Матковський Олександр Іванович

Посада: Cтарший викладач кафедри «Сільськогосподарські машини»

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1984 році за спеціальністю «Механізація сільського господарства»

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2016 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТА. Спеціальність 05.05.11- машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Диплом ДК № 036123

Email: oleksandr.matkovskyi@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • механізація викопування саджанців плодових культур
  • ресурсоощадні технології виробництва саджанців плодових культур

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Мелітопольському інституті механізації сільського з 1989 р. працював асистентом кафедри «Механізація тваринництва» , в Таврійській державній агротехнологічній академії з 1994 р. працював асистентом кафедри «Механізація тваринництва», в Таврійському державному агротехнологічному університеті працював з 2007 р. на посаді асистента, а з 2016 - на посаді старшого викладача кафедри «Сільськогосподарські машини»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Матковського О.І.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Матковський О.І. Розробка системи краплинного зрошування розсадника плодових культур/ О.І. Матковський, А.М. Скворцов// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 64.

Матковський О.І. Удосконалення конструктивної схеми скоби свс-1 для викопування саджанців плодових культур/ О.І. Матковський, Ю.А. Колісник// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 46.

Матковський О.І. Розробка системи краплинного зрошування насаджень черешні/ О.І. Матковський, К.Ю. Берлізов// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 40.

Матковськиї О.І.Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з грунтом / Караєв О.Г., Матковськиї О.І., Чижиков І.О., Рубцов Н.О. // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького / гол. ред. кол. А.В. Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, – Вип. 19. – 2020, ст. 70-78.

Матковський О.І. Оптимізація параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О.І. Матковський, С.М. Саньков, М.П. Кольцов, В.М. Дядя // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. URL

Матковський О.І. Механізація весняного збору листя суниці / О.І. Матковський, С.М. Саньков, В.М. Дядя // Тези доповіді на VI міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА» Секція 1. Технології та технічні засоби сучасного агровиробництва. 28-29 травня 2020 року Умань, Україна

Матковський О.І. Моделювання форми поверхні розпушувача викопувального плуга саджанців плодових культур / Караєв О.Г., Матковський О.І., Кольцов М.П., Рубцов М.О. // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького / гол. ред. кол. А.В. Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019.– Вип. 16. – С. 128-140.

Oleksandr Matkovskyi. The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds / Oleksandr Matkovskyi, Aleksander Karaiev, Sergii Sankov and Tatiana Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 - Part I, P.121-133.

Матковский А. И. Визначення вимог до робочого органу плуга для викопування плодових саджанців вирощених на грядах / А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2018. – Вип. 6. – С. 55 - 64.

Матковський О.І. Обґрунтування кінематичних параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О.І. Матковський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / відп. за вип. О.М. Леженкін – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 2. – С. 101 - 111.

Матковський О.І. Економічна оцінка впровадження інноваційних технологій при виробництві продукції садівництва. / О.І. Матковський, О.В. Кравець// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) 2017, № 1-2 (33-34) (С. 388-395).

Матковский А. И. Обґрунтування кінематичних параметрів скоби плуга для викопування саджанців плодових культур / А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2017. – Вип. 5. – С. 115 - 128.

Матковський О.І. Дослідження переміщення ґрунту з саджанцями по робочому органу викопувального плуга / Караєв О.Г., Матковський О.І. // ТДАТУ, Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наук. фах. вид. Вип. 5, т. 2, 2015.

Матковский О.І. Визначення параметрів і режимів коливань розпушувача плуга для викопування саджанців / А. И. Матковский / Motrol: commission of motorization and energetics in agriculture: an international journal on operation of farm and agri - food industry machinery. Lublin - Rzeszow, 2015. – Vol. 17, No 9. – Р. 55 - 59.

Матковский А. И. Моделирование перемещения почвенного пласта с саженцем по активному рабочему органу выкопочного плуга / А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти/. – Мелітополь, 2015. – Вип. 3. – С. 201 - 210.

Матковський О.І. Тяговий опір коливального робочого органа викопувального плуга / Кольцов М.П., Матковський О.І., // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Вип. 13, т. 3. – 2013.

Матковський О.І. Конструктивні параметри робочого органу викопувального плуга/ О.І. Матковський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 2. – С. 126 - 132.

Матковский О.І. Обґрунтування параметрів робочого органу плуга для викопування саджанців плодових культур: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / Матковский О.І. / ТДАТУ, 2016.

Матковський О.І. Викопувальна скоба Патент на корисну модель №105290 від 10.03.2016/ Матковський О.І., Караєв О.Г.

Підручники, навчальні посібники, монографії
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ І МЕЛІОРАТИВНА ТЕХНІКА / О.Г. КАРАЄВ, С.Л. СУШКО, В.М. ДЯДЯ, С.М. САНЬКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, І.О. ЧИЖИКОВ. - Мелітополь: ПП Белень В.В,, 2021 Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикум. /О.Г. Караєв, С.М. Саньков, В.М. Дядя та ін. – Мелітополь: ВПЦ «ЛЮКС», 2020. – 159 с. БУДОВА, ПРОЦЕС РОБОТИ ТАТЕХНОЛОГІЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ / О.Г. КАРАЄВ, І.О. ЧИЖИКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, С.М. САНЬКОВ, В.М. ДЯДЯ, С.Л. СУШКО - Мелітополь: ФОП «Белень В.В.», 2021. – 152 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Наукова діяльність – Викладацька діяльність:
– з 1989 року асистент кафедри "Механізація тваринництва",
– з 2016 року старший викладач кафедри "Сільськогосподарські машини". З 2003 по 2008 рік – тренер футбольної студентської команди ТДАТУ
Організаційна робота – контент-менеджер сайту кафедри СГМ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Навчальна діяльність - відповідальний за виробничу практику здобувачів кафедри СГМ