Дядя Віктор Михайлович

Посада: Доцент кафедри «Сільськогосподарські машини»

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, факультет механізації сільського господарства в 1971 році за спеціальністю «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент
В 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри «Сільськогосподарські машини»
№ атестата ДЦ № 01992

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2003 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТА. Спеціальність 05.05.11-машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
№ диплома ДК №019487

Email: viktor.diadia@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • тенденції розвитку сільськогосподарської техніки
  • теорія та розрахунок параметрів робочих органів сільськогосподарських машин

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1975 р. Спочатку на посадах асистента, старшого викладача, а з 2005 - на посаді доцента кафедри «Сільськогосподарські машини» Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Дядя В.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Дядя В.М. Обґрунтування системи краплинного зрошування ягідника/ В.М. Дядя, С.В. Полєтаєв// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 58.

Дядя В.М. Розробка системи зрошування насаджень черешні/ В.М. Дядя, В.П. Лаба// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 53.

Дядя В.М. Розробка системи зрошення саду грецького горіху/ В.М. Дядя, Р.Л. Будняк// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 41.

Дядя В.М. Оптимізація параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О.І. Матковський, С.М. Саньков, М.П. Кольцов, В.М. Дядя // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. URL

Дядя В.М. Механізація весняного збору листя суниці / О.І. Матковський, С.М. Саньков, В.М. Дядя // Тези доповіді на VI міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА» Секція 1. Технології та технічні засоби сучасного агровиробництва. 28-29 травня 2020 року Умань, Україна

Дядя В.М. Роль електронного журналу в підвищенні якості навчального процесу та мотивації студентів / Саньков С.М., Дядя В.М. // Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 341–347.

Дядя В.М. Удосконалення робочого органу машини для внесення мінеральних добрив / В.В. Слушніков, В.М. Дядя // Сучасні тенденції та перспективи розвитку збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. /За наук. ред. В. С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2015. – С.149-151.

Дядя В.М. Експериментальні дослідження котка вібраційно-осциляторної дії / С.Г. Карташов, В.М. Дядя, С.М. Саньков, В.С. Дудка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка, – Харків: ХНТУСГ, 2013. – С. 286-289.

Дядя В.М. Розрахунок геометричних параметрів стенду для випробування робочих органів ґрунтообробних та посівних машин / С.Г. Карташов, В.М. Дядя, В.С. Дудка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка «Механізація сільськогосподарського виробництва» – Вип.135, – Харків: ХНТУСГ, 2013. – С. 297-303.

Дядя В.М. Дослідження руху частки добрив вздовж лопаті відцентрового диску, нахиленого під кутом до горизонту / В.М. Дядя // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип.10, Т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – С. 71-76.

Дядя В.М. Побудова поперечного профілю борозни при роботі плуга з передплужником / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.22, – Мелітополь: ТДАТА, 2004. – С. 47-50.

Дядя В.М. Прилад для визначення швидкостей сходу часток добрив з диска / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.17, – Мелітополь: ТДАТА, 2004. – С. 80-83.

Дядя В.М. Дослідження рівномірності сходу добрив з відцентрового диска в межах сектора розсіву / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.13, – Мелітополь: ТДАТА, 2003. – С. 45-51.

Дядя В.М. Оптимізація процесу внесення добрив відцентрованим робочим органом з активними лопатями / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.1, Т.25. – Мелітополь: ТДАТА, 2001. – С. 115-120.

Дядя В.М. Математическая модель распределения удобрений по ширине захвата агрегата при работе центробежного разбрасывателя / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.1, Т.16. – Мелітополь: ТДАТА, 2000. – С. 78-81.

Дядя В.М. Математическая модель движения частицы удобрений, слетающей с центробежного диска, в воздушной среде / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.1, Т.12. – Мелітополь: ТДАТА, 2000. – С. 71-76.

Дядя В.М. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ / Дядя В.М., Клейн В.Ф. // ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (Санкт-Петербург), вып. 65 (с. 39 - 43), – 1995 г.

Дядя В.М., Картуша П.П. Рабочий орган центробежного разбрасывателя минеральных удобрений : А.с. 1130211 СССР, МКИ А01С17/00/ Бюл. № 47. – С. 11.

Дядя В.М., Картуша П.П. Рабочий орган центробежного разбрасывателя минеральных удобрений : А.с. 1099874 СССР, МКИ А01С17/00/ Бюл. № 24. – С. 6.

Підручники, навчальні посібники, монографії
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ І МЕЛІОРАТИВНА ТЕХНІКА / О.Г. КАРАЄВ, С.Л. СУШКО, В.М. ДЯДЯ, С.М. САНЬКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, І.О. ЧИЖИКОВ. - Мелітополь: ПП Белень В.В,, 2021 Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикум. /О.Г. Караєв, С.М. Саньков, В.М. Дядя та ін. – Мелітополь: ВПЦ «ЛЮКС», 2020. – 159 с. БУДОВА, ПРОЦЕС РОБОТИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ / О.Г. КАРАЄВ, І.О. ЧИЖИКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, С.М. САНЬКОВ, В.М. ДЯДЯ, С.Л. СУШКО - Мелітополь: ФОП «Белень В.В.», 2021. – 152 с.

Навчальні дисципліни

  • "Сільськогосподарські машини"

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Наукова діяльність – розробка робочих органів машин для внесення мінеральних добрив.
Педагогічна діяльність:
– з 1974 - на посаді асистента,
– з 1999 - на посаді старшого викладача,
– з 2003 - на посаді доцента кафедри «Сільськогосподарські машини».

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Дядя В.М. має 20 подяк і грошових премій