Адаптивність пшениці озимої сорту Шестопалівка залежно від впливу попередника/ Білоусова З.В.// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018.- С. 26-29.

Науково-технологічні засади та проблемні питання використання краплинного зрошення в інтенсивному садівництві півдня України. XI з’їзд ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків», м. Харків, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 17- 21.09. 2018: тези доповіді. Харків, 2018.

Перспективні напрямки переробки основних олійних культур / Єременко О.А., Онищенко О.В.,Федосова А.О., Пушкарьов І.М., Веренчук А.О. // Міжнар. наук. інтернет-конференція, 26 жовтня 2018 р. – Запоріжжя, ІОК НААН, 2018. – С.72-73.

Агромеліоративні та еколого-агрохімічні аспекти інтенсивної технології вирощування черешні. Агрохімія і грунтознавство. Спецвипуск до XI з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України 17- 21.09.2018 р., 2018. Кн. 2. С. 35-37.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Спосіб управління водним і поживним режимами ґрунтів в інтенсивних насадженнях черешні. Досягнення вітчизняної аграрної науки: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. Херсон: ІЗЗ НААН, 2018. С. 88-90.

Технологічні властивості зерна інтенсивних сортів пшениці озимої / З.В. Білоусова, Ю.О. Кліпакова // Праці ТДАТУ, 2019. – Вип. 19. Т. 1. – С.262-269.

Козлова Л.В. Вплив режимів мікрозрошення на продуктивність інтенсивних насаджень яблуні/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству» Херсон 15.05. 2018:тези доповіді. Херсон,2018.- С.46-48.

Вплив агротехнічних факторів вирощування на урожайність пшениці озимої в умовах Південного Степу України / Ю.А.Кліпакова // Міжнар. наук. – практ. конф. «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», м. Миколаїв. 03-05.10.2018:тези доповіді. Миколаїв,2018. – С.50-52.

Вплив передпосівної обробки насіння на осінньо-зимовий період вегетації рослин пшениці озимої (Triticum aestivum l.) / Ю.О.Кліпакова, О.П.Прісс // Збірник наукових праць ХНАУ. – 2018, Вип.1. – С.203-214.

Козлова Л.В., Малюк Т.В. Управління режимами зрошення в інтенсивних садах півдня України. Садівництво, 2018. Вип. 73. С. 116-122.

Карпенко К.М. Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів / К.М. Карпенко, Т.В. Герасько, С. А. Вдовенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2018. – Вип. 4 (100). – С. 68-74.

Особенности формирования продуктивности пшеницы озимой (triticum aestivum l.) в зависимости от предпосевной обработки семян / Ю.О.Кліпакова , З.В.Білоусова // Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2018). – С. 30-36.

Кліпакова Ю.О., Прісс О.П. Вплив передпосівної обробки насіння на осінньо-зимовий період вегетації рослин пшениці озимої (Triticum aestivum l.)Збірник наукових праць ХНАУ. – 2018. –  Вип.1. – С.203 -214.
Єременко О.А., Покопцева Л.А. Покращення посівних властивостей насіння олійних культур за дії фізіологічно активних речовин антистресової дії. «Наукові горизонти». – 2018. – № 1 (64). – С.41-48.
Єременко О.А.,Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур.Таврійський науковий вісник. – 2018. – № 99. – С.45-52.
Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В. Вплив передпосівної обробки насіння та погодних умов року на урожайність та якість зерна пшениці озимої. Збірник наукових праць «Зрошуване землеробство». – 2018. – Вип.69. – С.41-45.
Білоусова З.В. Оцінка адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої (Triticum aestivum l.) в умовах південного степу України. Наукові доповіді НУБіП України. – 2018. – № 3(73).

Yeremenko O. A., Kalytka V. V., Kalenska S. M., Malkina V. M. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) under conditions of the Ukrainian Steppe. Ukrainian Journal of Ecology [електронний ресурс]. 2018. 8(1). P.289-296. doi: 10.15421/2018_214.