ТАВРІЙСЬКИЙ-ДЕРЖАВНИЙ-АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ-УНІВЕРСИТЕТ (1)

line

До участі у конференції допускаються оригінальні, раніше не опубліковані матеріали, що містять результати самостійного дослідження та відповідають тематиці конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів (доповідей):

Текст матеріалів подається українською або англійською мовами, обсягом до трьох сторінок А4, з таблицями, рисунками і бібліографією (ДСТУ 8302:2015).

Текстовий редактор Microsoft Word. Шрифт Times New Roman з вирівнюванням по ширині сторінки.

Міжстроковий інтервал – 1,0. Розмір шрифту – 14 pt. Поля з усіх боків – 2 см. Величина абзацного відступу 1,25см (при оформленні не користуватись клавішею Tab).

Латинські назви подаються курсивом. Сторінки не нумерувати.

Матеріали надсилаються в електронному вигляді на адресу yuliia.klipakova@tsatu.edu.ua  з темою «Матеріали конференції».

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, не друкуватимуться.

За зміст поданих матеріалів, точність наведених даних та відповідність принципам академічної доброчесності відповідальність несе автор і науковий керівник (для студентів).

Зразок оформлення тез