Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спе­ціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни їх проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу. Організація практичної підготовки студентів регламентується «Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету».

Робоча програма виробничої практики «Виробнича практика в сільськогосподарських підприємствах АПК» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на основі молодшого спеціаліста)

Бази проходження практик по кафедрі «Сільськогосподарські машини»

Наказ ТДАТУ «Про проведення виробничої практики студентів денної форми» № 378 – ПР від 28.03.2018 р. кафедри «Сільськогосподарські машини» факультету МТ

Угода на проведення практики студентів ТДАТУ в ТОВ НМЦ “Запоріжгідропроект”

ЗРАЗКИ:
Зразок паспорту
Зразок угоди

Звіт САІ 2018
Звіт ПМ41 2018

Щоденник Практики