Навчальна практика з курсу «Геологія з основами геоморфології»:Навчальний посібник / Відп. ред. Л.М. Даценко. Колектив авторів. Мелітополь, 2019 р. 200 с. (рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: протокол No3 від 29 жовтня 2019 р.)

Єременко О.А., Покопцева Л.А., Малюк Т.В., Журавльова О.В., Онищенко О.В., Кенєва В.А. Сучасні методи агроекології Запорізької області. Науково-практичні рекомендації для агровиробників. The GEF Small Grant Programme, 2019. – 58 с.

Єременко О.А., Білоусова З.В., Тодорова Л.В., Козлова Л.В., Нєжнова Н.Г., Карпенко К.М., Пушкарьов І.О., Федосова А.О. Розробка та впровадження інноваційних методів агроекології в степовому ландшафті Запорізької та Херсонської областей. Науково-практичні рекомендації для агровиробників. The GEF Small Grant Programme, 2019.

Малюк Т.В., Козлова Л.В.. Пчолкіна Н.Г.  Технологія мікрозрошення кісточкових культур з використанням комплексу ресурсосберігаючих елементів (науково-практичні рекомендації). Мелітополь, 2018. 22 с. Розглянуто та рекомендовано до друку Науково-технічною радою Мелітопольської дослідної станції садівництва ІС НААН, протокол  № 6 від 25 листопада 2018 р.

Yeremenko O., Kalenska S., Kiurchev S., Rud A., Chynchyk O., Semenov O. Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine: [Collective monograph]. Polish – Ukrainian Cooperation, 2017. V. II. P. 196-217.;

Єременко О.А., Колесніков М.О. Практикум з основ екологічної хімії. Навчальний посібник.– Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 272 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-665 від 10.02.2010 р.);

Данченко М. В., Калитка В. В., Іванченко (Єременко) О. А., Золотуіна З. В., Кравченко Т. М. Інновації в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур у зв’язку зі змінами клімату (науково-практичні рекомендації для південно-степової підзони). Наукові розробки ТДАТУ (науково-практичні рекомендації агровиробникам). Рекомендовано НТР НДІ Агротехнологій та екології ТДАТУ (протокол №2 від 19.02.2013р.). Мелітополь, 2013. 49 с.