункового методу визначення режиму зрошення в інтенсивних насадженнях черешні. Збірник матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учених"Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі – наукові пошуки молоді", 16 травня 2019 р. Херсон: ІЗЗ. С. 98-100.

Козлова Л.В. Застосування мульчуючих матеріалів для регулювання водного та температурного режимів грунту в зрошуваних садах // Т.В.Малюк, Л.В.Козлова, Н.Г.Пчолкіна // Міжнар.наук.-практ.конференція "Вода для всіх", 21 березня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. - С.173-174.

Козлова Л.В. Вплив режимів мікрозрошення на продуктивність інтенсивних насаджень яблуні/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству» Херсон 15.05. 2018:тези доповіді. Херсон,2018.- С.46-48.

Козлова Л.В. Розрахунковий метод визначення поливного режиму в інтенсивних садах півдня України/ «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур». Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. Миронівський інституту пшениці ім. В.М. Ремесла. 20.04.2018: тези доповіді. с. Центральне,2018.- С.43-44

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Спосіб управління водним і поживним режимами ґрунтів в інтенсивних насадженнях черешні. Досягнення вітчизняної аграрної науки: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. Херсон: ІЗЗ НААН, 2018. С. 88-90.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Оперативне планування поливного режиму в інтенсивних насадженнях черешні. Збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський. – Тернопіль : Крок, 2019. Ч.1. С. 121-123.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Оперативне планування поливного режиму молодих насаджень черешні в умовах Південного Степу. Зрошуване землеробство, 2019. Вип. 71. С. 14-21.

Козлова Л.В. Ресурсозберігаючі режими мікрозрошення в садівництві – основний агрозахід для раціонального використання водних ресурсів / Л.В. Козлова, Т.В. Малюк, Н.Г. Пчолкіна // Матер. міжнародної науково-практичної конференції «Природа для води» присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів. 22.03.18:тези доповіді. Київ,2018.- С.213-215

Козлова Л.В., Малюк Т.В. Управління режимами зрошення в інтенсивних садах півдня України. Садівництво, 2018. Вип. 73. С. 116-122.

Козлова Л.В. Автоматизированное управление режимами орошения в интенсивных садах Украины / М.М. Горбач, Л.В.Козлова // Сб. наук. трудов СКЗНИИСИВ. – 2015. – Т.8. – С. 104-110

Козлова Л.В. Ресурсосберегающие способы орошения интенсивных насаждений яблони в южной степи Украины / Л. В. Козлова // Матер. междунар. наук.-практ. конф. посвященной памяти известны ученых И.А. Муромцева и А.С. Татаринцева : 24-25.10.15: тези доповіді. - Мичуринск, 2015. – С.105-110

Козлова Л.В. Режим мікрозрошення плодових культур на півдні України / М.М. Горбач, Л.В.Козлова // Садівництво. – Вип. 70. – 2015. – С. 122-127

Козлова Л.В. Ефективність вирощування сорту яблуні (Malus Domestika borkh.) Ренет Симиренка при мікрозрошенні у Південному Степу України / Л. В. Козлова // Садівництво. – Вип. 68. – 2014. – С. 298-303

Козлова Л.В. Регулирование режима орошения в интенсивных насаждениях яблони на юге Украины / Л.В.Козлова, А.Б. Расторгуєв, Н.М. Горбач // Вестник МичГАУ. – 2013. – № 3. – С. 24-28

Козлова Л.В. Фотосинтетическая продуктивность интенсивных насаждений яблони при микроорошении / Л. В. Козлова // науч. труды ГНУ ВНИИЦНСК Россельхозакадемии. – Сочи, 2013. – Вып. 49. – С. 271-276

Козлова Л.В. Управління поливним режимом насаджень яблуні за метеорологічними показниками у Південному Степу України / Л. В. Козлова // Мат. міжнар. конф. молод. учен./ ІВПіМ. – К.,2012. – С. 14-15

Козлова Л.В. Ефективність зрошення яблуні сорту Ренет Симиренка у Південному степу України / Л. В. Козлова // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. (30.03.2012 р.) / ІВПіМ. – Київ, 2012 р. – С. 36-37

Козлова Л.В. Вплив режимів мікрозрошення на ріст дерев яблуні / Л. В. Козлова // Матер. V-ої Міжнар. наук-практ. конф. мол. вчен., 4-6 липня 2012 р.– Харків: ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2012. – С. 108

Козлова Л.В. Підвищення ефективності мікрозрошення плодових культур на півдні України / М.М. Горбач, Л.В.Козлова // Садівництво. – 2012. – Вип. 66. – С. 182-188

Козлова Л. В.Эффективность режимов микроорошения в интенсивных насаждений яблони в южной степи Украины / Л. В. Козлова // Міжнар. дистанц. наук.-практ. конф. мол. вчен. – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2012.- С .118-123

Козлова Л.В. Фотосинтетична продуктивність яблуні залежно від режимів зрошення / Л.В.Козлова // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 2. – С. 70-71

Козлова Л.В. Влияние режимов микроорошения и схемы посадки на продуктивность яблони в Южной Степи Украины / Л.В.Козлова // Матеріали міжн. наук. конф., 23-25 серпня 2011 р. / РУП «Ін-т плод.»
– Самохваловичи, 2011. – С. 181-185

Козлова Л.В. Порівняльна оцінка методів розрахунку строків і норм поливу садів на чорноземах південних / М.М. Горбач, Л.В.Козлова, Т.П. Позднякова // Садівництво. – 2011. – Вип. 64. – С. 156-163

Козлова Л.В. Содержание воды в листьях яблони при орошении в Южной Степи Украины / Л.В.Козлова // Матеріали міжн. наук. конф. присв. 85-річчю. Ін-та плод-ва, 1 вересня – 1жовтя 2010р. / РУП «Ін-т плод.»
– Самохваловичи, 2010. – С. 175-180

Козлова Л.В. Продуктивність молодих інтенсивних насаджень яблуні за різних режимів мікрозрошення / В.С. Сніговий, Л.В.Козлова // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 10. – С. 49-52

Козлова Л.В. Ефективний спосіб визначення строків та норм поливу плодових культур / М.М. Горбач, Т.П. Позднякова, Л.В. Козлова, С.Г. Тихонський // Аграрна наука виробництву. – 2009. – № . 2 – С. 7

Козлова Л.В. Ресурсозберігаючий режим мікрозрошення яблуні в умовах Південного степу України / В.С. Сніговий, Л.В.Козлова // Меліорація і водне господарство. – 2009. – Вип. 97. – С. 23-30

Козлова Л.В. Водоспоживання та врожайність молодих дерев яблуні при різних режимах мікрозрошення в умовах Південного степу України / Л.В.Козлова // Науковий вісник Національного ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2009. – № 133. – С. 189-193

Козлова Л.В. Ресурсозберігаючий режим мікрозрошення / Л. В. Козлова // Міжнар. наук. конф. студ., аспір. і мол. учен. (Харків, 1-2 жовтня 2009 р.) / М-во аграрної політики України, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2009 р.– С. 37

Козлова Л.В. Удосконалення розрахункового методу призначення поливів плодових культур в умовах півдня України / Л. В. Козлова // Матеріали Всеукр. наук. конф. мол. учен., лютий 2008 р. / М-во аграрної політики України, Уманський ДАУ. – Умань: Уманський ДАУ, 2008. – Ч. 1. – С. 187

Козлова Л.В. Встановлення оптимальних параметрів режимів мікрозрошення для інтенсивних насаджень яблуні за метеорологічними показниками / Л.В.Козлова // Збірник праць наук.-практ. конф. молод. учен. Київ, 4-5 грудня, 2007 р. - Київ, 2007. – С. 10-12

Козлова Л.В. Використання показника балансу опадів та випаровуючого фону для призначення строків і норм поливів на півдні України / М.М. Горбач, Т.П. Позднякова, Л. В. Козлова // Матеріали Всеукр. наук. конф. мол. учен., лютий 2007 р. / М-во аграрної політики України, Уманський ДАУ. –Умань: Уманський ДАУ, 2007. – Ч. 1. – С. 128-129

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець програми 2 «Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у відкритому та закритому ґрунті Південного Степу України» номер держреєстрації №0116U002733