Сільськогосподарські машини (описовий курс)

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Матковський Олександр Іванович

Мета навчального курсу забезпечити здобуття студентами глибоких знань з будови, конструкції та налагодження за конкретних умов роботи сільськогосподарських машин, з теорії і розрахунку технологічних процесів і робочих органів машин, які необхідні для високоефективного використання технічних засобів механізації в агропромисловому виробництві, проведенні досліджень, спрямованих на вдосконалення існуючих і створення нових машин.
Предмет навчальної дисципліни – сучасні технології механізованого виробництва продукції рослинництва, способи і методи виконання технологічних процесів та технічні засоби для їх реалізації.
У результаті вивчення дисципліни студенти отримують знання, як системи якісної та кількісної оцінки результатів їх навчальної діяльності, що є елементом навчального процесу і базуються на систематичному проведенні попередньої, поточної, тематичної перевірок та підсумкового контролю, взаємоконтролю та самоконтролю. На основі отриманих знань студент повинен:
знати:
– агротехнічні та нормативні документи з використання машинних технологій, зокрема регіональну систему технологій і машин для рослинництва;
– кращий вітчизняний та закордонний досвід застосування засобів механізації у рослинництві;
– призначення, будову, робочі процеси та технологічне налагодження машин;
– методи обґрунтування і визначення основних параметрів, режимів і показників роботи сільськогосподарських машин, машинних агрегатів і комплексів;
– методи оцінювання якості машин, їх переваги і недоліки;
– особливості механізації процесів рослинництва в умовах ринкової економіки;
– основні напрями і тенденції розвитку окремих груп машин та сільськогосподарської техніки загалом.
уміти:
– налагоджувати машини на заданий режим роботи і працювати на них;
– виявляти та усувати несправності в роботі машин;
– самостійно опановувати конструкції і робочі процеси нових сільськогосподарських машин в технологічних процесах;
– виконувати технологічні, кінематичні, енергетичні розрахунки машин, їх робочих органів та вузлів.

Робоча программа навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на основі ОКР «Бакалавр» на 2021-22 н.р.
Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Сільськогосподарські машини»