Тодорова Людмила Володимирівна

Посада: Доцент кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки

Базова вища освіта: У 1991 році закінчила Одеський гідро-метеорологічний інститут, диплом ТВ № 910631, «агрометеорологія», інженер–агрометеоролог
У 2016 р. закінчила ТДАТУ, ІПОД, диплом спеціаліста про перепідготовку 12 ДСК № 276189, кваліфікація «агроном»

Вчене звання: Доцент
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри рослинництва № диплома 12 ДЦ № 031797

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук
У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво
ДК№ 051628

Email: liudmyla.todorova@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Фітоенергетичні та нетрадиційні кормові культури

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді асистента кафедри загального землеробства. З 2006 року переведена на посаду старшого викладача кафедри загального землеробства, а у 2012 році затверджена на посаді доцента кафедри рослинництва.
Види і результати професійної діяльності к.с.-г.н., доц. Тодорової Л.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Тодорова Л.В., Коляденко В.В. Основні тенденції зміни клімату на Півдні України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 87-89.

Покопцева Л.А., Єременко О. А., Тодорова Л. В., Нєжнова Н. Г. Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2020. Вип.4 (108). С.62 – 69.

Герасько Т. В., Тодорова Л. В. Вплив інокуляції симбіотичними грибами на показники продуктивності черешні в умовах залуження природними травами та гісопом лікарським. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. Р. 102-118.

Yeremenko, O., Kalenska, S., Pokoptseva, L., Todorova, L. The influence of AKM growth regulator on photosynthetic activity of oilseed flax plants in the conditions of insufficient humidification of the southern steppe of Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. с. 793-806

Gerasko, T., Velcheva, L., Todorova, L., Pokoptseva, L., Ivanova, I. Effect of living mulch on chlorophyll index, leaf moisture content and leaf area of sweet cherry (Prunus avium L.) Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. с. 681-688

Yeremenko O.A., Pokoptseva L.А., Тоdorova L.V., Shepel А.V. Changes in the biochemical composition of the seed material of sunflower hybrids during long-term storage. Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(2), 126-130, doi: 10.15421/2020_74

Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. Реалізація наукової складової державного іспиту здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Агрономія» ОР «Магістр». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково- методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 445-449 с.

Тодорова Л.В.Аналіз особливостей змін гідротермічних умов Південного регіону України/ Л.В.Тодорова, Т.В.Малюк, А.О.Федосова // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - Ч. 1. - С. 178-181.

Тодорова Л.В. Впровадження інтерактивних ресурсів для перевірки знань / Л.В. Тодорова , О.В.Онищенко // Збірник науково-методичних праць "Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти". - Мелітополь, 2019. - С.130-134.

Єременко О.А. Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур / О.А.Єременко, Л.В.Тодорова, Л.А.Покопцева // Таврійський науковий вісник. – 2018, № 99. – С.45-52.

Малюк Т.В., Тодорова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Мелиоративно-агрохимическое обоснование технологии выращивания черешни в условиях юга Украины. Міжнар. наук.-практ. конф."Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства », м.Мелітополь - Кирилівка, ТДАТУ.07-08.06.2018: тези доповіді. 2018. - С.23.

Тодорова Л.В. , Єременко О.А., Покопцева Л.А.Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур. Таврійський науковий вісник: науковий журнал. – Херсон: Грінь Д. С. – 2017. – Вип. 99. –С.45-51.

Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанту передпосівної обробки насіння соняшнику антиоксидантним препаратом дистинол. Бюлетень інституту сільського господарства Степової зони НАН України. - №1. – 2011. – С.74 – 78.

Тодорова Л.В., Герасько Т.В., Покопцева Л.А. Активність антиоксидантних ферментів зернівок пшениці озимої і сім’янок соняшнику за передпосівної обробки насіння дистинолом. Наукове фахове видання «Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23).

Тодорова Л.В., Герасько Т.В., Безкоровайний О.С., Захарова В.О., Нінова Г.В.Якість зерна пшениці озимої за сумісного застосування препарату АОК-М з фунгіцидом бенлат. Наукове фахове видання «Наукові доповіді НУБіП» 2011-3 (25).

Тодорова Л.В., Безкоровайний О.С., Герасько Т.В., Захарова В.О., Нінова Г.В.Вплив препарату АОК-М у поэднанны з фунгіцидом бенлат на врожайність і структуру врожаю пшениці озимої. Наукове фахове видання «Наукові доповіді НУБіП» 2011-3 (25).

Тодорова Л.В., Покопцева Л.А., Герасько Т.В.Вплив передпосівної обробки насіння пшениці озимої і соняшнику дистинолом на накопичення вітаміну Е та фосфоліпідів під час формування зернівок і сім’янок. Наукове фахове видання «Наукові доповіді НУБіП» 2010-6 (22).

Тодорова Л.В. Формування урожаю зеленої маси сильфію пронизанолистого в богарних умовах Степової зони України. Наукові доповіді НАУ. – 2007. –3(8).

Тодорова Л.В. Особливості росту і розвитку сильфію пронизанолистого залежно від агрометеорологічних умов в Степовій зоні України. Науковий Вісник НАУ. –2007. –Вип. 8. –С.66–69. Тодорова Л.В. Створення колекції нетрадиційних кормових культур на дослідному полі ТДАТА. //Зб. наук.-метод. праць. – Мелітополь, 2006. –Вип.10. –С.251-253.

Тодорова Л.В., Іванова І.Є., Безкоровайний О.С. Изменения органолептических показателей в компотах из замороженных плодов черешни. //Виноградарство и виноделие. –2006. -№4. –С.27-30.

Тодорова Л.В. Продуктивность сильфии пронзеннолистной на юге Украины в зависимости от площади питания. //Вісник Сумського НАУ, 2004. –Вип. 6(9). –С. 96-98.

Тодорова Л.В., Варламова К.А Сильфия пронзеннолистная в интенсивном кормопроизводстве на юге Украины. /Сб. Науч. Трудов Российск. академии естетств. Наук “Нетрадиционные природне ресурсы, инновационные технологи и продукты”. –Москва, 2003. –Вып.8. –С.68-74.

Тодорова Л.В. Використання сильфії пронизанолистої в інтенсивному кормовиробництві на півдні України. //Корми і кормовиробництво. –Вінниця, 2003. –вип.51. –С.174-176.

Тодорова Л.В. Сильфия пронзеннолистная – перспективная кормовая культура на юге Украины. //Вісник аграрної науки, червень 2000, Одеса. –С.87.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми «Обґрунтування антистресових прийомів в інтегрованих ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у Степовій зоні України» номер держреєстрації 0116U002732